کلیدواژه‌ها = بهره‌برداری جنگل
مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 331-347

عقیل مرادمند جلالی؛ رامین نقدی؛ اسماعیل قجر؛ حمید رضا پورقاسمی


تغییرات رواناب و رسوب در پی تغییر برخی ویژگی‌های خاک در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود)

دوره 10، شماره 3، آذر 1397، صفحه 267-278

مریم اتحادی ابری؛ باریس مجنونیان؛ آرش ملکیان؛ مقداد جورغلامی