کلیدواژه‌ها = شبکۀ عصبی
شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی

دوره 14، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 425-443

10.22034/ijf.2022.317309.1823

پژمان دلیر؛ رامین نقدی؛ وحید غلامی؛ ساناز جعفری هفتخوانی


برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 391-405

منصوره فاضلیان؛ سارا عطارچی؛ وحید اعتماد؛ ورالدو لیزنبرگ