نویسنده = �������� �������������� ������������
اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 213-226

10.22034/ijf.2022.317046.1824

ژاله ملایی بوساری؛ سلیمان محمدی لیمائی؛ امیر اسلام بنیاد؛ علیرضا امیر تیموری