دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تاثیر اقدامات مدیریتی بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان، خاک و تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگلهای ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22034/ijf.2022.316378.1820

یعقوب عزیزی؛ رضا اخوان؛ هادی کیادلیری؛ رضا سلیمانی


2. برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش توده‌های راش شرقی و بلندمازو در ناحیه رویشی هیرکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22034/ijf.2021.282147.1775

طوبی پناهنده؛ پدرام عطارد؛ منوچهر نمیرانیان؛ ویلما بایرام زاده؛ سید محمد معین صادقی


3. برآورد زی‌توده، موجودی کربن و ارزش اقتصادی درختان قطع شده در پروژه راه سازی یاسوج به دنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1400

10.22034/ijf.2022.317379.1825

یوسف عسکری؛ یعقوب ایرانمنش؛ مهدی پورهاشمی


4. ارزیابی اثرات محیط زیستی جاده‌های جنگلی با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیک مطالعه موردی جنگل خیرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

10.22034/ijf.2022.313747.1812

سید عطا اله حسینی؛ ابراهیم عباسی؛ احسان عبدی؛ اکبر نجفی


5. بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان، تحت تاثیر توپوگرافی خرد در جنگل‌های آمیخته راش، مطالعه موردی: جنگل‌های دلدره، نوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1400

10.22034/ijf.2021.259569.1749

سعید شعبانی؛ سعید وزامش؛ کیومرث سفیدی؛ عبدالعزیز حقیقی


6. بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرا منطقه حفاظت شده خورخوران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1400

10.22034/ijf.2021.292998.1792

رضا زمانی افشار؛ یحیی اسماعیل‌پور؛ ابوالفضل ناجی؛ حمید غلامی


7. تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعه موردی: چمستان- نور)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22034/ijf.2022.300286.1799

کرمعلی ذبیحی؛ اسداله متاجی؛ رضا اخوان؛ ساسان بابایی کفاکی


8. پاسخ گونه Astragalus ovinus Boiss. به برخی از عوامل محیطی در جنگل های بلوط یاسوج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 فروردین 1401

10.22034/ijf.2022.317383.1826

یوسف عسکری؛ حمیدرضا میرداودی


9. Spatial distribution pattern of beech (F. orientalis) CWDs in managed and unmanaged stands of Caspian forests, Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

10.22034/ijf.2022.317191.1822

افسانه خلیلی؛ اسداله متاجی؛ خسرو ثاقب طالبی؛ سید محمد حجتی


10. تاثیر پساب آب شیرین‌کن بر برخی از خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22034/ijf.2022.313737.1814

سینا بهروزی خورگو؛ حسین پرورش؛ مریم مصلحی؛ آژیر خلیل آریا