کلیدواژه‌ها = جنگل زاگرس
اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 377-390

نرگس خورشیدی؛ علی سلطانی؛ مهدی پژوهش


تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 203-218

منا مازوجی؛ کیومرث محمدی سمانی؛ وحید حسینی


تجزیه‌و‌تحلیل مدیریت ‌بهره‌برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 313-331

مازیار حیدری؛ مجید لطفعلیان؛ مرتضی تشکری؛ احمد ولی پور