کلیدواژه‌ها = تنش خشکی
پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه

دوره 15، شماره 3، شهریور 1402، صفحه 179-194

10.22034/ijf.2022.319753.1834

نگین آرمند؛ انوشیروان شیروانی؛ محمد متینی زاده؛ مریم تیموری


اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.)

دوره 10، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 67-77

فاطمه اسعدی؛ وحید اعتماد؛ غلامحسین مرادی؛ اصغر سپهوند