موضوعات = اقتصاد و ارزشگذاری
برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 507-521

معصومه منصوری؛ ضیاءالدین باده یان؛ کامران عادلی؛ کامبیز ابراری واجاری


بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 557-570

نجمه حیدریان؛ سلیمان محمدی لیمایی؛ علیرضا امیرتیموری