نمایه نویسندگان

آ

 • آرمان، زهرا ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش QEC در عملیات بهره‌برداری از جنگل [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 517-530]
 • آرمند، نگین رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 329-340]
 • آرمند، نگین تغییرات فصلی فراوانی قارچ‌های آربسکولار محلب (Cerasus mahaleb L. Mill) و ارتباط آنها با فعالیت برخی آنزیم‌های ریزوسفر (مطالعۀ موردی: چهارطاق اردل) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • آرمند، نگین پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزادفر، داوود اثر سایه‌بان مصنوعی و رطوبت خاک بر تسهیم برخی عناصر غذایی در اندام‌های نهال بنه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • آزادفر، داوود اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 95-104]
 • آزادی، پژمان بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 285-297]
 • آقابابائی، حسین بررسی قابلیت داده‌های تک‌قطبشی TanDEM-X در برآورد ارتفاع تاج ‌پوشش جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • آقاجانی، امیرحسین برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]
 • آقایی، فریبا پوست درختان به‌عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین (مطالعۀ موردی: باغ‌های حاشیۀ جادۀ روستای حیدره بالاشهر همدان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • آکای، عبدالله امین برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن [(مقالات آماده انتشار)]

ا

 • ابراری واجاری، کامبیز برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 507-521]
 • ابراری واجاری، کامبیز رقابت درون‌گونه‌ای برودار(Quercus brantii Var. persica) و ارتباط آن با برخی عوامل توپوگرافی و زی‌تودۀ ریشه‌های مویین (مطالعۀ موردی: قلعه‌گل- لرستان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 307-317]
 • ابراری واجاری، کامبیز ارتباط شاخص رقابت با برخی ویژگی‌های درختان در جنگل هیرکانی (پژوهش موردی: جنگل راش سوادکوه- مازندران) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 349-357]
 • ابراهیمی، اعظم بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 255-267]
 • ابراهیمی، سپیده سادات مقایسۀ تجدید حیات طبیعی و تغییرات رویش شعاعی درختان در توده‌های بهره‌برداری‌شده و بهره‌برداری‌نشدۀ راش شرقی، مطالعۀ موردی: جنگل‌های اسالم [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 221-238]
 • ابراهیمی، سپیده سادات تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • ابراهیمی، سمیه مدلسازی زی‌تودۀ جست‌های جوان وی‌ول و پاسخ آن به تیمار تنک ‌کردن در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعۀ موردی: بانه، استان کردستان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 431-447]
 • ابراهیمی اشبلا، آدینه ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • ابراهیمی زاده، محمدعلی استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • اتحادی ابری، مریم آیا بهره‌برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می‌دهد؟ [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]
 • اتحادی ابری، مریم تغییرات رواناب و رسوب در پی تغییر برخی ویژگی‌های خاک در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 267-278]
 • احدی، زهرا کارایی روش رگرسیون‌کریجینگ در تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 571-585]
 • احراری، شیرین پیش‌بینی زوال جاده‌های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]
 • احمد آلی، خالد تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدلو، فاطمه بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 285-297]
 • احمدلو، فاطمه بررسی عملکرد دو کلن صنوبر کبودۀ رشدیافته در خاک آلوده به فلزات سنگین تحت آبیاری با فاضلاب شهری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 119-133]
 • احمدلو، فاطمه مساحی و بررسی متغیرهای زیست‌سنجی صنوبرکاری‌های استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، اکرم اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • احمدی، اکرم اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • احمدی، اکرم بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • احمدی، دریا مقایسۀ اثر حرارت تجویزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک زیراشکوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 457-471]
 • احمدی، کورش اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت‌بندی رویشگاه‌های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل‌های خزری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 477-492]
 • احمدی، محمد تقی محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 459-469]
 • احمدی، محمدتقی بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 137-150]
 • احمدی، معصومه تاثیر کاربرد پوشش خاک اره بر مقدار رواناب مسیرهای چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 297-307]
 • احمدی بیرگانی، حسام ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • اخوان، رضا الگوی پراکنش مکانی و ساختار مکانی متغیرهای کمی درختان خشکیدۀ بلوط ایرانی در جنگل‌های بیوره استان ایلام [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • اخوان، رضا طبقه‌بندی تصویر ماهوارۀWorldview2 با استفاده از تکنیک شی‌ءپایه به‌منظور شناسایی آلودگی جنگل‌های زاگرس به گونۀ نیمه‌انگلی موخور [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 445-458]
 • اخوان، رضا برآورد رویش سالانة شعاعی، زی‌توده و رویش کربن در فرم‌های مختلف درختی گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-444]
 • اخوان، رضا کارایی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای نزدیک‌ترین همسایۀ پیوسته (C-nn) در مقایسه با روش قطعه نمونۀ دایره‌ای در برآورد رویه‌زمینی در جنگل‌های خیرود نوشهر [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 111-122]
 • اخوان، رضا تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-166]
 • اخوان، رضا مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • اخوان، رضا تأثیر اقدامات مدیریتی و جهت دامنه بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان، خاک و تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگل‌های دینارکوه ایلام [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 275-290]
 • اخوان، رضا تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعۀ موردی: چمستان- نور) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-183]
 • اخوان، رضا مقایسۀ توده‌های خالص راش با استفاده از شاخص پیچیدگی ساختار (SCI) در جنگل‌های هیرکانی مازندران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • اردشیری، عبدالعظیم تأثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری‌های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • ارژنگی، رقیه ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 301-312]
 • اسپهبدی، کامبیز تأثیر مدیریت متوالی با شیوه‌های پناهی و تک‌گزینی بر خصوصیات کمّی جنگل‌های سری موزیسای بخش هفت‌خال2 نکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-220]
 • اسپهبدی پاردکلایی، کامبیز ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 401-414]
 • اسحاقی راد، جواد مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]
 • اسحاقی راد، جواد تأثیر تراکم توده‌های بلوط ایرانی بر غنا و تنوع گونه‌ای زنبورهای گالزای بهاره (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 531-542]
 • اسحاقی راد، جواد ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 75-88]
 • اسحاقی راد، جواد تنوع و غنای گونه‌ای زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea مرتبط با نسل غیرجنسی زنبورهای گالزای بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv. در استان آذربایجان‌غربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسحاقی میلاسی، فاطمه وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل‌نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 289-300]
 • اسحاقی میلاسی، فاطمه بررسی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی در شهرستان لردگان- ناحیۀ عرفی سردشت [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 437-449]
 • اسدی، حامد ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 541-555]
 • اسدی، فرهاد ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 471-483]
 • اسدی، فرهاد کشت تلفیقی صنوبر گونۀ Populus alba و یونجه در آذربایجان غربی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 51-65]
 • اسدی، فرهاد بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • اسدی، فرهاد ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 401-414]
 • اسدی آبکنار، اسد ارزیابی تنوع ژنتیکی شاه‌بلوط اروپایی Castanea sativa در جوامع مختلف استان گیلان با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 363-375]
 • اسدیان، مریم ارزیابی پاسخ بوم‌سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک- جنگل الندان ساری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • اسعدی، فاطمه اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]
 • اسکندری، سعیده مساحی و بررسی متغیرهای زیست‌سنجی صنوبرکاری‌های استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری، سعیده تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسکندری، فرزاد آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-84]
 • اسماعیل‌پور، یحیی بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقۀ حفاظت‌شدۀ خورخوران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-73]
 • اسماعیل پور، محمد بازسازی طبیعی ساختار توده‌های راش در جنگل‌های تحت مدیریت سنتی (مطالعۀ موردی: اشکورات رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 435-448]
 • اسماعیل زاده، امید اثر متقابل درختان بالغ سرخدار(Taxus Baccata L.) و تجدید حیات آن در ذخیره‌گاه افراتختۀ استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • اسماعیل زاده، امید طبقه بندی نظارت شده جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 387-400]
 • اسماعیل زاده، امید متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • اسماعیل زاده، امید ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 541-555]
 • اسماعیل زاده، امید تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • اسماعیل زاده، امید تحلیل گونه معرف با استفاده از ایده ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسماعیلی، مرضیه ذخیرۀ آب و پراکنش ریشه در عمق‌های مختلف خاک در جنگلکاری‌های زبان‌گنجشک و پیسه‌آ [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 355-369]
 • اسمعیلی، مهران مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشراقی سامانی، رؤیا معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • اشرفی، سهراب مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خفاش‌های غارزی شهرستان رودبار به‌منظور معرفی یکان حفاظت- مدیریت جنگل [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • اشکاوند، پیمان ویژگی های رویشی و فیزیولوژی نهالهای محلب (Prunus mahaleb L.) و زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 277-289]
 • اعتماد، وحید بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 137-150]
 • اعتماد، وحید مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 341-362]
 • اعتماد، وحید اثر مبدأ بذر بر مورفولوژی بذور، زنده‌مانی و رویش نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-22]
 • اعتماد، وحید بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های قلاجه کرمانشاه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-275]
 • اعتماد، وحید بررسی تغییرات کمی ساختار توده های جنگلی به کمک آماربرداری صد در صد (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 493-505]
 • اعتماد، وحید اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]
 • اعتماد، وحید ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • اعتماد، وحید تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-330]
 • اعتماد، وحید برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]
 • اعتماد، وحید ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 155-167]
 • اعتماد، وحید بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 35-51]
 • اعتماد، وحید شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پراکنش گونۀ ون (Fraxinus excelsior L.) و رویشگاه‌های با پتانسیل آن در جنگل خیرودکنار نوشهر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 69-85]
 • اعتماد، وحید مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد، وحید پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد، وحید تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • افشار، اکرم تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • اکبرزاده، علی تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-157]
 • اکبری، محمدعلی جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 333-349]
 • اکبری نیا، مسلم تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 125-135]
 • اکبری نیا، مسلم فراوانی و تنوع کرم‌ها در خاک سطحی رویشگاه‌های جنگلی تخریب و احیا‌شدۀ ناحیۀ خزری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 293-306]
 • اکبری نیا، مسلم تغییر‌پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-346]
 • اکبری نیا، مسلم اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • اکبری نیا، مسلم بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]
 • اکبری¬نیا، مسلم شناسایی بذرهای درختان جنگلی داغداغان ( Celtis) بر اساس خصوصیات آندوکارپ میوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 83-90]
 • اللهی نژاد، اسماعیل برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • امان زاده، بیت الله بررسی عملکرد ده‌سالة پروونانس‌های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری‌در استان گیلان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 485-495]
 • امید، محمود بررسی عوامل مؤثر بر رویش قطری و مرگ‌ومیر تک‌درختان در تودۀ ناهمسال [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 501-515]
 • امید، محمود طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • امیدعلی، فاطمه مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 487-500]
 • امیر تیموری، علیرضا اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 213-226]
 • امیرتیموری، علیرضا بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 557-570]
 • امیرنژاد، حمید بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 491-506]
 • امیری، طیبه مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-335]
 • امیری، مجتبی تهیۀ نقشۀ تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 239-254]
 • امیریان، حلیمه بهبود صفات جوانه‌زنی در بذور کاج جنگلی (Pinus sylvestris)، کاج سیاه (P. nigra) و کاج بروسیا (P. brutia) با استفاده از پیش‌تیمار پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 373-384]
 • امینی، آرش اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه‌زنی بذر نیم‌رس نمدار [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 337-346]
 • امینی، شمیم تهیۀ نقشۀ روشنۀ تاجی جنگل‌های خزری با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 135-154]
 • امینی، طیبه بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]
 • انصاری اردلی، علیرضا مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 341-362]
 • اولادی، رضا ارتباط دوجانبۀ ویژگی‌های آوندهای چوب‌آغاز درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بیماری زوال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • اولادی، رضا اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 458-475]
 • اولادی، رضا تاثیر گرادیان دما و بارش بر رویش عرضی و ویژگی‌های آوندی چوب زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior L.) در جنگل‌های هیرکانی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 185-199]
 • ایران منش، یعقوب مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]
 • ایرانمنش، یعقوب برآورد ارزش اقتصادی و مقایسۀ ذخیرۀ کربن در رویشگاه‌های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • ایزدی، حامد تبیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از جنگل‌های زاگرس: کاربرد مدل فعال‌سازی هنجار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 307-327]
 • ایمانی، پژمان بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصلاحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: جنگل دارابکلای ساری) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 181-195]
 • ایمانی، هادی تأثیر نانوذرات اکسید روی بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.)) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-243]
 • ایمانی راستابی، مجتبی تنوع‌ژنتیکی گونه انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی [(مقالات آماده انتشار)]

ب

 • باباخانی، بابک عملکرد رشد و پاسخ دفاعی نهال‌های گونه ون به تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باباکفاکی، ساسان بررسی مقدار زیتوده و ارتباط آن با عوامل فیزیوگرافی و خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط (مطالعۀ موردی جنگل¬های منطقۀ اندبیل خلخال) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-67]
 • بابانژاد، منوچهر بررسی رابطة خصوصیات میزبان با وقوع و شدت بیماری ذغالی در جنگل‌های بلوط بلندمازو استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-207]
 • بابایی کفاکی، ساسان طبقه‌بندی تصویر ماهوارۀWorldview2 با استفاده از تکنیک شی‌ءپایه به‌منظور شناسایی آلودگی جنگل‌های زاگرس به گونۀ نیمه‌انگلی موخور [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 445-458]
 • بابایی کفاکی، ساسان تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعۀ موردی: چمستان- نور) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-183]
 • باده‌یان، ضیاءالدین بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج‌باز در پوپولتوم مقایسه‌ای ایستگاه خرم‌آباد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 245-255]
 • باده یان، ضیاءالدین برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 507-521]
 • باده یان، ضیاءالدین تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان‌غربی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 215-231]
 • باده یان، ضیاءالدین مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 221-236]
 • باده یان، ضیاالدین تأثیر خاک‌های آلوده به لجن نفتی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ دانهال‌های چند گونۀ پهن‌برگ [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 467-480]
 • باده یان، ضیاالدین بررسی مقدار ترسیب ‌کربن در زی‌تودۀ هوایی برخی ارقام جنگلکاری‌شدۀ صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-205]
 • بارانی، حسین عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 555-570]
 • بازگیر، مسعود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط در اقلیم‌های مختلف استان ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-460]
 • بازگیر، مسعود تأثیر اقلیم و کاربری‌های مختلف اراضی بر زیست‌توده و فعالیت‌های میکروبی خاک [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-194]
 • باقری، رضا بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • باقری، زهرا تأثیر تراکم توده‌های بلوط ایرانی بر غنا و تنوع گونه‌ای زنبورهای گالزای بهاره (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 531-542]
 • بانج شفیعی، عباس تأثیر تغییر کاربری اکوسیستم‌های جنگلی بر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • بانج شفیعی، عباس مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]
 • بانج شفیعی، عباس برآورد مقدار ذخیرة کربن در زی‌تودۀ کاربری‌های جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 159-170]
 • بانج شفیعی، عباس تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان‌غربی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 215-231]
 • بانج شفیعی، عباس مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-335]
 • بانج شفیعی، عباس بررسی جوانه‌زنی و رشد نهال‌های پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 493-504]
 • بانج شفیعی، عباس ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • بایرام زاده، ویلما پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی‌های شهری در تهران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 431-443]
 • بایرام زاده، ویلما تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 171-185]
 • بایرام زاده، ویلما تجمع فلزات سنگین در سوزن‌های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 457-466]
 • بایرام زاده، ویلما پاسخ ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-137]
 • بایرام زاده، ویلما معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • بایرام زاده، ویلما برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش توده‌های راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی هیرکانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • بختیاری، فاطمه ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 69-81]
 • بخشنده، بهزاد تعیین سن بهره‌برداری با توجه به بهینه‌سازی ارزش خالص فعلی سری‌های دوره‌ای متناهی چوب و ترسیب کربن در جنگلکاری‌های صنوبر (Populus deltoides Marshall) استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]
 • بخشنده سوادرودباری، مریم تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان‌غربی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 215-231]
 • بذرافشان، ام البنین بررسی شبکۀ ارتباطات میان‎‌سازمانی در قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. با محوریت منابع‌طبیعی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 225-238]
 • بذرافشان، جواد مقایسۀ قابلیت داده‌های ماهواره لندست 8 و مدل SEBAL در برآورد تبخیر و تعرق جنگل‌های خزری با مدل ترکیبی پنمن مانتیث [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 389-402]
 • بذرافشان، جواد پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • برآبادی، سیدابوالقاسم مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 341-362]
 • بردبار، سیدکاظم خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • برین، محسن تأثیر تغییر کاربری اکوسیستم‌های جنگلی بر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • بزرگ حداد، امید مقایسۀ مدل‌های فیزیکی‌مبنای Gash در برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 461-473]
 • بزرگ حداد، امید ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • بصیری، رضا پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • بصیری، رضا برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 129-139]
 • بصیری، رضا بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 255-267]
 • بصیری، رضا برآورد حجم خشکه‌دار و نرخ مرگ‌ومیر درختان بلوط ایرانی در ارتباط با برخی عوامل محیطی در جنگل‌های بلوط زاگرس (پژوهش موردی: تنگ علمدار، بهبهان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 519-532]
 • بنیاد، امیر اسلام بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-117]
 • بنیاد، امیر اسلام ‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شدة جنگل‌های شمال ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 419-431]
 • بنیاد، امیر اسلام ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 301-312]
 • بنیاد، امیر اسلام مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • بنیاد، امیر اسلام مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 325-334]
 • بنیاد، امیر اسلام اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 213-226]
 • بنیاد، امیراسلام ارزیابی نمونه‌برداری با قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد صدمات بهره‌برداری بر درختان باقی‌مانده جنگل (مطالعۀ موردی جنگل ناو اسالم) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 201-214]
 • بهرامی، حسینعلی ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف‌سنج زمینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-164]
 • بهرامی، حسینعلی اثر گردوغبار بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 309-323]
 • بهرامی، حسینعلی بررسی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل خیرود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 443-458]
 • بهروزی خورگو، سینا تأثیر پساب آب‌شیرین‌کن بر برخی از خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 329-340]
 • بهنام‌فر، کورش مقایسۀ عملکرد تولید چوب و سرشاخۀ چهار گونه اکالیپتوس از طریق مدیریت کوتاه‌مدت شاخه‌زاد در ایستگاه تحقیقات کوشکک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • بوچانی، ستاره تأثیر دارایی‌های طبیعی در معیشت روستانشینان حاشیۀ جنگل شهرستان چرداول [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 429-442]
 • بیات، محمود ارائه مدل های رویش تک‌درخت به منظور مدیریت جنگل های ناهمسال و آمیخته هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل فریم) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 373-386]
 • بیرانوند، احمد بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 35-51]
 • بیرانوند، سمیرا اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • بیرانوند، محمد اثر اندازه روشنه‌های پوشش تاجی بر فعالیت‌های زیستی و اجزای مادة آلی خاک در یک تودة جنگلی راش [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 533-546]
 • بیرانوند، محمد تغییر‌پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-346]
 • بیرانوند، مریم اثر کیفیت لاشریزه و شاخص مزیت تجزیۀ خانگی آن بر فرایند تجزیۀ لاشبرگ‌های عرعر و کاج سیاه [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 319-332]
 • بیژنی، اصغر تأثیر گونۀ کهور بومی Prosopis cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis juliflora (SW.) DC بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • بیژنی، اصغر اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • بیژنی، اصغر اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • بیگ محمدی، فوزیه پوست درختان به‌عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین (مطالعۀ موردی: باغ‌های حاشیۀ جادۀ روستای حیدره بالاشهر همدان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • بیگی حیدرلو، هادی مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-335]
 • بیگی حیدرلو، هادی ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]

پ

 • پاتو، مجید برآورد مقدار ذخیرة کربن در زی‌تودۀ کاربری‌های جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 159-170]
 • پاراد، قاسم علی متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • پارساخو، آیدین بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصلاحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: جنگل دارابکلای ساری) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 181-195]
 • پارساخو، آیدین تأثیر خاکپوش‌های زانتان و ملاس چغندرقند بر کنترل گردوغبار در جاده‌های جنگلی منطقۀ حفاظت‌شدۀ ارغوان‌ شهر ایلام [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 1-15]
 • پاک گهر، نغمه مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]
 • پاک گهر، نغمه ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 75-88]
 • پتکی، پیام ارزیابی تنوع ژنتیکی شاه‌بلوط اروپایی Castanea sativa در جوامع مختلف استان گیلان با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 363-375]
 • پردل، رحمت‌الله بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • پرنیان کلایه، سارا برآورد حجم خشکه‌دار و نرخ مرگ‌ومیر درختان بلوط ایرانی در ارتباط با برخی عوامل محیطی در جنگل‌های بلوط زاگرس (پژوهش موردی: تنگ علمدار، بهبهان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 519-532]
 • پروانه، ایرج بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های قلاجه کرمانشاه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-275]
 • پرورش، حسین تأثیر گونۀ کهور بومی Prosopis cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis juliflora (SW.) DC بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • پرورش، حسین تأثیر پساب آب‌شیرین‌کن بر برخی از خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 329-340]
 • پرویزی، خسرو بررسی تاثیر تغییر کاربری دیم‌زار کم‌بازده به مدیریت جنگل زراعی بر ویژگیهای فیزیکی ذخیره کربن آلی خاک [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 523-538]
 • پرویزی، یحیی بررسی تاثیر تغییر کاربری دیم‌زار کم‌بازده به مدیریت جنگل زراعی بر ویژگیهای فیزیکی ذخیره کربن آلی خاک [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 523-538]
 • پژوهان، ایمان بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • پژوهان، ایمان ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیست‌توده و خاک در توده‌های تحت زغال‌گیری بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بسطام شهرستان الشتر) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 161-174]
 • پژوهش، مهدی اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 377-390]
 • پناهنده، طوبی برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش توده‌های راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی هیرکانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • پناهی، مصطفی ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 69-81]
 • پهلوانی، محمدهادی طرح هندسی جاده و تأثیر آن بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده‌های جنگلی مجاور [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 315-331]
 • پوربابائی، حسن مقایسۀ تجدید حیات طبیعی و تغییرات رویش شعاعی درختان در توده‌های بهره‌برداری‌شده و بهره‌برداری‌نشدۀ راش شرقی، مطالعۀ موردی: جنگل‌های اسالم [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 221-238]
 • پوربابائی، حسن تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • پوربابائی، حسن تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • پوربابایی، حسن مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 325-334]
 • پوربابایی، حسن تأثیر زمین‌لغزش ناشی از فعالیت‌های اجرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی: جنگل‌های تنکابن و رامسر) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 341-354]
 • پوررستمی، رمضانعلی تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-330]
 • پوررضا، مرتضی الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قره‌تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل‌های زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 135-150]
 • پورزادی، مونا ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 69-81]
 • پورسعید، علیرضا معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • پورطهماسی، کامبیز ارتباط دوجانبۀ ویژگی‌های آوندهای چوب‌آغاز درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بیماری زوال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • پورطهماسی، کامبیز مقایسۀ تجدید حیات طبیعی و تغییرات رویش شعاعی درختان در توده‌های بهره‌برداری‌شده و بهره‌برداری‌نشدۀ راش شرقی، مطالعۀ موردی: جنگل‌های اسالم [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 221-238]
 • پورطهماسی، کامبیز اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 458-475]
 • پورطهماسی، کامبیز تاثیر گرادیان دما و بارش بر رویش عرضی و ویژگی‌های آوندی چوب زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior L.) در جنگل‌های هیرکانی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 185-199]
 • پورطهماسی، کامبیز بازسازی دمای میانگین ژانویه- مارس با پهنای دوایر درختان ارس در شرق استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 53-67]
 • پورعظیمی، مریم بررسی قابلیت داده‌های تک‌قطبشی TanDEM-X در برآورد ارتفاع تاج ‌پوشش جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پورقاسمی، حمید رضا مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • پورمجیدیان، محمد رضا تأثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری‌های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • پورمجیدیان، محمدرضا بررسی تله‌های مختلف در شکار آفات چوب‌خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 415-429]
 • پورمجیدیان، محمدرضا تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • پورمجیدیان، محمدرضا الگوی مکانی و رقابت درون گونه‌ای درختان راش در مرحله تحولی انباشت حجم در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پور هاشمی، مهدی امکان استفاده از باکتری‌های محرک رشد در عملیات احیای جنگل‌های بلوط (مطالعۀ موردی: ایستگاه گاران، مریوان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-371]
 • پورهاشمی، مهدی کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در جنگل-های باغان مریوان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 539-555]
 • پورهاشمی، مهدی تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • پورهاشمی، مهدی خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • پورهاشمی، مهدی برآورد ارزش اقتصادی و مقایسۀ ذخیرۀ کربن در رویشگاه‌های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • پورهاشمی، مهدی اثر جهت دامنه و موقعیت کاشت بر میزان ظهور و زنده‌مانی نهال‌های حاصل از بذرکاری بنه، کیکم و ارژن در جنگل‌های ایلام [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 395-408]
 • پویا، کاظم کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • پیام نور، وحیده بهبود صفات جوانه‌زنی در بذور کاج جنگلی (Pinus sylvestris)، کاج سیاه (P. nigra) و کاج بروسیا (P. brutia) با استفاده از پیش‌تیمار پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 373-384]
 • پیام نور، وحیده ریخت‌شناسی دانۀ گردۀ برخی از گونه‌های بومی و غیربومی جنس افرا در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 505-518]
 • پیام نور، وحیده بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • پیپکر، توماس بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 533-545]
 • پیر باوقار، مهتاب کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در جنگل-های باغان مریوان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 539-555]
 • پیر باوقار، مهتاب تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • پیرمحمدی، زیبا تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • پیروی لطیف، شیوا مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خفاش‌های غارزی شهرستان رودبار به‌منظور معرفی یکان حفاظت- مدیریت جنگل [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • پیله ور، بابک اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • پیله ور، بابک تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]

ت

 • تابنده ساروی، آفاق پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های یکسالۀ سروناز (.Cupressus sempervirens L) به افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 251-262]
 • ترکش، مصطفی پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 233-248]
 • ترکمن، جواد بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-117]
 • ترکمن، جواد برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]
 • تشکری، مرتضی تجزیه‌و‌تحلیل مدیریت ‌بهره‌برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 313-331]
 • تقوای سلیمی، ادریس برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقوی، فائزه ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-428]
 • تقی زاده، عبدالرضا بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-34]
 • تقی زاده مهرجردی، روح الله تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-157]
 • توانکار، فرزام ‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شدة جنگل‌های شمال ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 419-431]
 • توانکار، فرزام ارزیابی نمونه‌برداری با قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد صدمات بهره‌برداری بر درختان باقی‌مانده جنگل (مطالعۀ موردی جنگل ناو اسالم) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 201-214]
 • توکلی، مجید شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر بذور بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های بلوط ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 55-66]
 • توکلی، محمود بررسی فعالیت جانداران خاک‌زی و میکروبی خاک در زیرآشکوب توده‌های خالص و آمیختۀ پهن‌برگ جنگل‌های خزری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-100]
 • توکلی، محمود فراوانی و تنوع کرم‌ها در خاک سطحی رویشگاه‌های جنگلی تخریب و احیا‌شدۀ ناحیۀ خزری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 293-306]
 • توکلی، مهسا تأثیر معدن‌کاوی سنتی زغال سنگ بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین خاک در جنگل لاویج [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • تیموری، مریم امکان استفاده از باکتری‌های محرک رشد در عملیات احیای جنگل‌های بلوط (مطالعۀ موردی: ایستگاه گاران، مریوان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-371]
 • تیموری، مریم تأثیر فرم ‌زمین و ویژگی‌های خاک بر صفات‌ رویشی سیاه‌گیله (Vaccinium arctostaphylos L.) در جنگل‌های فندقلوی اردبیل (مطالعۀ موردی: جنگل سوها) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 119-133]
 • تیموری، مریم بررسی تأثیر تاج‌پوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانه‌زنی بذر و زنده‌مانی نونهال‌های ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-371]
 • تیموری، مریم پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیموری، مریم بهبود صفات رویشی- فیزیولوژیک پرونانس‌های فندق مایه‌زنی شده با باکتری‌های محرک رشد، در شرایط عرصه [(مقالات آماده انتشار)]

ث

 • ثاقب طالبی، خسرو تأثیر تاج پوشش گونۀ چوج (Salvadora persica) به عنوان درخت پرستار در استقرار اولیۀ درختان و درختچه های جنگلی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]
 • ثاقب طالبی، خسرو تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • ثاقب طالبی، خسرو بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک‌دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ثاقب طالبی، خسرو مقایسه فراوانی و تنوع بی مهرگان خاکزی قطعه مدیریت شده با قطعه مدیریت نشده در جنگل های هفت خال مازندران [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جباری، میثم ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه‌بری درختان راش با اره موتوری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]
 • جزیره ای، محمدحسین جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 333-349]
 • جعفری، اقبال کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در جنگل-های باغان مریوان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 539-555]
 • جعفری، علی اثر برخی عوامل انسان‌ساز ایجاد کننده تنش بر ساختار جنگلهای بلوط زاگرس مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری هفتخوانی، ساناز شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • جلالی، سید غلامعلی تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 125-135]
 • جلالی، سید غلامعلی اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-266]
 • جلالی، غلامعلی تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • جلالی، محمد واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • جلیل پور، بابک مطالعۀ تأثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه‌ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • جلیلوند، حمید پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • جلیلوند، حمید تعیین طرح نمونه‌برداری خوشه‌ای بهینه در برآورد مشخصه‌های کمّی جنگل‌های زاگرس (جنگل‌های سامان عرفی اولادقباد) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • جلیلوند، حمید تنوع‌ژنتیکی گونه انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمالی، صمد مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 487-500]
 • جمشیدی، محمد تأثیر جهت جغرافیایی بر مشخصه‌های رویشی و تغییرات جمعیتی پروانه جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) در جنگل‌های منطقۀ قبرحسین-پیرانشهر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 519-532]
 • جنت‌بابایی، مصطفی تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • جهانبازی گوجانی، حسن خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • جهانپور، فرهاد بررسی مقدار ترسیب ‌کربن در زی‌تودۀ هوایی برخی ارقام جنگلکاری‌شدۀ صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-205]
 • جهانپور، فرهاد بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج‌باز در پوپولتوم مقایسه‌ای ایستگاه خرم‌آباد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 245-255]
 • جهان تیغ، منصور تأثیر سازۀ همراه در کاهش مصرف آب به‌منظور استقرار نهال اکالیپتوس در دشت سیستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 333-343]
 • جهانگیریان، شکیبا ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 377-388]
 • جهدی، رقیه تنوع گونه‌های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به‌عنوان شاخص‌های پایش سلامت جنگل در حوزۀ آبخیز جنگلی ماسوله [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 451-468]
 • جهدی، رقیه تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سلامت جنگل بر اساس رویکرد یکپارچه DEMATEL-ANP (DANP) در حوضه آبخیز ماسوله، استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمرد، زینب اثر گردوغبار بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 309-323]
 • جوانمرد، مینا طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • جوانمیری، محسن تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمیری‌پور، محسن بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 35-51]
 • جوانمیری‌پور، محسن مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جوانمیری پور، محسن بررسی تغییرات کمی ساختار توده های جنگلی به کمک آماربرداری صد در صد (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 493-505]
 • جور غلامی، مقداد آیا بهره‌برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می‌دهد؟ [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]
 • جورغلامی، مقداد تأثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر متغیر ریخت‏شناسی و تخصیص زی‏تودۀ خشک نهال بلندمازو Quercus castaneifolia C.A.M در شرایط گلخانه‏ ای [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 389-407]
 • جورغلامی، مقداد بازیابی رطوبت خاک در مسیرهای چوبکشی 20 سال بعد از عملیات چوبکشی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 179-194]
 • جورغلامی، مقداد بررسی تغییرات کمی ساختار توده های جنگلی به کمک آماربرداری صد در صد (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 493-505]
 • جورغلامی، مقداد ارزیابی اقتصادی خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری به تودة سرپا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • جورغلامی، مقداد ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه‌بری درختان راش با اره موتوری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]
 • جورغلامی، مقداد تغییرات رواناب و رسوب در پی تغییر برخی ویژگی‌های خاک در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 267-278]
 • جورغلامی، مقداد شبیه‌سازی رواناب و بار رسوب جنگل بهره‌برداری‌شده (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز ذیلکی‌رود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • جورغلامی، مقداد تاثیر کاربرد پوشش خاک اره بر مقدار رواناب مسیرهای چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 297-307]
 • جورغلامی، مقداد اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • جورغلامی، مقداد تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • جوزی، سید علی مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خفاش‌های غارزی شهرستان رودبار به‌منظور معرفی یکان حفاظت- مدیریت جنگل [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • جوکار، محمد تدوین معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل براساس دیدگاه کارشناسان و مردم محلی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقۀ اسالم شمال ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 365-379]

چ

 • چاری پور، صدیقه رقابت درون‌گونه‌ای برودار(Quercus brantii Var. persica) و ارتباط آن با برخی عوامل توپوگرافی و زی‌تودۀ ریشه‌های مویین (مطالعۀ موردی: قلعه‌گل- لرستان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 307-317]
 • چراغی، شهرام بررسی تأثیر تیمارهای عمق و نوع بستر کاشت بذر بر ویژگی‌های رویشی و زنده‌مانی نهال‌های بلوط (Quercus brantii Lindl.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 101-109]
 • چراغی، میلاد ارتقای جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ گیاهچه‌های کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 119-128]

ح

 • حبشی، هاشم برآورد زی‌تودۀ کرم خاکی در روشنه‌های تاج‌پوشش و جنگل آمیختۀ راش [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • حبشی، هاشم بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک‌دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجاریان، مرضیه بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 153-167]
 • حجاریان، مرضیه تأثیر دارایی‌های طبیعی در معیشت روستانشینان حاشیۀ جنگل شهرستان چرداول [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 429-442]
 • حجاریان، مرضیه تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • حجازی، رخشاد مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه خفاش‌های غارزی شهرستان رودبار به‌منظور معرفی یکان حفاظت- مدیریت جنگل [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 87-105]
 • حجتی، سید محمد محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 459-469]
 • حجتی، سید محمد تأثیر معدن‌کاوی سنتی زغال سنگ بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین خاک در جنگل لاویج [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • حجتی، سید محمد پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • حجتی، سید محمد تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • حجتی، سید محمد تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیختۀ راش و ممرز (دارابکلای مازندران) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • حجتی، سید محمد ارزیابی پاسخ بوم‌سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک- جنگل الندان ساری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • حجتی، محمد تأثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری‌های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • حجتی، محمد تغییرات ترسیب کربن خاک بر حسب سن در توده‌های جنگلکاری شده افرا پلت (مطالعه موردی: جنگل‌های نکا-ظالمرود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسابی، عارف اثر متقابل درختان بالغ سرخدار(Taxus Baccata L.) و تجدید حیات آن در ذخیره‌گاه افراتختۀ استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • حسن زاد ناورودی، ایرج تدوین معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل براساس دیدگاه کارشناسان و مردم محلی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقۀ اسالم شمال ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 365-379]
 • حسن زاد ناورودی، ایرج مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تحلیل رگرسیون در برآورد تراکم توده‌های جنگلی سراوان گیلان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 607-631]
 • حسنی، مجید کارایی روش نمونه‌برداری فاصله‌ای نزدیک‌ترین همسایۀ پیوسته (C-nn) در مقایسه با روش قطعه نمونۀ دایره‌ای در برآورد رویه‌زمینی در جنگل‌های خیرود نوشهر [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 111-122]
 • حسنی، مجید اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • حسنی، مجید مقایسۀ توده‌های خالص راش با استفاده از شاخص پیچیدگی ساختار (SCI) در جنگل‌های هیرکانی مازندران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • حسین زاده، امید بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 153-167]
 • حسین زاده، امید مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-335]
 • حسین زاده، مهناز تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • حسین زاده کاشان، علی پیش‌بینی زوال جاده‌های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]
 • حسین زاده منفرد، سجاد بررسی تله‌های مختلف در شکار آفات چوب‌خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 415-429]
 • حسینی، احمد اثر جهت دامنه و موقعیت کاشت بر میزان ظهور و زنده‌مانی نهال‌های حاصل از بذرکاری بنه، کیکم و ارژن در جنگل‌های ایلام [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 395-408]
 • حسینی، ساره بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 491-506]
 • حسینی، سید امین مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 481-498]
 • حسینی، سید عطااله ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • حسینی، سید عطااله تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • حسینی، سید عطااله تأثیر خاکپوش‌های زانتان و ملاس چغندرقند بر کنترل گردوغبار در جاده‌های جنگلی منطقۀ حفاظت‌شدۀ ارغوان‌ شهر ایلام [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 1-15]
 • حسینی، سید محسن اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • حسینی، سید محسن تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 119-130]
 • حسینی، سید محسن کارایی روش رگرسیون‌کریجینگ در تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 571-585]
 • حسینی، سید محسن اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-266]
 • حسینی، سید محسن اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه‌زنی بذر نیم‌رس نمدار [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 337-346]
 • حسینی، سید محسن تعیین رویشگاه بالقوۀ گونۀ ملج (Ulmus glabra Huds.) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 475-486]
 • حسینی، سید محسن اثر گردوغبار بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 309-323]
 • حسینی، سید محسن اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت‌بندی رویشگاه‌های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل‌های خزری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 477-492]
 • حسینی، سید محسن ارزیابی مدیریت‌ مشارکتی در حفاظت از ذخیره‌گاه های زیست کره (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسینی، سیدمحسن اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 175-188]
 • حسینی، وحید تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 299-315]
 • حسینی، وحید اثر تغییرات دمایی بر مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاکستر لاشبرگ گونۀ مازودار در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 269-280]
 • حسینی، وحید تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 203-218]
 • حسینی، وحید مقایسۀ اثر حرارت تجویزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک زیراشکوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 457-471]
 • حسینی جودکی، رامین بررسی تاثیر تغییر کاربری دیم‌زار کم‌بازده به مدیریت جنگل زراعی بر ویژگیهای فیزیکی ذخیره کربن آلی خاک [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 523-538]
 • حسینی یکانی، سید علی ارائه مدل های رویش تک‌درخت به منظور مدیریت جنگل های ناهمسال و آمیخته هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل فریم) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 373-386]
 • حشمت الواعظین، سید مهدی تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • حشمت الواعظین، سیدمهدی اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • حشمت الواعظین، مهدی شناسایی و اولویت‌بندی اقتصادی محصولات غیرچوبی جنگل‌های ارسباران براساس برداشت‌های سنتی (مطالعۀ موردی حوضۀ آبخیز ایلگنه‌چای) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 411-425]
 • حقیقی، عبدالعزیز بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان تحت تأثیر توپوگرافی خرد در جنگل‌های آمیختۀ راش (مطالعۀ موردی: جنگل‌های دلدره، نوشهر) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • حکیمی، لیلا پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی‌های شهری در تهران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 431-443]
 • حکیمی، لیلا پاسخ ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-137]
 • حکیمی میبدی، محمد حسین اثر مونه‌بندی روی تصاویر ماهواره‌ای قبل از نمونه‌برداری خوشه‌ای در افزایش دقت برآورد مشخصات کمی جنگل‌ (مطالعۀ موردی: باینگان، کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 249-259]
 • حلی‌ساز، ارشک رابطه‌ی دانش و سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیست و ضرورت ساخت اَبَرمُدل در مقیاس حکومت؛ بخش اول: مقیاس مکانی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 407-419]
 • حمیدی، آیدین بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 285-297]
 • حمیدی، سیده کوثر ارائه مدل های رویش تک‌درخت به منظور مدیریت جنگل های ناهمسال و آمیخته هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل فریم) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 373-386]
 • حیاتی، الیاس ذخیرۀ آب و پراکنش ریشه در عمق‌های مختلف خاک در جنگلکاری‌های زبان‌گنجشک و پیسه‌آ [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 355-369]
 • حیدری، مازیار تجزیه‌و‌تحلیل مدیریت ‌بهره‌برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 313-331]
 • حیدری، مازیار بررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در کلاسه‌های قطری در جنگل‌های سراب کارزان ایلام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 499-510]
 • حیدری، محمدجواد تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • حیدری، محمود ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش QEC در عملیات بهره‌برداری از جنگل [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 517-530]
 • حیدری، مهدی برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • حیدریان، نجمه بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 557-570]
 • حیدری صفری کوچی، ابوذر مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]

خ

 • خادمی، امین بررسی مقدار زیتوده و ارتباط آن با عوامل فیزیوگرافی و خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط (مطالعۀ موردی جنگل¬های منطقۀ اندبیل خلخال) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-67]
 • خاکی پور، لیلا بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 35-51]
 • خالقی، باقر همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل‌نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • خبازی، فرهاد طبقه بندی نظارت شده جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 387-400]
 • خداپرست، فاضل تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • خداقلی، مرتضی بررسی خُواقلیمی گونه بلوط ایراتی Lindl brantii Quercus (مورد پژوهی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]
 • خداکرمی، یحیی مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان‌گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • خداکریمی، علی کشت تلفیقی صنوبر گونۀ Populus alba و یونجه در آذربایجان غربی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 51-65]
 • خداکریمی، علی تنوع و غنای گونه‌ای زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea مرتبط با نسل غیرجنسی زنبورهای گالزای بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv. در استان آذربایجان‌غربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خدامی، ژینا تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • خداوردیلو، حبیب تأثیر تغییر کاربری اکوسیستم‌های جنگلی بر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • خزایی، مجید پایش، پیش‌بینی و تحلیل روند تغییر چهل‌سالۀ پوشش/کاربری اراضی اطراف شهر یاسوج [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 525-539]
 • خسروپور، اسماعیل پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی‌های شهری در تهران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 431-443]
 • خسروپور، اسماعیل تجمع فلزات سنگین در سوزن‌های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 457-466]
 • خسروپور، اسماعیل پاسخ ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-137]
 • خسروی، الهه تأثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای و قطعه‌ نمونه‌ای در درختزارهای زاگرس [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 101-117]
 • خضریان، بختیار تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • خلیقی، احمد بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 533-545]
 • خلیقی، شهرام تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 171-185]
 • خلیقی، شهرام تاثیر کاربرد پوشش خاک اره بر مقدار رواناب مسیرهای چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 297-307]
 • خلیقی سیگارودی، شهرام تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • خلیل آریا، آژیر تأثیر پساب آب‌شیرین‌کن بر برخی از خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 329-340]
 • خلیلی، افسانه تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • خواجه ئی، ندا پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر پراکنش گونه بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس، استان فارس [(مقالات آماده انتشار)]
 • خورشیدی، نرگس اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 377-390]
 • خورنکه، سیف‌الله تأثیر مدیریت متوالی با شیوه‌های پناهی و تک‌گزینی بر خصوصیات کمّی جنگل‌های سری موزیسای بخش هفت‌خال2 نکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-220]
 • خورنکه، سیف الله تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر الگوی رویش شعاعی راش و بلند‌مازو در ارتفاعات رشته‌کوه البرز مرکزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 221-235]
 • خوشنویس، مصطفی رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 329-340]
 • خوشنویس، مصطفی تغییرات فصلی فراوانی قارچ‌های آربسکولار محلب (Cerasus mahaleb L. Mill) و ارتباط آنها با فعالیت برخی آنزیم‌های ریزوسفر (مطالعۀ موردی: چهارطاق اردل) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • خوشنویس، مصطفی امکان استفاده از باکتری‌های محرک رشد در عملیات احیای جنگل‌های بلوط (مطالعۀ موردی: ایستگاه گاران، مریوان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-371]
 • خوشنویس، مصطفی بررسی تأثیر تاج‌پوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانه‌زنی بذر و زنده‌مانی نونهال‌های ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-371]
 • خیرخواه، دنیا بررسی شبکۀ ارتباطات میان‎‌سازمانی در قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. با محوریت منابع‌طبیعی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 225-238]
 • خیرخواه، فهیمه تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 171-185]
 • خیرفام، حسین تأثیر کاشت درختچۀ گز پرشاخه (Tamarix ramosissima Ledeb.) بر دما و رطوبت خاک در بسترهای خشک‌شدۀ غرب دریاچۀ ارومیه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 371-388]

د

 • داروند، رزگار تحلیل گونه معرف با استفاده از ایده ترکیب گروه‌ها/جوامع گیاهی [(مقالات آماده انتشار)]
 • داغستانی، مریم بررسی تأثیر تیمارهای عمق و نوع بستر کاشت بذر بر ویژگی‌های رویشی و زنده‌مانی نهال‌های بلوط (Quercus brantii Lindl.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 101-109]
 • دانه کار، افشین بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-34]
 • دانه کار، افشین ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص‌های ساختاری جنگل‌های شهری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 405-418]
 • دانه کار، افشین ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • دانه کار، افشین بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • دانه کار، افشین برآورد ظرفیت برد گردشگری طبیعت در جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم [(مقالات آماده انتشار)]
 • درخشان هوره، سامره ارزیابی معیارها و شاخص‌های پایش طرح مدیریت منابع‌جنگلی زاگرس از منظر جوامع محلی (مطالعه موردی: منطقه بازفت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • درویش صفت، علی اصغر بررسی امکان تهیۀ نقشۀ تیپ راش به کمک داده های سنجندۀ ETM+ (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 105-113]
 • درویش صفت، علی اصغر ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 301-312]
 • درویش صفت، علی اصغر برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • درویش صفت، علی اصغر مقایسۀ قابلیت داده‌های ماهواره لندست 8 و مدل SEBAL در برآورد تبخیر و تعرق جنگل‌های خزری با مدل ترکیبی پنمن مانتیث [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 389-402]
 • درویش صفت، علی اصغر برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • درویش صفت، علی اصغر بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • درویش صفت، علی اصغر روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • درویش صفت، علی اصغر برآورد زی‌تودۀ چوبی روی‌زمینی با به‌کارگیری داده‌های راداری در جنگل‌های آمیختۀ هیرکانی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر مازندران) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 257-274]
 • دری، احمدرضا بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 533-545]
 • دریجانی، محدثه دریجانی عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 555-570]
 • دژام، محمود بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 533-545]
 • دژبان، عاطفه تغییرات فصلی الگوی مکانی تاج‌بارش تودۀ طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود- بهاربن) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • دلجویی، آزاده ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه‌بری درختان راش با اره موتوری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]
 • دلجویی، آزاده اثر جاده‌های جنگلی بر تغییرپذیری مشخصه‌های حاصلخیزی خاک (پژوهش موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 445-456]
 • دلجویی، آزاده تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • دلفان آذری، نجم الدین برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال‌های کاج تهران (مطالعۀ موردی: تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-250]
 • دلیر، پژمان بررسی سیستم زهکشی و عوامل تأثیرگذار بر خرابی جاده‌های جنگلی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 279-291]
 • دلیر، پژمان شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • دمی زاده، غلامرضا تأثیر تاج پوشش گونۀ چوج (Salvadora persica) به عنوان درخت پرستار در استقرار اولیۀ درختان و درختچه های جنگلی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]
 • دمی زاده، محمود تأثیر تاج پوشش گونۀ چوج (Salvadora persica) به عنوان درخت پرستار در استقرار اولیۀ درختان و درختچه های جنگلی [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 11-23]
 • دهستانی اردکانی، مریم اثر بستر کشت در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گونۀ توت آمریکایی (Maclura pomifera L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • دهقان، روشنک مساحی و بررسی متغیرهای زیست‌سنجی صنوبرکاری‌های استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذبیحی، کرمعلی تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعۀ موردی: چمستان- نور) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-183]
 • ذوالفقاری، رقیه جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر باکتری‌های بومی بر رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 399-409]
 • ذوالفقاری، رقیه مقایسۀ برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تأثیر سخت‌واره‌شدن و سرما [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 207-219]
 • ذوالفقاری، رقیه ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]
 • ذوالفقاری، رقیه القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال‌های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 125-140]
 • ذوالفقاری، علی اصغر تأثیر نانوذرات اکسید روی بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.)) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-243]

ر

 • رئیسی، شهلا تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • رائینی سرجاز، محمود بازسازی دمای میانگین ژانویه- مارس با پهنای دوایر درختان ارس در شرق استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 53-67]
 • رابرتز، دیوید ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 75-88]
 • راد، محمدهادی رابطۀ توسعۀ ریشه با میزان مقاومت به خشکی در دو گونۀ اکالیپتوس (Eucalyptus microtheca Muell و Eucalyptus sargentii Maiden) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 393-404]
 • رامک، پروین بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج‌باز در پوپولتوم مقایسه‌ای ایستگاه خرم‌آباد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 245-255]
 • راهبری سی سخت، سعید ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 377-388]
 • راهبری سی سخت، سعید طرح هندسی جاده و تأثیر آن بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده‌های جنگلی مجاور [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 315-331]
 • ربانی نسب، حجت اله تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 407-424]
 • رحمانی، احمد بهبود صفات رویشی- فیزیولوژیک پرونانس‌های فندق مایه‌زنی شده با باکتری‌های محرک رشد، در شرایط عرصه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانی، رامین اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نهال‌های میکوریزی پستۀ جنگلی (Pistacia vera L.) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 507-518]
 • رحمانی، رامین برآورد زی‌تودۀ کرم خاکی در روشنه‌های تاج‌پوشش و جنگل آمیختۀ راش [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • رحمانی، رامین طرح هندسی جاده و تأثیر آن بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده‌های جنگلی مجاور [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 315-331]
 • رحمانی، رامین تغییرپذیری فصلی و دوره‌ای ساقاب، تاج‌بارش و اتلاف تاجی تودۀ راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصت‌کلاته [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 527-540]
 • رحمانی، رامین روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • رحمانی، رامین تهیۀ نقشۀ روشنۀ تاجی جنگل‌های خزری با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 135-154]
 • رحمانی، رامین کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 473-485]
 • رحمانی، رامین مقایسه فراوانی و تنوع بی مهرگان خاکزی قطعه مدیریت شده با قطعه مدیریت نشده در جنگل های هفت خال مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحیمی، محمد تهیۀ نقشۀ تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 239-254]
 • رحیمی، محمّد پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 233-248]
 • رحیمیان، جواد ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]
 • رستمی، زهرا ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیست‌توده و خاک در توده‌های تحت زغال‌گیری بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بسطام شهرستان الشتر) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 161-174]
 • رستمی، سمیره ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • رستمی، علی بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهوارۀ ژنومی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 511-525]
 • رستمی شاهراجی، تیمور بررسی عملکرد ده‌سالة پروونانس‌های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری‌در استان گیلان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 485-495]
 • رستمی شاهراجی، تیمور مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]
 • رستمی شاهراجی، تیمور برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال‌های کاج تهران (مطالعۀ موردی: تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-250]
 • رستمی کیا، یونس کمّی‌سازی ساختار مکانی توده‌های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • رستمی کیا، یونس تأثیر فرم ‌زمین و ویژگی‌های خاک بر صفات‌ رویشی سیاه‌گیله (Vaccinium arctostaphylos L.) در جنگل‌های فندقلوی اردبیل (مطالعۀ موردی: جنگل سوها) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 119-133]
 • رستمی کیا، یونس بهبود صفات رویشی- فیزیولوژیک پرونانس‌های فندق مایه‌زنی شده با باکتری‌های محرک رشد، در شرایط عرصه [(مقالات آماده انتشار)]
 • رستمی نیا، محمود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط در اقلیم‌های مختلف استان ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-460]
 • رسول زاده، علی کمی‌سازی تاج‌بارش، ساقاب و باران‌ربایی در توده‌های طبیعی راش و دست‌کاشت نوئل در جنگل‌های سیاهکل، گیلان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 385-397]
 • رسولی صدقیانی، میرحسن تأثیر تغییر کاربری اکوسیستم‌های جنگلی بر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • رضایی، کامبیز جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر باکتری‌های بومی بر رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 399-409]
 • رضایی، مرضیه تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • رضایی، مرضیه تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی آلونی، حافظ بررسی تنوع راسته های ماکروفون خاک روی خشک‌دارهای افتاده ممرز با درجات مختلف پوسیدگی در سری یک جنگل شصت کلاته گرگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایی نژاد، عبدالحسین مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 221-236]
 • رفیعی، حامد بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-489]
 • رمضانی، احمد اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 458-475]
 • رمضانی، حبیب تعیین طرح نمونه‌برداری خوشه‌ای بهینه در برآورد مشخصه‌های کمّی جنگل‌های زاگرس (جنگل‌های سامان عرفی اولادقباد) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • رنود، قاسم برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناهارخوران گرگان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 209-223]
 • رنود، قاسم ارزیابی امکان تهیۀ نقشۀ صنوبر‌کاری‌ها با داده‌های لندست 8 (مطالعۀ موردی: شهرستان‌های تالش و صومعه‌سرا) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 301-312]
 • رنود، قاسم برآورد زی‌تودۀ چوبی روی‌زمینی با به‌کارگیری داده‌های راداری در جنگل‌های آمیختۀ هیرکانی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر مازندران) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 257-274]
 • روان بخش، مکرم عملکرد رشد و پاسخ دفاعی نهال‌های گونه ون به تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روانبخش، هومن تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 381-392]
 • روانبخش، هومن پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 233-248]
 • روانبخش، هومن تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • روانبخش، هومن تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • روانبخش، هومن ابتلای درختان ارس (M. Bieb. Juniperus excelsa) به ارس واش Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb)) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • روحی، اسماعیل بررسی تغییرات ضریب شکل درختان راش (Fagus orientalis Lipsky) باتوجه به مراحل رویشی و فیزیوگرافی رویشگاه [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 109-117]
 • رودگرمی، پژمان چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-56]
 • رودگرمی، پژمان عوامل مؤثر در وقوع زمین‌خواری در عرصه‌های جنگل و مرتع [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 291-306]
 • ریزوندی، وحید ارزیابی اقتصادی خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری به تودة سرپا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]

ز

 • زارع، حبیب اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • زارع، حبیب بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]
 • زارع، زینب ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-428]
 • زارع، سارا ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص‌های ساختاری جنگل‌های شهری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 405-418]
 • زارع، سلمان تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • زاهدی، قوام الدین تغییرات فصلی الگوی مکانی تاج‌بارش تودۀ طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود- بهاربن) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • زاهدی، قوام الدین ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • زاهدی امیری، قوام الدین تأثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر متغیر ریخت‏شناسی و تخصیص زی‏تودۀ خشک نهال بلندمازو Quercus castaneifolia C.A.M در شرایط گلخانه‏ ای [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 389-407]
 • زاهدی امیری، قوام الدین محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 459-469]
 • زاهدی امیری، قوام الدین بازیابی رطوبت خاک در مسیرهای چوبکشی 20 سال بعد از عملیات چوبکشی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 179-194]
 • زاهدی امیری، قوام الدین بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های قلاجه کرمانشاه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-275]
 • زاهدی امیری، قوام الدین تعیین مؤثرترین عوامل محیطی بر توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از تکنیک جنگل تصادفی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 477-492]
 • زاهدی امیری، قوام الدین ارزیابی اقتصادی خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری به تودة سرپا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • زاهدی امیری، قوام الدین برآورد مقدار ذخیرة کربن در زی‌تودۀ کاربری‌های جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 159-170]
 • زاهدی امیری، قوام الدین تغییرات مکانی ذخیره و ترسیب کربن لاشبرگ و لایه‌های خاک در منطقۀ جنگلی پارک جهان‌نما [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 317-330]
 • زرافشار، مهرداد شناسایی بذرهای درختان جنگلی داغداغان ( Celtis) بر اساس خصوصیات آندوکارپ میوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 83-90]
 • زرافشار، مهرداد ویژگی های رویشی و فیزیولوژی نهالهای محلب (Prunus mahaleb L.) و زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 277-289]
 • زرافشار، مهرداد تأثیر خاک‌های آلوده به لجن نفتی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ دانهال‌های چند گونۀ پهن‌برگ [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 467-480]
 • زرافشار، مهرداد تجزیه و پویایی عناصر غذایی لاشبرگ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل‌های منطقۀ چهارزبر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 347-359]
 • زرافشار، مهرداد خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • زرگران، محمد رضا تأثیر جهت جغرافیایی بر مشخصه‌های رویشی و تغییرات جمعیتی پروانه جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) در جنگل‌های منطقۀ قبرحسین-پیرانشهر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 519-532]
 • زرگران، محمد رضا شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر بذور بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های بلوط ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 55-66]
 • زرگران، محمد رضا تأثیر تراکم توده‌های بلوط ایرانی بر غنا و تنوع گونه‌ای زنبورهای گالزای بهاره (Hym.: Cynipidae) در استان آذربایجان غربی [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 531-542]
 • زرگران، محمد رضا تنوع و غنای گونه‌ای زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea مرتبط با نسل غیرجنسی زنبورهای گالزای بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv. در استان آذربایجان‌غربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرگران، محمدرضا تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان‌غربی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 215-231]
 • زمانی، سیده معصومه تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 407-424]
 • زمانی افشار، رضا بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقۀ حفاظت‌شدۀ خورخوران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-73]
 • زینال زاده، علی بررسی جوانه‌زنی و رشد نهال‌های پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 493-504]

س

 • ساداتی، سید احسان پاسخ شاخص‌های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 419-430]
 • ساداتی، سید احسان ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 401-414]
 • سام‌دلیری، حسن اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • سبحانی، پروانه برآورد ظرفیت برد گردشگری طبیعت در جنگل‌های مانگرو خمیر و قشم [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپهوند، اصغر اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]
 • ستاری، مهران استخراج درختان منفرد جنگل شهری از دادۀ لیدار هوایی با تراکم نقطۀ بالا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 27-42]
 • ستاریان، علی شناسایی بذرهای درختان جنگلی داغداغان ( Celtis) بر اساس خصوصیات آندوکارپ میوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 83-90]
 • ستاریان، علی ریخت‌شناسی دانۀ گردۀ برخی از گونه‌های بومی و غیربومی جنس افرا در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 505-518]
 • سجادی نیا، صفی الله پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • سرهنگ زاده، جلیل کاربرد بیشینۀ انتروپی در پیش‌بینی رویشگاه‌های بالقوۀ سرخدار (Taxus baccata L.) در ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ ارسباران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 359-375]
 • سرهنگ زاده، جلیل بررسی کمّی گیلاس وحشی (Prunus avium L.) در رویشگاه ممجی دره‌سی، آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 183-195]
 • سعید، ارسطو جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 333-349]
 • سعیدی، حمیدرضا بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 137-150]
 • سعیدی، حمیدرضا کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان (مطالعه موردی: سری باباکوه، حوضه آبخیز دو گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]
 • سعیدی، مهدی تغییرات ترسیب کربن خاک بر حسب سن در توده‌های جنگلکاری شده افرا پلت (مطالعه موردی: جنگل‌های نکا-ظالمرود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سفیدی، کیومرث کمی‌سازی تاج‌بارش، ساقاب و باران‌ربایی در توده‌های طبیعی راش و دست‌کاشت نوئل در جنگل‌های سیاهکل، گیلان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 385-397]
 • سفیدی، کیومرث کمّی‌سازی ساختار مکانی توده‌های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • سفیدی، کیومرث مشخصه‌های ساختاری جنگل‌های اوری در ارسباران (مطالعۀ موردی: حاتم مشه‌سی، مشگین‌شهر) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 347-361]
 • سفیدی، کیومرث برآورد حجم خشکه‌دار و نرخ مرگ‌ومیر درختان بلوط ایرانی در ارتباط با برخی عوامل محیطی در جنگل‌های بلوط زاگرس (پژوهش موردی: تنگ علمدار، بهبهان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 519-532]
 • سفیدی، کیومرث تنوع خردزیستگاه و ارزش بوم‌شناسی درختان زیستگاهی در توده‌های راش شرقی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • سفیدی، کیومرث بازسازی طبیعی ساختار توده‌های راش در جنگل‌های تحت مدیریت سنتی (مطالعۀ موردی: اشکورات رودسر) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 435-448]
 • سفیدی، کیومرث تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • سفیدی، کیومرث تأثیر آشفتگی‌های انسانی بر الگوی مکانی توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های ارسباران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 155-168]
 • سفیدی، کیومرث مقایسۀ مدل‌های اصلاح‌شدۀ Gash در برآورد باران‌ربایی تودۀ راش شرقی در غرب ناحیۀ هیرکانی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 349-360]
 • سفیدی، کیومرث بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان تحت تأثیر توپوگرافی خرد در جنگل‌های آمیختۀ راش (مطالعۀ موردی: جنگل‌های دلدره، نوشهر) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • سفیدی، کیومرث مقایسۀ شاخص پیچیدگی ساختار (SCI) در مراحل تحولی جنگل‌های آمیختۀ راش هیرکانی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 389-405]
 • سفیدی، کیومرث الگوی مکانی و رقابت درون گونه‌ای درختان راش در مرحله تحولی انباشت حجم در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلاجقه، علی اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • سلاورزی، محمد تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • سلطانپور، شکوه تأثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر متغیر ریخت‏شناسی و تخصیص زی‏تودۀ خشک نهال بلندمازو Quercus castaneifolia C.A.M در شرایط گلخانه‏ ای [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 389-407]
 • سلطانلو، حسن اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نهال‌های میکوریزی پستۀ جنگلی (Pistacia vera L.) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 507-518]
 • سلطانی، آرزو بررسی عوامل مؤثر بر رویش قطری و مرگ‌ومیر تک‌درختان در تودۀ ناهمسال [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 501-515]
 • سلطانی، آرزو تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • سلطانی، علی مدل‌سازی حجم تک‌درخت برودار (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های جست‌زاد همسال زاگرس مرکزی (مطالعۀ موردی استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل و کیار) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 361-372]
 • سلطانی، علی برآورد رویش سالانة شعاعی، زی‌توده و رویش کربن در فرم‌های مختلف درختی گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-444]
 • سلطانی، علی اثر گونۀ درخت بر ذخیرۀ کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیختۀ زاگرس مرکزی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 377-390]
 • سلطانی، علی اثر برخی عوامل انسان‌ساز ایجاد کننده تنش بر ساختار جنگلهای بلوط زاگرس مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلطانی، مهدی رابطۀ توسعۀ ریشه با میزان مقاومت به خشکی در دو گونۀ اکالیپتوس (Eucalyptus microtheca Muell و Eucalyptus sargentii Maiden) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 393-404]
 • سلطانی طولارود، علی اشرف ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • سلطانی گردفرامرزی، سمیه اثر بستر کشت در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گونۀ توت آمریکایی (Maclura pomifera L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • سلگی، عیسی پوست درختان به‌عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین (مطالعۀ موردی: باغ‌های حاشیۀ جادۀ روستای حیدره بالاشهر همدان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • سلمانی، افسانه معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس از دیدگاه متخصصان و کارشناسان جنگل [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 43-58]
 • سلیمانپور، مجتبی جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]
 • سلیمانی، رضا تأثیر اقدامات مدیریتی و جهت دامنه بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان، خاک و تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگل‌های دینارکوه ایلام [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 275-290]
 • سلیمانی، زهرا تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • سلیمی، آرمین الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قره‌تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل‌های زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 135-150]
 • سلیمی، مهاباد تأثیر روش‌های مختلف تعیین حدود آتربرگ بر نتایج کلاسه‌بندی یونیفاید خاک [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 403-413]
 • سهرابی، هادی بازیابی رطوبت خاک در مسیرهای چوبکشی 20 سال بعد از عملیات چوبکشی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 179-194]
 • سهرابی، هرمز مدلسازی زی‌تودۀ جست‌های جوان وی‌ول و پاسخ آن به تیمار تنک ‌کردن در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعۀ موردی: بانه، استان کردستان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 431-447]
 • سهرابی سراج، بهاره طبقه‌بندی تصویر ماهوارۀWorldview2 با استفاده از تکنیک شی‌ءپایه به‌منظور شناسایی آلودگی جنگل‌های زاگرس به گونۀ نیمه‌انگلی موخور [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 445-458]
 • سواری، مسلم تبیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از جنگل‌های زاگرس: کاربرد مدل فعال‌سازی هنجار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 307-327]
 • سواری ممبنی، آمنه تبیین عوامل مؤثر بر رفتار حفاظت از جنگل‌های زاگرس: کاربرد مدل فعال‌سازی هنجار [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 307-327]
 • سوسنی، جواد رقابت درون‌گونه‌ای برودار(Quercus brantii Var. persica) و ارتباط آن با برخی عوامل توپوگرافی و زی‌تودۀ ریشه‌های مویین (مطالعۀ موردی: قلعه‌گل- لرستان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 307-317]
 • سوسنی، جواد بررسی مقدار ترسیب ‌کربن در زی‌تودۀ هوایی برخی ارقام جنگلکاری‌شدۀ صنوبر [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 195-205]
 • سیداخلاقی، سید جعفر عوامل مؤثر در وقوع زمین‌خواری در عرصه‌های جنگل و مرتع [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 291-306]
 • سیدی، نسرین بررسی جوانه‌زنی و رشد نهال‌های پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 493-504]

ش

 • شاکری، زاهد تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 299-315]
 • شاکری، زاهد برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • شاکری، زاهد مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 481-498]
 • شاکری، زاهد ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 155-167]
 • شاماری، عبدالرضا بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهوارۀ ژنومی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 511-525]
 • شامحمدی، شهین آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-84]
 • شامخی، تقی جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 333-349]
 • شامخی، تقی همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل‌نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • شامخی، تقی شناسایی و اولویت‌بندی اقتصادی محصولات غیرچوبی جنگل‌های ارسباران براساس برداشت‌های سنتی (مطالعۀ موردی حوضۀ آبخیز ایلگنه‌چای) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 411-425]
 • شامخی، تقی استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 373-387]
 • شامخی، تقی شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 281-296]
 • شامخی، تقی اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • شاه مقصود، میترا اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-205]
 • شاهین، بهزاد تنوع‌ژنتیکی گونه انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شپمن، مایکل برآورد زی‌تودۀ چوبی روی‌زمینی با به‌کارگیری داده‌های راداری در جنگل‌های آمیختۀ هیرکانی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر مازندران) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 257-274]
 • شتایی جویباری، شعبان تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ تنۀ سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده‌های دست‌کاشت عرب‌داغ استان گلستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 251-270]
 • شتایی جویباری، شعبان تهیۀ نقشۀ روشنۀ تاجی جنگل‌های خزری با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 135-154]
 • شتایی جویباری، شعبان کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 473-485]
 • شتایی جویباری، شعبان بررسی قابلیت داده‌های تک‌قطبشی TanDEM-X در برآورد ارتفاع تاج ‌پوشش جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شرری، معراج کمّی‌سازی ساختار مکانی توده‌های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • شرزه ای، غلامعلی ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • شریعت، آناهیتا ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-428]
 • شعبانعلی فمی، حسین ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص‌های ساختاری جنگل‌های شهری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 405-418]
 • شعبانی، سعید تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 125-135]
 • شعبانی، سعید بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان تحت تأثیر توپوگرافی خرد در جنگل‌های آمیختۀ راش (مطالعۀ موردی: جنگل‌های دلدره، نوشهر) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • شعبانی، سعید ارزیابی مدیریت‌ مشارکتی در حفاظت از ذخیره‌گاه های زیست کره (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • شعبانیان، نقی تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 381-392]
 • شمس آبادی، فرشته رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 329-340]
 • شهامتی نژاد، عطیه تنوع گونه‌های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به‌عنوان شاخص‌های پایش سلامت جنگل در حوزۀ آبخیز جنگلی ماسوله [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 451-468]
 • شهامتی نژاد، عطیه تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر سلامت جنگل بر اساس رویکرد یکپارچه DEMATEL-ANP (DANP) در حوضه آبخیز ماسوله، استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شهرکی، محمدرضا عوامل تعیین‌کنندۀ پذیرش خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‏نشینان (مورد مطالعه: منطقۀ نکاچوب استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 91-103]
 • شهرکی، محمدرضا تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • شهمیر، روح الله تأثیر خاکپوش‌های زانتان و ملاس چغندرقند بر کنترل گردوغبار در جاده‌های جنگلی منطقۀ حفاظت‌شدۀ ارغوان‌ شهر ایلام [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 1-15]
 • شیخ الاسلامی، نیره تأثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای و قطعه‌ نمونه‌ای در درختزارهای زاگرس [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 101-117]
 • شیخ کانلوی میلان، فرهاد تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • شیرزادی لسکوکلایه، سمیه بررسی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بهره‌برداری چوبی جنگل در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 491-506]
 • شیروانی، انوشیروان مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان‌گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • شیروانی، انوشیروان پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی‌های شهری در تهران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 431-443]
 • شیروانی، انوشیروان همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل‌نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • شیروانی، انوشیروان مطالعۀ تأثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه‌ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • شیروانی، انوشیروان تجمع فلزات سنگین در سوزن‌های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 457-466]
 • شیروانی، انوشیروان تغییرات فصلی فراوانی قارچ‌های آربسکولار محلب (Cerasus mahaleb L. Mill) و ارتباط آنها با فعالیت برخی آنزیم‌های ریزوسفر (مطالعۀ موردی: چهارطاق اردل) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • شیروانی، انوشیروان پاسخ ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-137]
 • شیروانی، انوشیروان بررسی تله‌های مختلف در شکار آفات چوب‌خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 415-429]
 • شیروانی، انوشیروان بررسی تأثیر تاج‌پوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانه‌زنی بذر و زنده‌مانی نونهال‌های ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-371]
 • شیروانی، انوشیروان پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیروانی، زینب بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 115-124]

ص

 • صابری، بختی گل ارزیابی کیفیت روش‌های مختلف تعیین گونۀ معرف در طبقه‌بندی جوامع گیاهی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 541-555]
 • صادق‌زاده حلاج، محمدحسین اثر سایه‌بان مصنوعی و رطوبت خاک بر تسهیم برخی عناصر غذایی در اندام‌های نهال بنه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • صادق‌زاده حلاج، محمدحسین اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 95-104]
 • صادق زاده حلاج، محمد حسین امکان استفاده از باکتری‌های محرک رشد در عملیات احیای جنگل‌های بلوط (مطالعۀ موردی: ایستگاه گاران، مریوان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-371]
 • صادق زاده حلاج، محمد حسین بررسی تأثیر تاج‌پوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانه‌زنی بذر و زنده‌مانی نونهال‌های ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-371]
 • صادق زاده حلاج، محمد حسین مقایسۀ توده‌های خالص راش با استفاده از شاخص پیچیدگی ساختار (SCI) در جنگل‌های هیرکانی مازندران [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 445-456]
 • صادقی، حمدالله تحلیل اریبی برآوردکنندة تغییریافتة روش چنددرختی در محاسبة تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش در جنگل‌های زاگرس [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 239-250]
 • صادقی، حمدالله مدل‌سازی حجم تک‌درخت برودار (Quercus brantii Lindl) در جنگل‌های جست‌زاد همسال زاگرس مرکزی (مطالعۀ موردی استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان اردل و کیار) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 361-372]
 • صادقی، سید محمد معین محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 459-469]
 • صادقی، سید محمد معین ویژگی‌های ساختاری گونۀ اُرس (Juniperus excelsa) در جنگل‌های کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز (پژوهش موردی: منطقۀ آتشگاه کرج) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 35-39]
 • صادقی، سید محمد معین تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 171-185]
 • صادقی، سید محمد معین کمی‌سازی تاج‌بارش، ساقاب و باران‌ربایی در توده‌های طبیعی راش و دست‌کاشت نوئل در جنگل‌های سیاهکل، گیلان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 385-397]
 • صادقی، سید محمد معین مقایسۀ مدل‌های فیزیکی‌مبنای Gash در برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 461-473]
 • صادقی، سید محمد معین مشخصه‌های ساختاری جنگل‌های اوری در ارسباران (مطالعۀ موردی: حاتم مشه‌سی، مشگین‌شهر) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 347-361]
 • صادقی، سید محمد معین تنوع خردزیستگاه و ارزش بوم‌شناسی درختان زیستگاهی در توده‌های راش شرقی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 147-160]
 • صادقی، سید محمد معین تأثیر آشفتگی‌های انسانی بر الگوی مکانی توده‌های اوری (Quercus macranthera) در جنگل‌های ارسباران [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 155-168]
 • صادقی، سید محمد معین مقایسۀ مدل‌های اصلاح‌شدۀ Gash در برآورد باران‌ربایی تودۀ راش شرقی در غرب ناحیۀ هیرکانی [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 349-360]
 • صادقی، سید محمد معین برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش توده‌های راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی هیرکانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • صادقی، سید موسی اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • صادقی، ملیحه اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • صالح، ایرج بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-489]
 • صالح نسب، ابوطالب بررسی عوامل مؤثر بر رویش قطری و مرگ‌ومیر تک‌درختان در تودۀ ناهمسال [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 501-515]
 • صالحه شوشتری، محمدحسن مقایسۀ عملکرد تولید چوب و سرشاخۀ چهار گونه اکالیپتوس از طریق مدیریت کوتاه‌مدت شاخه‌زاد در ایستگاه تحقیقات کوشکک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • صالحی، آزاده بررسی عملکرد دو کلن صنوبر کبودۀ رشدیافته در خاک آلوده به فلزات سنگین تحت آبیاری با فاضلاب شهری [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 119-133]
 • صالحی، آزاده مساحی و بررسی متغیرهای زیست‌سنجی صنوبرکاری‌های استان گیلان [(مقالات آماده انتشار)]
 • صالحی، بهروز بررسی تأثیر تیمارهای عمق و نوع بستر کاشت بذر بر ویژگی‌های رویشی و زنده‌مانی نهال‌های بلوط (Quercus brantii Lindl.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 101-109]
 • صالحی، علی برآورد مقدار ذخیرة کربن در زی‌تودۀ کاربری‌های جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 159-170]
 • صالحی، علی اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-205]
 • صالحی، علی اثر ترکیب تاج‌پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 547-558]
 • صالحی، علی ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • صالحی، علی تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • صالحی، علی تأثیر ارتفاع از سطح دریا و مؤلفه‌های خاک بر خصوصیات پوشش گیاهی (حوزۀ آبخیز اسالم) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 285-304]
 • صالحی، علی ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • صالحی، علی تأثیر زمین‌لغزش ناشی از فعالیت‌های اجرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی: جنگل‌های تنکابن و رامسر) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 341-354]
 • صالحی، علیرضا ارزیابی وضعیت طراحی جاده‌های پارک جنگلی یاسوج از ‌نظر استفاده از چشم انداز طبیعی [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 377-388]
 • صالحی جوزانی، غلامرضا تغییر‌پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-346]
 • صبح زاهدی، شهریار ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • صفی‌خوانی، ساجده رابطه‌ی دانش و سیاست‌گذاری‌های محیط‌زیست و ضرورت ساخت اَبَرمُدل در مقیاس حکومت؛ بخش اول: مقیاس مکانی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 407-419]
 • صمیمی، پریسا القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال‌های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 125-140]

ض

 • ضرغام، نصرت اله جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 333-349]
 • ضرغام، نصرت اله برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]

ط

 • طالبی، منیژه طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • طالشی، حمید اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-266]
 • طاهری، زهرا پوست درختان به‌عنوان پایشگر زیستی فلزات سنگین (مطالعۀ موردی: باغ‌های حاشیۀ جادۀ روستای حیدره بالاشهر همدان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 201-212]
 • طاهری آبکنار، کامبیز ارزیابی تنوع ژنتیکی شاه‌بلوط اروپایی Castanea sativa در جوامع مختلف استان گیلان با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 363-375]
 • طاهری آبکنار، کامبیز مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 325-334]
 • طاهری آبکنار، کامبیز اثر ترکیب تاج‌پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 547-558]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود بهبود جوانه‌زنی بذر زالزالک ایروانی و تعیین ترکیبات شیمیایی موجود در میوه و بذر [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 285-297]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود اثر لایه‌گذاری گرم، اسید جیبرلیک و آب ‌اکسیژنه بر جوانه‌زنی بذر کیکم ‏قفقازی (Acer monspessulanum subsp. ibericum M.B.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود ویژگی های رویشی و فیزیولوژی نهالهای محلب (Prunus mahaleb L.) و زالزالک زرد (Crataegus aronia L.) تحت تنش کم آبی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 277-289]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود پاسخ شاخص‌های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 419-430]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه‌زنی بذر نیم‌رس نمدار [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 337-346]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود اثر گردوغبار بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 309-323]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت‌بندی رویشگاه‌های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل‌های خزری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 477-492]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • طبری کوچکسرایی، مسعود جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]
 • طهماسبی کهیانی، پژمان برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 129-139]

ظ

 • ظفریان، ایمان تحلیل اریبی برآوردکنندة تغییریافتة روش چنددرختی در محاسبة تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش در جنگل‌های زاگرس [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 239-250]
 • ظفریان، ایمان اثر برخی عوامل انسان‌ساز ایجاد کننده تنش بر ساختار جنگلهای بلوط زاگرس مرکزی [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عابدی، رؤیا تعیین سن بهره‌برداری با توجه به بهینه‌سازی ارزش خالص فعلی سری‌های دوره‌ای متناهی چوب و ترسیب کربن در جنگلکاری‌های صنوبر (Populus deltoides Marshall) استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]
 • عابدی، رؤیا ارزیابی آسایش اقلیمی گردشگری در منطقه جنگلی ارسباران (قره‌داغ)، شمال غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عابدی، طوبی تعیین سن بهره‌برداری با توجه به بهینه‌سازی ارزش خالص فعلی سری‌های دوره‌ای متناهی چوب و ترسیب کربن در جنگلکاری‌های صنوبر (Populus deltoides Marshall) استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]
 • عابدی، مهدی اثر لایه‌گذاری گرم، اسید جیبرلیک و آب ‌اکسیژنه بر جوانه‌زنی بذر کیکم ‏قفقازی (Acer monspessulanum subsp. ibericum M.B.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • عابدی سروستانی، احمد عوامل تعیین‌کنندۀ پذیرش خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‏نشینان (مورد مطالعه: منطقۀ نکاچوب استان مازندران) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 91-103]
 • عابدی سروستانی، احمد بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 345-360]
 • عابدی سروستانی، احمد تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • عابدینی، رئوفه تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر الگوی رویش شعاعی راش و بلند‌مازو در ارتفاعات رشته‌کوه البرز مرکزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 221-235]
 • عادلی، کامران برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 507-521]
 • عارفی، حسین برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • عازمی اردکانی، محمد اثر بستر کشت در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گونۀ توت آمریکایی (Maclura pomifera L.) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 105-117]
 • عباسپور، کریم شبیه‌سازی رواناب و بار رسوب جنگل بهره‌برداری‌شده (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز ذیلکی‌رود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • عباسپور، کریم ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • عباس نژاد، احمد مقایسۀ قابلیت داده‌های ماهواره لندست 8 و مدل SEBAL در برآورد تبخیر و تعرق جنگل‌های خزری با مدل ترکیبی پنمن مانتیث [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 389-402]
 • عباسی، ابراهیم ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • عباسی، احسان اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • عباسی، اردشیر برآورد زی‌تودۀ کرم خاکی در روشنه‌های تاج‌پوشش و جنگل آمیختۀ راش [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • عباسی، سارا اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 1-10]
 • عباسی، سعید مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 487-500]
 • عباسی، علی رضا خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • عباسی، مژگان بررسی امکان تهیۀ نقشۀ تیپ راش به کمک داده های سنجندۀ ETM+ (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 105-113]
 • عبایی، منصور بررسی تله‌های مختلف در شکار آفات چوب‌خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 415-429]
 • عبداللهی، مژگان واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • عبداله زاده، غلامحسین عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 555-570]
 • عبدی، احسان کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • عبدی، احسان تاثیر مواد پلیمری در تثبیت جاده‌های جنگلی و کاهش تخریب محیط زیست [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 497-505]
 • عبدی، احسان تأثیر سرشاخه‌زنی بر مقاومت‌کششی ریشۀ درخت بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: جنگل های دینارکوه شهرستان آبدانان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 291-300]
 • عبدی، احسان ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و مقاومت مخلوط رودخانه‌ای و معدن برای روسازی و شن‌ریزی مجدد جاده‌های جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 15-27]
 • عبدی، احسان طرح هندسی جاده و تأثیر آن بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده‌های جنگلی مجاور [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 315-331]
 • عبدی، احسان اثر جاده‌های جنگلی بر تغییرپذیری مشخصه‌های حاصلخیزی خاک (پژوهش موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 445-456]
 • عبدی، احسان طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • عبدی، احسان تأثیر روش‌های مختلف تعیین حدود آتربرگ بر نتایج کلاسه‌بندی یونیفاید خاک [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 403-413]
 • عبدی، احسان ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف‌سنج زمینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-164]
 • عبدی، احسان بررسی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل خیرود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 443-458]
 • عبدی، احسان تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • عبدی، احسان ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • عبدی، احسان اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • عبدی، احسان طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • عبدی، احسان ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 155-167]
 • عبدی، احسان تأثیر خاکپوش‌های زانتان و ملاس چغندرقند بر کنترل گردوغبار در جاده‌های جنگلی منطقۀ حفاظت‌شدۀ ارغوان‌ شهر ایلام [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 1-15]
 • عبدی، احسان ذخیرۀ آب و پراکنش ریشه در عمق‌های مختلف خاک در جنگلکاری‌های زبان‌گنجشک و پیسه‌آ [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 355-369]
 • عبدی، احسان تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • عبدی، فاطمه اثر مبدأ بذر بر مورفولوژی بذور، زنده‌مانی و رویش نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-22]
 • عرفانیان، مهدی مکان‌یابی مناطق مناسب احداث ایستگاه‌های اطفای حریق در اراضی جنگلی شهرستان سردشت [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 319-335]
 • عرفانی فرد، سید یوسف تأثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای و قطعه‌ نمونه‌ای در درختزارهای زاگرس [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 101-117]
 • عرفانی مقدم، جواد ارتقای جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ گیاهچه‌های کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 119-128]
 • عزیزی، یعقوب تأثیر اقدامات مدیریتی و جهت دامنه بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان، خاک و تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگل‌های دینارکوه ایلام [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 275-290]
 • عزیزی مهر، میلاد اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 175-188]
 • عسکری، حسن مطالعۀ تأثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه‌ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • عسکری، حسن بررسی تله‌های مختلف در شکار آفات چوب‌خوار درختان چنار (Platanus orientalis) در شهر کرج [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 415-429]
 • عسکری، یوسف برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 129-139]
 • عسکری، یوسف برآورد رویش سالانة شعاعی، زی‌توده و رویش کربن در فرم‌های مختلف درختی گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 427-444]
 • عسکری، یوسف برآورد ارزش اقتصادی و مقایسۀ ذخیرۀ کربن در رویشگاه‌های مختلف جنگلی استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 169-182]
 • عسگری، محمد اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • عسگری، محمد بررسی دلایل و عوامل قاچاق چوب‌های جنگلی در شمال ایران [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 35-51]
 • عسگری، محمد تاثیر سن نهال کاج تهران و تنش‌های رطوبتی بر ویژگی‌های مکانیکی ریشه‌ [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصاره، محمد حسن رابطۀ توسعۀ ریشه با میزان مقاومت به خشکی در دو گونۀ اکالیپتوس (Eucalyptus microtheca Muell و Eucalyptus sargentii Maiden) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 393-404]
 • عطارچی، سارا برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]
 • عطارد، پدرام محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 459-469]
 • عطارد، پدرام مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان‌گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • عطارد، پدرام بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های قلاجه کرمانشاه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-275]
 • عطارد، پدرام پاسخ‌های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک درختان کاج و چنار به آلودگی‌های شهری در تهران [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 431-443]
 • عطارد، پدرام تحلیل روند تغییرات درازمدت پارامترهای اقلیمی و تبخیرتعرق در ناحیۀ خزری [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 171-185]
 • عطارد، پدرام تجمع فلزات سنگین در سوزن‌های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 457-466]
 • عطارد، پدرام پاسخ ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-137]
 • عطارد، پدرام مقایسۀ مدل‌های فیزیکی‌مبنای Gash در برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 461-473]
 • عطارد، پدرام تغییرات فصلی الگوی مکانی تاج‌بارش تودۀ طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود- بهاربن) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • عطارد، پدرام ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • عطارد، پدرام بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • عطارد، پدرام آیا تغییرات پوشش جنگلی در ناحیۀ رویشی زاگرس شمالی با روند پارامترهای اقلیمی همسوست؟ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-466]
 • عطارد، پدرام اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • عطارد، پدرام برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش توده‌های راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی هیرکانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • عطارد، پدرام برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • عظیم نژاد، زهرا مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 221-236]
 • علمی، محمدرضا کاربرد بیشینۀ انتروپی در پیش‌بینی رویشگاه‌های بالقوۀ سرخدار (Taxus baccata L.) در ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ ارسباران [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 359-375]
 • علوی، سید جلیل بررسی شایستگی مدل رگرسیون حداقل مربعات در مدلسازی ارتفاع گونۀ راش نسبت به متغیرهای محیطی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 105-118]
 • علوی، سید جلیل تعیین مؤثرترین عوامل محیطی بر توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از تکنیک جنگل تصادفی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 477-492]
 • علوی، سید جلیل تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • علوی، سید جلیل کارایی روش رگرسیون‌کریجینگ در تهیۀ نقشۀ توان تولید رویشگاه راش در جنگل پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 571-585]
 • علوی، سید جلیل اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-266]
 • علوی، سید جلیل تعیین رویشگاه بالقوۀ گونۀ ملج (Ulmus glabra Huds.) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 475-486]
 • علوی، سید جلیل اثر متقابل درختان بالغ سرخدار(Taxus Baccata L.) و تجدید حیات آن در ذخیره‌گاه افراتختۀ استان گلستان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 165-177]
 • علوی، سید جلیل اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت‌بندی رویشگاه‌های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل‌های خزری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 477-492]
 • علوی، سید جلیل پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • علوی، سید جلیل شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پراکنش گونۀ ون (Fraxinus excelsior L.) و رویشگاه‌های با پتانسیل آن در جنگل خیرودکنار نوشهر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 69-85]
 • علوی، سیدجلیل مقایسۀ روش‌های مستقیم رسته‌بندی در تجزیه‌و‌تحلیل رستنی‌ها [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 119-130]
 • علی، حسان تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ تنۀ سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده‌های دست‌کاشت عرب‌داغ استان گلستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 251-270]
 • علی پور، شیرین ارزیابی تنوع ژنتیکی شاه‌بلوط اروپایی Castanea sativa در جوامع مختلف استان گیلان با استفاده از نشانگرهای SSR [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 363-375]
 • علیپورفرد، مریم بازسازی دمای میانگین ژانویه- مارس با پهنای دوایر درختان ارس در شرق استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 53-67]
 • علیجانپور، احمد بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 153-167]
 • علیجانپور، احمد ویژگی‌های رویشی و خاک در توده‌های طبیعی و دست‌کاشت قره‌داغ (Nitraria Schoberi L.) در حاشیۀ غربی دریاچۀ ارومیه [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 103-114]
 • علیجانپور، احمد ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 75-88]
 • علیجانپور، احمد تأثیر کاشت درختچۀ گز پرشاخه (Tamarix ramosissima Ledeb.) بر دما و رطوبت خاک در بسترهای خشک‌شدۀ غرب دریاچۀ ارومیه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 371-388]
 • علی جانی، وحید ویژگی‌های ساختاری گونۀ اُرس (Juniperus excelsa) در جنگل‌های کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز (پژوهش موردی: منطقۀ آتشگاه کرج) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 35-39]
 • علی‌زاده، لیلا تأثیر کاشت درختچۀ گز پرشاخه (Tamarix ramosissima Ledeb.) بر دما و رطوبت خاک در بسترهای خشک‌شدۀ غرب دریاچۀ ارومیه [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 371-388]
 • علی زاده، طاهره رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 329-340]
 • علی زاده، طاهره امکان استفاده از باکتری‌های محرک رشد در عملیات احیای جنگل‌های بلوط (مطالعۀ موردی: ایستگاه گاران، مریوان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-371]
 • علی عرب، علیرضا تأثیر اندازۀ عرصه های باز جنگلی بر تنوع زیستی گونه های گیاهی در منطقۀ جنگلی لالیس- نوشهر [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 125-135]
 • علی نژادی، صادق برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 129-139]
 • عموزاده مهدیرجی، محمد تقی چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات کشور در حفظ جنگل‌ها و مراتع [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 43-56]
 • عواطفی همت، محمد همزیستی با جنگل: دانش سنتی اکولوژیکی جنگل‌نشینان ارسباران در استفاده از درختان جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 85-100]
 • عواطفی همت، محمد استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 373-387]
 • عواطفی همت، محمد شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 281-296]
 • عواطفی همت، محمد تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • عواطفی همت، محمد اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]

غ

 • غریب، بیژن اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • غریب رضا، محمد رضا ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • غضنفری، هدایت آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-84]
 • غضنفری، هدایت واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • غضنفری، هدایت تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 31-42]
 • غفاری، فتح الله تأثیر مدیریت متوالی با شیوه‌های پناهی و تک‌گزینی بر خصوصیات کمّی جنگل‌های سری موزیسای بخش هفت‌خال2 نکا [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 209-220]
 • غلامی، حمید استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • غلامی، حمید بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقۀ حفاظت‌شدۀ خورخوران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-73]
 • غلامی، غلامحسین ارزیابی تأثیر مقدار ضریب بتا در عملکرد خوشه‌بندی بتای انعطاف‌پذیر در طبقه‌بندی‌پوشش گیاهی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 75-88]
 • غلامی، وحید برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال‌های کاج تهران (مطالعۀ موردی: تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-250]
 • غلامی، وحید شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • غلامی قوام‌آباد، ریحانه تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 407-424]
 • غنایی، صدیقه تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 407-424]

ف

 • فاتحی، پرویز بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • فاتحی، پرویز روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • فاضلیان، منصوره برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]
 • فاطمی، سمیرا سادات پیش‌بینی پراکنش جغرافیایی گونۀ Juniperus excelsa M.Bieb. با استفاده از داده‌های اقلیمی در شرایط حاضر و آینده در استان سمنان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 233-248]
 • فتحی، کیومرث تعیین فاصلۀ بهینۀ زهکش‌های عرضی در مسیرهای چوبکشی به‌منظور انحراف رواناب (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 237-250]
 • فتحی زاده، امید برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فدائی، ذبیح الله ابتلای درختان ارس (M. Bieb. Juniperus excelsa) به ارس واش Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb)) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراشی، وحید تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرامرزی، حسن ارزیابی مدیریت‌ مشارکتی در حفاظت از ذخیره‌گاه های زیست کره (مطالعه موردی: پارک ملی گلستان) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرجی پول، روشنعلی اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • فرزین، محسن پایش، پیش‌بینی و تحلیل روند تغییر چهل‌سالۀ پوشش/کاربری اراضی اطراف شهر یاسوج [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 525-539]
 • فروزش سوتگوابری، رضا فروزش سوتگوابری بررسی کمی و کیفی تودۀ دست کاشت توسکای ییلاقی (Alnus subcordata) 19 ساله در منطقۀ سیاهکل [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 137-150]
 • فضلی، ملیحه اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • فقهی، جهانگیر کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • فقهی، جهانگیر ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص‌های ساختاری جنگل‌های شهری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 405-418]
 • فقهی، جهانگیر شبیه‌سازی رواناب و بار رسوب جنگل بهره‌برداری‌شده (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز ذیلکی‌رود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • فقهی، جهانگیر ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 105-117]
 • فلاح، اصغر تأثیر عملیات تنک کردن در جنگلکاری‌های توسکای ییلاقی و پلت در سطح سری چندلای مازندران [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 261-272]
 • فلاح، اصغر بررسی وضعیت زوال درختان بلوط ایرانی در کلاسه‌های قطری در جنگل‌های سراب کارزان ایلام [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 499-510]
 • فلاح، اصغر تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر الگوی رویش شعاعی راش و بلند‌مازو در ارتفاعات رشته‌کوه البرز مرکزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 221-235]
 • فلاح، اصغر استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 373-387]
 • فلاح، اصغر ارائه مدل های رویش تک‌درخت به منظور مدیریت جنگل های ناهمسال و آمیخته هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل فریم) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 373-386]
 • فلاح، اصغر تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • فلاح، اصغر تعیین طرح نمونه‌برداری خوشه‌ای بهینه در برآورد مشخصه‌های کمّی جنگل‌های زاگرس (جنگل‌های سامان عرفی اولادقباد) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • فلاح، اصغر تخمین منحنی میانگین درجه دوم قطر خشک دارهای کوچک در جنگل های راش خیرودکنار نوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح، اصغر تنوع‌ژنتیکی گونه انجیلی (Parrotia persica (DC.) C.A. Meyer) در جنگل‌های هیرکانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح، اصغر الگوی مکانی و رقابت درون گونه‌ای درختان راش در مرحله تحولی انباشت حجم در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح، اصغر تغییرات ترسیب کربن خاک بر حسب سن در توده‌های جنگلکاری شده افرا پلت (مطالعه موردی: جنگل‌های نکا-ظالمرود) [(مقالات آماده انتشار)]
 • فلاح چای، میر مظفر اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-205]
 • فلاح چای، میر مظفر ارزیابی جنگلکاری‌های بیست‌وپنج‌سالۀ کاج تدا، توسکای قشلاقی، افرا پلت و بلندمازو در منطقۀ رادارپشتۀ استان گیلان [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 15-26]
 • فلاح شمسی، سیدرشید تأثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای و قطعه‌ نمونه‌ای در درختزارهای زاگرس [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 101-117]
 • فنایی، نفیسه اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • فیاض، پیام پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • فیاض، پیام مقایسۀ برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تأثیر سخت‌واره‌شدن و سرما [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 207-219]
 • فیاض، پیام ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]
 • فیاض، پیام القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال‌های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 125-140]
 • فیروزه، فائزه مطالعۀ تأثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه‌ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • فیروزی، یوسف کمّی‌سازی ساختار مکانی توده‌های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • فیضی کمره، توران اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نهال‌های میکوریزی پستۀ جنگلی (Pistacia vera L.) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 507-518]

ق

 • قادرزاده، سمیه قادرزاده تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 299-315]
 • قادری، پروانه کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 473-485]
 • قادری، فریبا القای مقاومت به خشکی و قارچ زغالی در نهال‌های برودار با استفاده از پرایمینگ بذر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 125-140]
 • قاسم نژاد، محمود عملکرد رشد و پاسخ دفاعی نهال‌های گونه ون به تنش خشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • قاسمی، اکبر بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 255-267]
 • قاسمی، رفعت اله بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • قاسمی آقباش، فرهاد تجزیه و پویایی عناصر غذایی لاشبرگ بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس شمالی (پژوهش موردی: جنگل‌های منطقۀ چهارزبر کرمانشاه) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 347-359]
 • قاسمی آقباش، فرهاد الگوی پراکنش مکانی درختچۀ قره‌تاج (Anagyris foetida L.) در جنگل‌های زاگرس [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 135-150]
 • قاسمی آقباش، فرهاد ارزیابی مقدار ترسیب کربن زیست‌توده و خاک در توده‌های تحت زغال‌گیری بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: منطقۀ بسطام شهرستان الشتر) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 161-174]
 • قاسمی آقباش، فرهاد اثر کیفیت لاشریزه و شاخص مزیت تجزیۀ خانگی آن بر فرایند تجزیۀ لاشبرگ‌های عرعر و کاج سیاه [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 319-332]
 • قاسمی آقباش، فرهاد تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیختۀ راش و ممرز (دارابکلای مازندران) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • قبادنژاد، معصومه متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • قجر، اسماعیل بررسی سیستم زهکشی و عوامل تأثیرگذار بر خرابی جاده‌های جنگلی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 279-291]
 • قجر، اسماعیل مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • قدوسی، جمال ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 69-81]
 • قربان زاده، ندا اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-205]
 • قربانی، سمیه تغییرپذیری فصلی و دوره‌ای ساقاب، تاج‌بارش و اتلاف تاجی تودۀ راش شرقی در جنگل آموزشی پژوهشی شصت‌کلاته [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 527-540]
 • قربانی، شجاع تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-157]
 • قره چاهی، جواد تغییر‌پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-346]
 • قطعی، مهدی طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • قلندرزاده، عباس ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف‌سنج زمینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-164]
 • قلندرزاده، عباس بررسی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل خیرود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 443-458]
 • قمی معتضه، علیرضا برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • قنبری، سجاد شناسایی و اولویت‌بندی اقتصادی محصولات غیرچوبی جنگل‌های ارسباران براساس برداشت‌های سنتی (مطالعۀ موردی حوضۀ آبخیز ایلگنه‌چای) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 411-425]
 • قندهاری، وجیهه بهبود صفات جوانه‌زنی در بذور کاج جنگلی (Pinus sylvestris)، کاج سیاه (P. nigra) و کاج بروسیا (P. brutia) با استفاده از پیش‌تیمار پلی‌اتیلن گلیکول [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 373-384]
 • قهاری، حسن مطالعۀ فون زنبورهای پارازیتوئید (Hymenoptera) در نواحی جنگلی استان مازندران [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 61-79]
 • قهرمانی، لقمان مدلسازی زی‌تودۀ جست‌های جوان وی‌ول و پاسخ آن به تیمار تنک ‌کردن در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعۀ موردی: بانه، استان کردستان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 431-447]
 • قهرمانی، میثم اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]

ک

 • کازرانی، فرزانه تنوع و ساختار جمعیت قارچ‌های اکتومیکوریز در رویشگاه جنگلی ترافل سیاه تابستانه (.Tuber aestivum Vittad) [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 407-424]
 • کاظمی راد، لادن ارزیابی آسایش اقلیمی گردشگری در منطقه جنگلی ارسباران (قره‌داغ)، شمال غرب ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کاظمی طالکویی، عادل شبیه‌سازی رواناب و بار رسوب جنگل بهره‌برداری‌شده (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز ذیلکی‌رود) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 29-41]
 • کامرانی، احسان بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-34]
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • کاوسی، محمدرضا بررسی رابطة خصوصیات میزبان با وقوع و شدت بیماری ذغالی در جنگل‌های بلوط بلندمازو استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-207]
 • کرتولی نژاد، داود تأثیر نانوذرات اکسید روی بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.)) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-243]
 • کرتولی نژاد، داود ابتلای درختان ارس (M. Bieb. Juniperus excelsa) به ارس واش Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb)) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • کردرستمی، فرشته ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • کرمدوست مریان، بهروز ‌خسارت برف به درختان در توده‌های طبیعی و مدیریت‌شدة جنگل‌های شمال ایران [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 419-431]
 • کرمشاهی، عبدالعلی ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 105-117]
 • کرمی، آرش ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 105-117]
 • کرمی، امید الگوی پراکنش مکانی و ساختار مکانی متغیرهای کمی درختان خشکیدۀ بلوط ایرانی در جنگل‌های بیوره استان ایلام [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • کرمی، جلیل بررسی رابطة خصوصیات میزبان با وقوع و شدت بیماری ذغالی در جنگل‌های بلوط بلندمازو استان گلستان [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 195-207]
 • کرمی، طاهر تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-166]
 • کرمی، محمود ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 69-81]
 • کریمی، زانکو ارزیابی ساختار ژنتیکی جمعیت درختان سالم و آسیب‌دیدۀ بلوط ایرانی با استفاده از نشانگرهای ISSR و EST-SSR [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 305-317]
 • کریمی، صبری تأثیر تغییر کاربری اکوسیستم‌های جنگلی بر شاخص‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 167-178]
 • کریمی، مهناز تأثیر نوع بافت قلمه و تیمار هورمونی در ترکیب با مواد کمک‌ریشه‌زا بر صفات ریشه‌زایی سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 541-553]
 • کریمیان بهنمیری، عاطفه اثر ترکیب تاج‌پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 547-558]
 • کریمی نژاد، نرگس کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 473-485]
 • کلاته جاری، سپیده بررسی کال‌زایی و تأثیر سالیسیلیک اسید بر متابولیت‌های ثانویۀ کالوس ارس (Juniperus excelsa) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 533-545]
 • کلاگری، محسن ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 471-483]
 • کلاگری، محسن بهبود عملکرد چوب برخی ارقام صنوبر از طریق جست‌گزینی در دورۀ دوم برداشت در کرج [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 79-88]
 • کلاگری، محسن بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر (Populus spp.) در استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 333-348]
 • کلاگری، محسن مقایسۀ عملکرد تولید چوب و سرشاخۀ چهار گونه اکالیپتوس از طریق مدیریت کوتاه‌مدت شاخه‌زاد در ایستگاه تحقیقات کوشکک [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 49-60]
 • کلته، امان محمد مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تحلیل رگرسیون در برآورد تراکم توده‌های جنگلی سراوان گیلان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 607-631]
 • کنشلو، هاشم ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-428]
 • کنعانی، نرگس تأثیر عوامل اقلیمی دما و بارش بر الگوی رویش شعاعی راش و بلند‌مازو در ارتفاعات رشته‌کوه البرز مرکزی [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 221-235]
 • کوچ، یحیی اثر اندازه روشنه‌های پوشش تاجی بر فعالیت‌های زیستی و اجزای مادة آلی خاک در یک تودة جنگلی راش [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 533-546]
 • کوچ، یحیی بررسی فعالیت جانداران خاک‌زی و میکروبی خاک در زیرآشکوب توده‌های خالص و آمیختۀ پهن‌برگ جنگل‌های خزری [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 89-100]
 • کوچ، یحیی فراوانی و تنوع کرم‌ها در خاک سطحی رویشگاه‌های جنگلی تخریب و احیا‌شدۀ ناحیۀ خزری [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 293-306]
 • کوچ، یحیی تأثیر معدن‌کاوی سنتی زغال سنگ بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و غلظت فلزات سنگین خاک در جنگل لاویج [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • کوچ، یحیی تغییر‌پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 335-346]
 • کوچ، یحیی اثر ترکیب تاج‌پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 547-558]
 • کوچ، یحیی اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 175-188]
 • کوچ، یحیی اثر آتش‌سوزی جنگل بر پویایی برخی از مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک با گذشت زمان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 129-140]
 • کوچ، یحیی تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیختۀ راش و ممرز (دارابکلای مازندران) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • کوسه غراوی، یازمراد تحلیل عاملی استرس شغلی محافظان جنگل: مطالعۀ موردی استان گلستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 75-87]
 • کیادلیری، شهرام اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • کیادلیری، هادی اثر مبدأ بذر بر مورفولوژی بذور، زنده‌مانی و رویش نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-22]
 • کیادلیری، هادی طبقه‌بندی تصویر ماهوارۀWorldview2 با استفاده از تکنیک شی‌ءپایه به‌منظور شناسایی آلودگی جنگل‌های زاگرس به گونۀ نیمه‌انگلی موخور [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 445-458]
 • کیادلیری، هادی تأثیر اقدامات مدیریتی و جهت دامنه بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان، خاک و تنوع زیستی گونه‌های درختی در جنگل‌های دینارکوه ایلام [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 275-290]
 • کیان، سعید جوانه‌زنی، رشد و شاخص کیفیت نهال ون (Fraxinus excelsior L.) در بذر نارس و رسیده [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 1-13]
 • کیان مهر، آتنا تحلیل پویایی عناصر غذایی لاشبرگ در توده‌های خالص و آمیختۀ راش و ممرز (دارابکلای مازندران) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 89-103]
 • کیانی، بهمن اثر مونه‌بندی روی تصاویر ماهواره‌ای قبل از نمونه‌برداری خوشه‌ای در افزایش دقت برآورد مشخصات کمی جنگل‌ (مطالعۀ موردی: باینگان، کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 249-259]
 • کیانی، بهمن بررسی کمّی گیلاس وحشی (Prunus avium L.) در رویشگاه ممجی دره‌سی، آذربایجان شرقی [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 183-195]
 • کیانیان، محمدکیا تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • کی بندری، صغری ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی ریشۀ نهال برخی گونه‌های درختی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 155-167]
 • کیوان بهجو، فرشاد کمّی‌سازی ساختار مکانی توده‌های جنگلی ارس در منطقۀ کندرق خلخال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 207-220]
 • کیوان بهجو، فرشاد تنوع گونه‌های درختی و شرایط تاج و تنۀ درخت به‌عنوان شاخص‌های پایش سلامت جنگل در حوزۀ آبخیز جنگلی ماسوله [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 451-468]

گ

 • گرانت پیپکر، توماس محاسبه‌ی پارامترهای اکوهیدرولوژیک توده دست‌کاشت پیسه‌آ در جنگل‌های خزری [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 459-469]
 • گرانت پیپکر، توماس مقایسۀ مدل‌های فیزیکی‌مبنای Gash در برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 461-473]
 • گرانت پیپکر، توماس تغییرات فصلی الگوی مکانی تاج‌بارش تودۀ طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود- بهاربن) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • گراوند، سودابه تحلیل اریبی برآوردکنندة تغییریافتة روش چنددرختی در محاسبة تعداد در هکتار و درصد تاج‌پوشش در جنگل‌های زاگرس [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 239-250]
 • گرجی، منوچهر بررسی تاثیر تغییر کاربری دیم‌زار کم‌بازده به مدیریت جنگل زراعی بر ویژگیهای فیزیکی ذخیره کربن آلی خاک [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 523-538]
 • گرجی بحری، یوسف اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 43-55]
 • گلدانساز، حسین مطالعۀ تأثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه‌ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • گلیج، ایوب تدوین معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل براساس دیدگاه کارشناسان و مردم محلی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقۀ اسالم شمال ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 365-379]
 • گودرزی، غلامرضا بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]

ل

 • لطفعلیان، مجید کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • لطفعلیان، مجید بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 115-124]
 • لطفعلیان، مجید تجزیه‌و‌تحلیل مدیریت ‌بهره‌برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 313-331]
 • لطفعلیان، مجید بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصلاحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: جنگل دارابکلای ساری) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 181-195]
 • لطفعلیزاده، حسین تنوع و غنای گونه‌ای زنبورهای بالاخانواده Chalcidoidea مرتبط با نسل غیرجنسی زنبورهای گالزای بلوط دارمازو Quercus infectoria Oliv. در استان آذربایجان‌غربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • لطفی اصل، سیما مقایسۀ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی با تحلیل رگرسیون در برآورد تراکم توده‌های جنگلی سراوان گیلان [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 607-631]
 • لمترعلی، زهرا تاثیر گرادیان دما و بارش بر رویش عرضی و ویژگی‌های آوندی چوب زبان‌گنجشک (Fraxinus excelsior L.) در جنگل‌های هیرکانی [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 185-199]
 • لودویگ، رالف ارزیابی واکنش هیدرولوژیک حوضۀ آبخیز سد لتیان به جنگلکاری در اقلیم نیمه‌خشک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 89-100]
 • لیزنبرگ، ورالدو برآورد زی‌تودۀ جنگل با استفاده از تصاویر نوری و ماکروویو (مطالعۀ موردی: سری گرازبن، جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 391-405]

م

 • ماجد، وحید ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • مازوجی، منا تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 203-218]
 • متاجی، اسدالله تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 119-130]
 • متاجی، اسداله بررسی مقدار زیتوده و ارتباط آن با عوامل فیزیوگرافی و خاک در جنگل‌های شاخه‌زاد بلوط (مطالعۀ موردی جنگل¬های منطقۀ اندبیل خلخال) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 57-67]
 • متاجی، اسداله بررسی امکان برآورد ترسیب کربن تنه درختان راش (Fagus orientalis Lipskey) در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روشهای غیرتخریبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 447-458]
 • متاجی، اسداله اثر مبدأ بذر بر مورفولوژی بذور، زنده‌مانی و رویش نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 11-22]
 • متاجی، اسداله تغییرات ذخایر حوضچه‌های کربن آلی کف جنگل‌های آمیختۀ راش شرقی در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی و عوامل فیزیوگرافی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 459-475]
 • متاجی، اسداله تغییرات مقدار چگالی، زی‌توده، ذخیرۀ کربن و نیتروژن چوب خشک‌دارهای راش و ممرز برحسب درجات مختلف پوسیدگی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 557-575]
 • متاجی، اسداله تحلیل الگو و ساختار مکانی روشنه‌های طبیعی و حاصل از بهره‌برداری در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روش‌های آمار مکانی (مطالعۀ موردی: چمستان- نور) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 169-183]
 • متشرع زاده، بابک اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 458-475]
 • متینی‌زاده، محمد اثر تنش خشکی بر رشد و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان نهال‌های میکوریزی پستۀ جنگلی (Pistacia vera L.) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 507-518]
 • متینی زاده، محمد رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 329-340]
 • متینی زاده، محمد تغییرات فصلی فراوانی قارچ‌های آربسکولار محلب (Cerasus mahaleb L. Mill) و ارتباط آنها با فعالیت برخی آنزیم‌های ریزوسفر (مطالعۀ موردی: چهارطاق اردل) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 1-12]
 • متینی زاده، محمد امکان استفاده از باکتری‌های محرک رشد در عملیات احیای جنگل‌های بلوط (مطالعۀ موردی: ایستگاه گاران، مریوان) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 361-371]
 • متینی زاده، محمد بررسی تأثیر تاج‌پوشش و جهت جغرافیایی آن بر جوانه‌زنی بذر و زنده‌مانی نونهال‌های ارس (Juniperus excelsa M. Bieb) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 363-371]
 • متینی زاده، محمد خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • متینی زاده، محمد پاسخ نهال بنه به تلقیح با میکروارگانیسم‌ها در دو سطح رطوبتی در گلخانه [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجنونیان، باریس کارایی روش بکموند در ارزیابی شبکۀ جادۀ جنگلی در روش چوبکشی زمینی با اسکیدرهای چرخ لاستیکی (مطالعۀ موردی: سری نمخانه، جنگل خیرود) [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 35-42]
 • مجنونیان، باریس تأثیر کوبیدگی خاک مسیرهای چوبکشی بر متغیر ریخت‏شناسی و تخصیص زی‏تودۀ خشک نهال بلندمازو Quercus castaneifolia C.A.M در شرایط گلخانه‏ ای [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 389-407]
 • مجنونیان، باریس بازیابی رطوبت خاک در مسیرهای چوبکشی 20 سال بعد از عملیات چوبکشی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 179-194]
 • مجنونیان، باریس تأثیر سرشاخه‌زنی بر مقاومت‌کششی ریشۀ درخت بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: جنگل های دینارکوه شهرستان آبدانان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 291-300]
 • مجنونیان، باریس ارزیابی اقتصادی خسارت‌های ناشی از بهره‌برداری به تودة سرپا [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-13]
 • مجنونیان، باریس ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه‌بری درختان راش با اره موتوری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]
 • مجنونیان، باریس اثر جاده‌های جنگلی بر تغییرپذیری مشخصه‌های حاصلخیزی خاک (پژوهش موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 445-456]
 • مجنونیان، باریس آیا بهره‌برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می‌دهد؟ [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]
 • مجنونیان، باریس طراحی شبکۀ جادۀ جنگلی با استفاده از شبکۀ عصبی مصنوعی و GIS [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 139-152]
 • مجنونیان، باریس تغییرات رواناب و رسوب در پی تغییر برخی ویژگی‌های خاک در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 267-278]
 • مجنونیان، باریس ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش QEC در عملیات بهره‌برداری از جنگل [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 517-530]
 • مجنونیان، باریس ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف‌سنج زمینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-164]
 • مجنونیان، باریس تاثیر کاربرد پوشش خاک اره بر مقدار رواناب مسیرهای چوبکشی (مطالعه موردی: جنگل خیرود) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 297-307]
 • مجنونیان، باریس بررسی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل خیرود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 443-458]
 • مجنونیان، باریس تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • مجنونیان، باریس طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • محبوبی، محمد رضا بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 345-360]
 • محبوبی، محمد رضا عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب‌یافتۀ شهرستان ریگان، استان کرمان [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 555-570]
 • محسنی ساروی، محسن ذخیرۀ آب و پراکنش ریشه در عمق‌های مختلف خاک در جنگلکاری‌های زبان‌گنجشک و پیسه‌آ [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 355-369]
 • محمدراد، اسما تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 219-231]
 • محمدراد، اسماء تأثیر سرشاخه‌زنی بر مقاومت‌کششی ریشۀ درخت بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: جنگل های دینارکوه شهرستان آبدانان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 291-300]
 • محمدزاده، محسن ارزیابی پاسخ بوم‌سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک- جنگل الندان ساری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • محمدنژادکیاسری، شیرزاد مقایسه فراوانی و تنوع بی مهرگان خاکزی قطعه مدیریت شده با قطعه مدیریت نشده در جنگل های هفت خال مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، جهانگرد تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-157]
 • محمدی، جهانگیر بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]
 • محمدی، جهانگیر تعیین معادلات آلومتریک برای برآورد زی‌تودۀ تنۀ سه گونه کاج بروسیا، کاج بادامی و زربین در توده‌های دست‌کاشت عرب‌داغ استان گلستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 251-270]
 • محمدی، جهانگیر کارایی مدل‌های غیرخطی با اثرات آمیخته در تعیین معادلات قطر- ارتفاع درختان افرا پلت و انجیلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 473-485]
 • محمدی، جهانگیر بررسی قابلیت داده‌های تک‌قطبشی TanDEM-X در برآورد ارتفاع تاج ‌پوشش جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل شصت‌کلاته) [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی، عاطفه تعیین رویشگاه بالقوۀ گونۀ ملج (Ulmus glabra Huds.) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 475-486]
 • محمدی، یاسر مدلسازی ساختاری تبیین رفتار مشارکتی روستاییان در حفظ جنگل (مطالعه موردی: ذخیره‌گاه جنگلی چهارطاق اردل) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 341-362]
 • محمدی زاده، مجتبی ویژگی‌های ساختاری گونۀ اُرس (Juniperus excelsa) در جنگل‌های کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز (پژوهش موردی: منطقۀ آتشگاه کرج) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 35-39]
 • محمدی سمانی، کیومرث اثر تغییرات دمایی بر مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاکستر لاشبرگ گونۀ مازودار در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 269-280]
 • محمدی سمانی، کیومرث تغییرپذیری تراکم و زیست‌تودة کرم‌های خاکی با مشخصه‌های خاک بعد از تغییر کاربری اراضی جنگلی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 203-218]
 • محمدی سمانی، کیومرث مقایسۀ اثر حرارت تجویزی بر برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک زیراشکوب بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در شرایط آزمایشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 457-471]
 • محمدی فرد، فریده تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • محمدی کنگرانی، حنانه بررسی شبکۀ ارتباطات میان‎‌سازمانی در قانون برنامۀ پنجم توسعه ج.ا.ا. با محوریت منابع‌طبیعی [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 225-238]
 • محمدی کنگرانی، حنانه استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • محمدی کنگرانی، حنانه تحلیل شبکۀ ارتباطی میان دستگاه‌های دولتی درگیر در مدیریت جنگل‌های حرای جزیرۀ قشم [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 409-424]
 • محمدی لیمائی، سلیمان اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 213-226]
 • محمدی لیمایی، سلیمان بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 557-570]
 • محمدی لیمایی، سلیمان تدوین معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل براساس دیدگاه کارشناسان و مردم محلی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقۀ اسالم شمال ایران) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 365-379]
 • محمودی، بیت‌الله بررسی تخلفات مرتبط با منابع طبیعی در شهرستان لردگان- ناحیۀ عرفی سردشت [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 437-449]
 • محمودی، بیت الله بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 25-34]
 • محمودی، بیت الله وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل‌نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 289-300]
 • محمودی، بیت الله ارزیابی معیارها و شاخص‌های پایش طرح مدیریت منابع‌جنگلی زاگرس از منظر جوامع محلی (مطالعه موردی: منطقه بازفت) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مختاری، الهه بررسی خُواقلیمی گونه بلوط ایراتی Lindl brantii Quercus (مورد پژوهی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]
 • مختاری، محمدحسین اثر مونه‌بندی روی تصاویر ماهواره‌ای قبل از نمونه‌برداری خوشه‌ای در افزایش دقت برآورد مشخصات کمی جنگل‌ (مطالعۀ موردی: باینگان، کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 249-259]
 • مخدوم، مجید طراحی و اصلاح شبکۀ جاده‌های جنگلی به‌منظور توسعۀ گردشگری و روستایی در منطقۀ ارسباران [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 361-377]
 • مخدوم، مجید ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 105-117]
 • مدرس ثانوی، سیدعلی اثر گردوغبار بر پاسخ‌های مورفوفیزیولوژیک نهال زبان‌گنجشک (Fraxinus rotundifolia Mill.) [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 309-323]
 • مدنی مشائی، الهه جنگل‌های جلگه‌ای شمال ایران و بازرگانان فرانسوی در اوایل قرن بیستم [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 333-349]
 • مدیر رحمتی، علیرضا ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 471-483]
 • مرادمند جلالی، عقیل مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • مرادویسی، سامان شناسایی موانع مدیریتی و اجرایی فعالیت تعاونی‌های جنگلداری در استان گیلان [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 281-296]
 • مرادی، بهمن تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 381-392]
 • مرادی، حسین تأثیر نوع بافت قلمه و تیمار هورمونی در ترکیب با مواد کمک‌ریشه‌زا بر صفات ریشه‌زایی سرخدار (Taxus baccata L.) [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 541-553]
 • مرادی، عباس استخراج درختان منفرد جنگل شهری از دادۀ لیدار هوایی با تراکم نقطۀ بالا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 27-42]
 • مرادی، غلامحسین اثر تیمارهای مختلف آبیاری و سایه در تولید نهال تادار (Celtis caucasica Willd.) [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 67-77]
 • مرادی، مصطفی پیامدهای ریختاری و فیزیولوژیک ذرات معلق کورۀ سیمان بر گونۀ کنار (Ziziphus spina-chricti L.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 79-89]
 • مرادی، مصطفی برآورد مقدار زی‌توده و اندوختة کربن فرم‌های مختلف گونة برودار (Quercus brantii Lindl.) در تودة جنگلی بلوط بلند دهدز [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 129-139]
 • مرادی، مصطفی بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 255-267]
 • مرادی، مصطفی برآورد حجم خشکه‌دار و نرخ مرگ‌ومیر درختان بلوط ایرانی در ارتباط با برخی عوامل محیطی در جنگل‌های بلوط زاگرس (پژوهش موردی: تنگ علمدار، بهبهان) [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 519-532]
 • مرادیان فرد، فرشته مقایسة تولید، بیوماس و نوع مصرف چوب صنوبر کبوده (Populus alba L.) در چهار فاصله کاشت [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 141-152]
 • مردان پور، وریا بررسی شایستگی مدل رگرسیون حداقل مربعات در مدلسازی ارتفاع گونۀ راش نسبت به متغیرهای محیطی در جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 105-118]
 • مردوخی، بایزید آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-84]
 • مروی مهاجر، محمد رضا بررسی امکان تهیۀ نقشۀ تیپ راش به کمک داده های سنجندۀ ETM+ (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر) [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 105-113]
 • مروی مهاجر، محمدرضا بررسی ارتباط بین مقدار خشکیدگی درختان بلوط ایرانی با تیپ جنگل، خصوصیات خاک و شرایط توپوگرافی در جنگل‌های قلاجه کرمانشاه [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 263-275]
 • مروی مهاجر، محمدرضا بررسی تغییرات کمی ساختار توده های جنگلی به کمک آماربرداری صد در صد (بررسی موردی: بخش گرازبن جنگل خیرود نوشهر) [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 493-505]
 • مریدپور، آرمان شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پراکنش گونۀ ون (Fraxinus excelsior L.) و رویشگاه‌های با پتانسیل آن در جنگل خیرودکنار نوشهر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 69-85]
 • مریدی، مرتضی تحلیل کمّی ساختار جنگل در مرحلۀ افزایش حجم در روند تحول توده‌های طبیعی راش (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 115-128]
 • مریدی، مرتضی الگوی مکانی و رقابت درون گونه‌ای درختان راش در مرحله تحولی انباشت حجم در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل خیرود، نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مسعودی، مسعود تأثیر نوع الگوی مکانی درختان بر کارایی روش‌های نمونه‌برداری فاصله‌ای و قطعه‌ نمونه‌ای در درختزارهای زاگرس [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 101-117]
 • مسکنی، حمیدرضا تعیین سن بهره‌برداری با توجه به بهینه‌سازی ارزش خالص فعلی سری‌های دوره‌ای متناهی چوب و ترسیب کربن در جنگلکاری‌های صنوبر (Populus deltoides Marshall) استان گیلان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 107-124]
 • مسلمی سید محله، سید مصطفی اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • مسیح پور، مهرنوش روند مشخصه‌های فنولوژیک جنگل‌های زاگرس جنوبی برمبنای سری زمانی MODIS-NDVI در دامنۀ زمانی 2017-2000 [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 577-590]
 • مشایخی، زهرا ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه [دوره 1، شماره 1، 1388، صفحه 69-81]
 • مشایخی، زهرا ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 273-287]
 • مشکی، علیرضا تأثیر آتش‌سوزی بر ساختار پوشش‌ گیاهی در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد، استان کردستان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 381-392]
 • مشکی، علیرضا تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • مشکی، علیرضا ابتلای درختان ارس (M. Bieb. Juniperus excelsa) به ارس واش Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb)) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصطفی، محسن تهیۀ نقشۀ تیپ‌های جنگلی طرح جنگلداری زیارت گرگان با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 239-254]
 • مصلح آرانی، اصغر پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های یکسالۀ سروناز (.Cupressus sempervirens L) به افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 251-262]
 • مصلحی، مریم تأثیر گونۀ کهور بومی Prosopis cineraria (L.) Druce و غیربومی Prosopis juliflora (SW.) DC بر برخی از خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 101-111]
 • مصلحی، مریم اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • مصلحی، مریم اثر دگرآسیبی گونۀ سمر Prosopis juliflora (SW) DC بر خصوصیات سبز شدن گونه‎های مُغیر و گِبر [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 87-102]
 • مصلحی، مریم بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • مصلحی، مریم تأثیر پساب آب‌شیرین‌کن بر برخی از خصوصیات رویشی نهال‌های حرا (Avicennia marina Forssk. Vierh) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 329-340]
 • مصلحی، مریم تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مظاهری، معصومه تأثیر اقلیم و کاربری‌های مختلف اراضی بر زیست‌توده و فعالیت‌های میکروبی خاک [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 179-194]
 • معروف زاده، الهه آیا تغییرات پوشش جنگلی در ناحیۀ رویشی زاگرس شمالی با روند پارامترهای اقلیمی همسوست؟ [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 449-466]
 • معروفی، حسین تعیین عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش گونه‌های گیاهی در زاگرس شمالی (مطالعه موردی: جنگل‌های آرمرده بانه) [دوره 7، شماره 3، 1394، صفحه 299-315]
 • معزی پور، آیدا اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 458-475]
 • معیری، محمد هادی طرح هندسی جاده و تأثیر آن بر برخی شاخص‌های شیمیایی و بیوشیمیایی خاک توده‌های جنگلی مجاور [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 315-331]
 • معیری، محمد هادی تهیۀ نقشۀ روشنۀ تاجی جنگل‌های خزری با استفاده از داده‌های پهپاد (مطالعۀ موردی: جنگل شصت‌کلاتۀ گرگان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 135-154]
 • معیری، محمدهادی برآورد ارزش تفرجی پارک جنگلی ناهارخوران گرگان با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 209-223]
 • معیری، محمدهادی برآورد زی‌تودۀ کرم خاکی در روشنه‌های تاج‌پوشش و جنگل آمیختۀ راش [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 43-56]
 • معین الدینی، مظاهر تجمع فلزات سنگین در سوزن‌های کاج تهران و پاسخ ساختمان برگ به آلودگی شهری [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 457-466]
 • معین الدینی، مظاهر پاسخ ریخت‌شناسی و فیزیولوژیک برگ چنار و کاج تهران به آلودگی محیط شهری در تهران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 123-137]
 • مفتخر جویباری، محمد اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • مقبل اصفهانی، فرزانه ریخت‌شناسی دانۀ گردۀ برخی از گونه‌های بومی و غیربومی جنس افرا در ایران [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 505-518]
 • مقصودلونژاد، سوسن بررسی عوامل مؤثر بر نیازهای دانشی کشتکاران اکالیپتوس در استان گلستان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 345-360]
 • مقصودی، یاسر برآورد زی‌تودۀ چوبی روی‌زمینی با به‌کارگیری داده‌های راداری در جنگل‌های آمیختۀ هیرکانی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر مازندران) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 257-274]
 • مقصودیان، امید تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • ملاشاهی، مریم تأثیر اکوتوریسم بر ساختار پوشش گیاهی و تنوع زیستی در پارک جنگلی نور [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 559-573]
 • ملاشاهی، مریم تأثیر تیمارهای اصلاح خاک بر رشد نهال‌های بنه، دارمازو، زیتون‌تلخ و زربین در شهر سمنان [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 59-72]
 • ملایی بوساری، ژاله اندازه‌گیری کارایی شرکت‌های بهره‌برداری جنگل با حضور خروجی‌های نامطلوب (مطالعۀ موردی: استان گیلان) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 213-226]
 • ملک‌نیا، رحیم تأثیر آتش‌سوزی بر تنوع گونه‌ای ماکروفون خاک (بررسی موردی: جنگل‌های سردشت، آذربایجان‌غربی) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 215-231]
 • ملکی، عباس بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهوارۀ ژنومی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 511-525]
 • ملکیان، آرش آیا بهره‌برداری از جنگل، کیفیت رواناب را تغییر می‌دهد؟ [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 13-25]
 • ملکیان، آرش تغییرات رواناب و رسوب در پی تغییر برخی ویژگی‌های خاک در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 267-278]
 • منتظری، مجید بررسی خُواقلیمی گونه بلوط ایراتی Lindl brantii Quercus (مورد پژوهی: استان چهارمحال و بختیاری) [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 433-446]
 • منتی، طاهره خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط در اقلیم‌های مختلف استان ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-460]
 • منصوری، معصومه برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 507-521]
 • منصوری، معصومه بررسی تولید چوب ارقام مختلف صنوبر تاج‌باز در پوپولتوم مقایسه‌ای ایستگاه خرم‌آباد [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 245-255]
 • منظری، شهاب مطالعۀ تأثیر برخی عوامل محیطی بر تراکم شپشک سفید پنبه‌ای راش Cryptococcus fagisuga Lindinger بر روی درختان راش شرقی Fagus orientalis Lipsky (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 187-200]
 • منوچهری، کژال مقایسۀ میزان ‌نشست گرد و غبار روی سطح برگ گونه‌های زبان‌گنجشک، چنار و اقاقیا در استان کرمانشاه [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 1-10]
 • منیری، مهرو حاجی تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 119-130]
 • مهدوی، رسول تاثیر شدت خشکیدگی بر زادآوری و ویژگی‎های ریشه‎ های هوایی درختان حرا سیریک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهدوی، علی الگوی پراکنش مکانی و ساختار مکانی متغیرهای کمی درختان خشکیدۀ بلوط ایرانی در جنگل‌های بیوره استان ایلام [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 67-78]
 • مهدوی، علی تأثیر تناوب بهره‌برداری سقز بر متغیرهای زیست‌سنجی درختان بنه [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 153-166]
 • مهدوی، علی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌های جنگلی بلوط در اقلیم‌های مختلف استان ایلام [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 449-460]
 • مهدوی، علی تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 189-202]
 • مهرابی، علی اشرف ارتقای جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ گیاهچه‌های کلخونگ (Pistacia khinjuk) با استفاده از تیمارهای شیمیایی و فیزیکی [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 119-128]
 • مهرابی، علی اشرف بررسی ساختار تنوع ژنتیکی جمعیت‌های بلوط ایرانی (Lindi. Quercus brantii) در زاگرس میانی با استفاده از نشانگرهای بین ریزماهوارۀ ژنومی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 511-525]
 • موسوی، فاطمه تاثیر مواد پلیمری در تثبیت جاده‌های جنگلی و کاهش تخریب محیط زیست [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 497-505]
 • موسوی، فاطمه ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و مقاومت مخلوط رودخانه‌ای و معدن برای روسازی و شن‌ریزی مجدد جاده‌های جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 15-27]
 • موسوی، فاطمه تأثیر روش‌های مختلف تعیین حدود آتربرگ بر نتایج کلاسه‌بندی یونیفاید خاک [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 403-413]
 • موسوی، فاطمه ارزیابی آزمایشگاهی روش PLSR برای تخمین حدود آتربرگ خاک با استفاده از طیف‌سنج زمینی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 151-164]
 • موسوی، فاطمه بررسی قابلیت طیف‌سنجی بازتابی در برآورد برخی ویژگی‌های شیمیایی خاک جنگل خیرود [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 443-458]
 • موسوی میرکلا، سید رستم تأثیر جهت جغرافیایی بر مشخصه‌های رویشی و تغییرات جمعیتی پروانه جوانه‌خوار بلوط Tortrix viridana L. (Lep.: Tortricidae) در جنگل‌های منطقۀ قبرحسین-پیرانشهر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 519-532]
 • مومنی، مهدی استخراج درختان منفرد جنگل شهری از دادۀ لیدار هوایی با تراکم نقطۀ بالا [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 27-42]
 • میثاقی، سیدپیمان تأثیر زمین‌لغزش ناشی از فعالیت‌های اجرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی: جنگل‌های تنکابن و رامسر) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 341-354]
 • میراب بالو، مجید شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر بذور بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های بلوط ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 55-66]
 • میرباقری، سید شهاب بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل‌های ایران [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 467-489]
 • میرزا، مهدی ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-428]
 • میرزایی، جواد بررسی وضعیت خصوصیات فیزیکو‌شیمیایی خاک و زادآوری در رویشگاه‌های کهور ایرانی (Prosopis cineraria (L.) Druce) در جنوب ایران [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 255-267]
 • میرزایی، جواد ارائه مدل کاربردی معیارها و شاخص‌های مدیریت پایدار جنگل با رویکرد تاب‌آوری در ناحیۀ رویشی زاگرس (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز توتشامی استان کرمانشاه) [دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 105-117]
 • میرزایی، جواد برآورد مؤلفه‌های اکوهیدرولوژی تاج و تنه درختان سوزنی‌برگ و پهن‌برگ در جنگل‌های زاگرس (مطالعه موردی: پارک جنگلی چغاسبز، ایلام) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزایی، مهرداد مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • میرزایی، مهرداد برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]
 • میرزایی ندوشن، حسین ویژگی‌های رویشی نهال‌های بذری حاصل از درختان برتر گونه پده (Populus euphratica ) در ایستگاه تحقیقات البرز کرج [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 471-483]
 • میرزایی ندوشن، حسین اثر سایه‌بان مصنوعی و رطوبت خاک بر تسهیم برخی عناصر غذایی در اندام‌های نهال بنه [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 43-54]
 • میرزایی ندوشن، حسین اثر سایه بر صفات ریختی برگچۀ نهال بنه تحت تنش خشکی [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 95-104]
 • میرزایی ندوشن، حسین ارزیابی یونوم در بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl) به‌منظور بررسی علل زوال بلوط [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 415-428]
 • میره کی گنداب، آزاد بررسی عملکرد ده‌سالة پروونانس‌های بلندمازو برای تعیین بهترین مکان بذرگیری‌در استان گیلان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 485-495]
 • میری، ناصح برآورد شاخص سطح برگ در جنگل‌های زاگرس با داده‌های ماهواره لندست 8 [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 29-42]
 • میکاییلی تبریزی، علیرضا بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]

ن

 • ناجی، ابوالفضل بررسی تجمع فلزات سنگین در رسوبات و درختان حرای منطقۀ حفاظت‌شدۀ خورخوران [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 61-73]
 • نادری خوراسگانی، مهدی تأثیر آتش‌سوزی بر آبگریزی و مقدار و عوامل فرسایش خاک در جنگل‌های سواحل جنوب غربی دریای خزر [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 145-157]
 • نادی، مهدی ارزیابی پاسخ بوم‌سازگان به تغییر کاربری زمین با استفاده از شاخص کیفیت خاک- جنگل الندان ساری [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 17-34]
 • نادی، مهدی بازسازی دمای میانگین ژانویه- مارس با پهنای دوایر درختان ارس در شرق استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 53-67]
 • ناصری، بهرام اثر لایه‌گذاری گرم، اسید جیبرلیک و آب ‌اکسیژنه بر جوانه‌زنی بذر کیکم ‏قفقازی (Acer monspessulanum subsp. ibericum M.B.) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 23-34]
 • نانکو، کازوکی تغییرات فصلی الگوی مکانی تاج‌بارش تودۀ طبیعی راش خالص با استفاده از روش زمین‌آمار (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود- بهاربن) [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 13-28]
 • نجفی، اکبر کاربرد فرایند تحلیل شبکه ای (ANP) در تعیین اولویت خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان (مطالعه موردی: سری باباکوه، حوضه آبخیز دو گیلان) [دوره 2، شماره 4، 1389، صفحه 309-321]
 • نجفی، اکبر تأثیر عامل بار محور هم‌ارز بر زوال روسازی جاده‌های جنگلی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 131-143]
 • نجفی، اکبر طبقه بندی نظارت شده جوامع گیاهی شمشاد هیرکانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 387-400]
 • نجفی، اکبر بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • نجفی، اکبر ارزیابی اثرات محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی جادۀ جنگلی دوهزار تنکابن با استفاده از ماتریس ارزیابی ژئوسایبرنتیکی [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 507-523]
 • نجفی، اکبر پیش‌بینی زوال جاده‌های جنگلی با استفاده از زنجیرۀ مارکوف (تحقیق موردی: جنگل غرب هراز) [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 73-85]
 • نجفی، زینب بررسی روند پویایی پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهوارۀ لندست در کلانشهر تهران [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 257-270]
 • نجفی، محمد رسول شناسایی حشرات بذرخوار و تعیین خسارت آنها در طبقات ارتفاعی مختلف بر بذور بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های بلوط ایلام [دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 55-66]
 • نجفی هرسینی، فاطمه ارتباط دوجانبۀ ویژگی‌های آوندهای چوب‌آغاز درختان بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) و بیماری زوال [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 167-179]
 • نصیری، وحید برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • نظام دوست، حامد کمی‌سازی تاج‌بارش، ساقاب و باران‌ربایی در توده‌های طبیعی راش و دست‌کاشت نوئل در جنگل‌های سیاهکل، گیلان [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 385-397]
 • نظرپورفرد، کورش تأثیرات آتش‌سوزی در دوره‌های مختلف زمانی بر ترکیب و تنوع بانک بذر خاک در جنگل‌های بلوط لرستان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 61-73]
 • نظریانی، نسترن تعیین طرح نمونه‌برداری خوشه‌ای بهینه در برآورد مشخصه‌های کمّی جنگل‌های زاگرس (جنگل‌های سامان عرفی اولادقباد) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • نظریانی، نسترن تخمین منحنی میانگین درجه دوم قطر خشک دارهای کوچک در جنگل های راش خیرودکنار نوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظری سامانی، علی اکبر اثرهای اجرای عملیات بیشه‌زراعی در جنگل‌های بلوط ایرانی؛ جنبه‌های سودآوری مالی و حفاظت خاک [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 394-379]
 • نعیمی، بابک اثر تغییر اقلیم بر پراکنش جغرافیایی بالقوۀ گونۀ راش شرقی (Lipsky Fagus orientalis) در جنگل‌های هیرکانی ایران [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 251-266]
 • نقدی، رامین بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف برای استفاده در روسازی جاده‌های جنگلی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 351-364]
 • نقدی، رامین بررسی عملکرد برخی تیمارهای اصلاحی در بازیابی خصوصیات فیزیکی خاک مسیرهای چوبکشی (مطالعۀ موردی: جنگل دارابکلای ساری) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 181-195]
 • نقدی، رامین بررسی سیستم زهکشی و عوامل تأثیرگذار بر خرابی جاده‌های جنگلی [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 279-291]
 • نقدی، رامین مدل‌سازی نسبت تاجی درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام [دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • نقدی، رامین ارزیابی تأثیرات شیوه بهره‌برداری نواری جنگل بر میزان فرسایش خاک (مطالعة موردی: جنگل چفرود گیلان) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 49-60]
 • نقدی، رامین مقایسۀ مدل‌های رگرسیون لجستیک، نسبت فراوانی و انتروپی در پهنه‌بندی احتمال وقوع لغزش ترانشه‌های جادۀ جنگلی [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 331-347]
 • نقدی، رامین برآورد موجودی و ارزش اقتصادی اندوختۀ کربن ریشه و کندۀ درختان Populus deltoides در صنوبرکاری‌های استان گیلان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 197-208]
 • نقدی، رامین تأثیر زمین‌لغزش ناشی از فعالیت‌های اجرایی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعۀ موردی: جنگل‌های تنکابن و رامسر) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 341-354]
 • نقدی، رامین برآورد میزان رسوب‌گذاری جاده جنگلی با مدل فرسایش سطحی واشینگتن و ارزیابی میزان اثر ورود متغیر دیواره خاکریزی بر آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقدی، رامین شناسایی و مدل‌سازی عوامل مؤثر در تولید رواناب و رسوب از توده‌های بهره‌برداری‌شدۀ جنگلی [دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 425-443]
 • نقوی، حامد بررسی عوامل مؤثر در فرسایش آبی مسیرهای چوبکشی [دوره 1، شماره 2، 1388، صفحه 115-124]
 • نقوی، حامد تعیین طرح نمونه‌برداری خوشه‌ای بهینه در برآورد مشخصه‌های کمّی جنگل‌های زاگرس (جنگل‌های سامان عرفی اولادقباد) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 37-48]
 • نقوی، فریور مدل‌سازی ضریب شکل درختان راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) با استفاده از رگرسیون‌های غیرخطی در جنگل‌های گیلان [دوره 11، شماره 3، 1398، صفحه 325-334]
 • نقیها، رضا جداسازی، شناسایی و بررسی تأثیر باکتری‌های بومی بر رشد نهال‌های بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 399-409]
 • نگهدارصابر، محمدرضا خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 291-303]
 • نمیرانیان، منوچهر ویژگی‌های ساختاری گونۀ اُرس (Juniperus excelsa) در جنگل‌های کوهستانی دامنۀ جنوبی البرز (پژوهش موردی: منطقۀ آتشگاه کرج) [دوره 8، شماره 1، 1395، صفحه 35-39]
 • نمیرانیان، منوچهر ارزیابی مناطق تهران از منظر شاخص‌های ساختاری جنگل‌های شهری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 405-418]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی عوامل مؤثر بر رویش قطری و مرگ‌ومیر تک‌درختان در تودۀ ناهمسال [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 501-515]
 • نمیرانیان، منوچهر برآورد قطر متوسط تاج درختان با استفاده از تصاویر هوایی پهپاد برمبنای روش‌های قطعه‌بندی چندمقیاسه و حوزۀ آبخیز (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 131-145]
 • نمیرانیان، منوچهر تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 233-256]
 • نمیرانیان، منوچهر برآورد مشخصه‌های اکوهیدرولوژیک تاج‌پوشش توده‌های راش شرقی و بلندمازو در ناحیۀ رویشی هیرکانی [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 27-36]
 • نمیرانیان، منوچهر برآورد زی‌تودۀ چوبی روی‌زمینی با به‌کارگیری داده‌های راداری در جنگل‌های آمیختۀ هیرکانی (مطالعۀ موردی: جنگل خیرود نوشهر مازندران) [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 257-274]
 • نمیرانیان، منوچهر شناسایی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر پراکنش گونۀ ون (Fraxinus excelsior L.) و رویشگاه‌های با پتانسیل آن در جنگل خیرودکنار نوشهر [دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 69-85]
 • نمیرانیان، منوچهر مقایسه ویژگی‌های ساختاری توده‌های شاخه‌زاد و دانه‌زاد راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky) در جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: جنگل‌های منطقه کجور نوشهر) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نورایی، سیده اعظم پاسخ مشخصه‌های شیمیایی خاک و لاشبرگ به شبیه‌سازی ته‌نشست نیتروژن در تودۀ دست‌کاشت بلندمازو (Quercus castaneifolia C. A. Mey) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 33-47]
 • نورزاد مقدم، محسن استخراج مقوله‌های پایه برای سیاستگذاری جنگل‌های شمال ایران [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 373-387]
 • نوروزی هارونی، ناصر پاسخ شاخص‌های رشد نهال ارغوان معمولی (Cercis siliquastrum L.) به سطوح مختلف آبیاری [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 419-430]
 • نوروزی هارونی، ناصر تأثیر خاک‌های آلوده به لجن نفتی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیۀ دانهال‌های چند گونۀ پهن‌برگ [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 467-480]
 • نوری، زهرا تعیین مؤثرترین عوامل محیطی بر توان تولید رویشگاه راش شرقی با استفاده از تکنیک جنگل تصادفی در جنگل خیرود نوشهر [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 477-492]
 • نوری، زهرا اهمیت متغیرهای اقلیمی، توپوگرافی و خاک در پراکنش سرخدار و اولویت‌بندی رویشگاه‌های مطلوب برای حفاظت و احیا در جنگل‌های خزری [دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 477-492]
 • نوری، عادل اثر مونه‌بندی روی تصاویر ماهواره‌ای قبل از نمونه‌برداری خوشه‌ای در افزایش دقت برآورد مشخصات کمی جنگل‌ (مطالعۀ موردی: باینگان، کرمانشاه) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 249-259]
 • نیکخواه، هدایت الله استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌ای در ارزیابی شبکة اعتماد پروژۀ ترسیب کربن حسین‌آباد خراسان جنوبی [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 17-31]
 • نیکوئی، الهه تأثیر نانوذرات اکسید روی بر صفات رویشی، ریختی و فیزیولوژیکی نهال‌های بلوط ایرانی Quercus brantii Lindl.)) تحت تنش خشکی [دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 227-243]
 • نیکوئی، الهه ابتلای درختان ارس (M. Bieb. Juniperus excelsa) به ارس واش Arceuthobium oxycedri (D.C.) M. Bieb)) در جنگل‌های منطقه حفاظت‌ شده میانکوه تاش شاهرود [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیکوی، مهرداد بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف برای استفاده در روسازی جاده‌های جنگلی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 351-364]
 • نیکوی، مهرداد ارزیابی نمونه‌برداری با قطعه نمونه و خط نمونه در برآورد صدمات بهره‌برداری بر درختان باقی‌مانده جنگل (مطالعۀ موردی جنگل ناو اسالم) [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 201-214]
 • نیکوی، مهرداد ارزیابی ارگونومیک خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی به روش QEC در عملیات بهره‌برداری از جنگل [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 517-530]
 • نیموری، مجید اسحق تنوع گونه¬ای گلسنگ¬های پوست¬زی در تیپ اوری- لور به تفکیک گونه¬های درختی (مطالعة موردی: جنگل¬های بالابند نوشهر) [دوره 5، شماره 2، 1392، صفحه 119-130]

و

 • واحدی، علی اصغر بررسی امکان برآورد ترسیب کربن تنه درختان راش (Fagus orientalis Lipskey) در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روشهای غیرتخریبی [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 447-458]
 • واحدی، علی اصغر تغییرات ذخایر حوضچه‌های کربن آلی کف جنگل‌های آمیختۀ راش شرقی در ارتباط با تنوع زیستی گیاهی و عوامل فیزیوگرافی [دوره 8، شماره 4، 1395، صفحه 459-475]
 • واحدی، علی اصغر تخمین منحنی میانگین درجه دوم قطر خشک دارهای کوچک در جنگل های راش خیرودکنار نوشهر [(مقالات آماده انتشار)]
 • وحیدی، جواد بهینه‌سازی عملیات ساخت جاده‌های جنگلی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی مورچگان [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 113-130]
 • ورامش، سعید بررسی تنوع گونه‌ای گیاهان تحت تأثیر توپوگرافی خرد در جنگل‌های آمیختۀ راش (مطالعۀ موردی: جنگل‌های دلدره، نوشهر) [دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 1-13]
 • وفایی، ساسان کاربرد مدل شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه در برآورد تراکم جنگل در جنگل-های باغان مریوان [دوره 7، شماره 4، 1394، صفحه 539-555]
 • وکیلی تجره، سارا اثر تغییرات دمایی بر مشخصه‌های فیزیکی و شیمیایی خاکستر لاشبرگ گونۀ مازودار در شرایط آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 269-280]
 • ولی‌پور، احمد آینده‌پژوهی وابستگی معیشتی مردم روستایی به جنگل در زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 57-84]
 • ولی پور، احمد تجزیه‌و‌تحلیل مدیریت ‌بهره‌برداری از جنگل در زاگرس شمالی (بررسی موردی: شهرستان بانه) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 313-331]
 • ولی پور، احمد مقایسۀ مدیریت‌های غالب جنگل – چرایی از نظر ساختار اندازه‌ای در جنگل‌های زاگرس شمالی [دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 481-498]
 • ولی پور، احمد مدلسازی زی‌تودۀ جست‌های جوان وی‌ول و پاسخ آن به تیمار تنک ‌کردن در جنگل‌های زاگرس شمالی (مطالعۀ موردی: بانه، استان کردستان) [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 431-447]
 • ولی پور، احمد واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه) [دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 271-289]
 • ون استان، جان مقایسۀ مدل‌های فیزیکی‌مبنای Gash در برآورد ساقاب تودۀ کاج تهران در پارک جنگلی چیتگر [دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 461-473]

ه

 • هاشم زاده، مهدیه اثرگذاری نوسانات بارندگی بر زوال جنگل‌های ناحیۀ رویشی زاگرس در استان‌های ایلام و لرستان [دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 141-154]
 • هاشمی، مهسا بررسی برخی خصوصیات مکانیکی خاک معادن مختلف برای استفاده در روسازی جاده‌های جنگلی [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 351-364]
 • هاشمی گرم دره، سید ابراهیم برآورد نیاز آبی و ارزیابی سطوح مختلف آبیاری بر پارامترهای رشدی نهال‌های کاج تهران (مطالعۀ موردی: تهران) [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 237-250]
 • هدناس، لارس بررسی مدل‌های توزیع وفور و پارامتریک تنوع در خزه‌های پوست‌نشین در رابطه با تغییرات ارتفاعی جنگل‌های کاسپینی، جنوب نوشهر [دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 591-606]
 • همایونفر، سمیه مقایسۀ برخی صفات فیزیولوژیک بنه Pistacia atlantica و کلخونگ P. khinjuk تحت تأثیر سخت‌واره‌شدن و سرما [دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 207-219]
 • همتی خشکدشتی، وحید اثر فاصله و درجۀ پوسیدگی خشکه‌دار سفیدپلت (Populus caspica Bornm.) بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک [دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 197-205]

ی

 • یاراحمدی، رسول ارزیابی ارتعاش دست- بازو در اثر قطع و بینه‌بری درختان راش با اره موتوری [دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 301-313]
 • یارعلی، نبی الله وابستگی اقتصادی خانوارهای جنگل‌نشین به منابع جنگلی در شهرستان لردگان [دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 289-300]
 • یعقوب زاده، مریم اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 421-434]
 • یعقوب زاده، مریم بررسی اثر پساب مزارع پرورش میگو بر ویژگی‌های رویشی و زایشی درختان حرا (Avicennia marina (Forssk.) Vierh.) [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 271-284]
 • یکانی مطلق، الگار بررسی تأثیرات توسعه اکوتوریسم در منطقه ارسباران به‌کمک روش تحلیلBOCR [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 153-167]
 • یوسف زاده، حامد تأثیر سرشاخه‌زنی بر مقاومت‌کششی ریشۀ درخت بلوط ایرانی (مطالعۀ موردی: جنگل های دینارکوه شهرستان آبدانان) [دوره 8، شماره 3، 1395، صفحه 291-300]
 • یوسف زاده، حامد اثر مبدأ بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه‌زنی بذر نیم‌رس نمدار [دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 337-346]
 • یوسف زاده، حامد متغیرهای محیطی مؤثر در استقرار قارچ خوراکی زردِ کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه‌ای نور (مازندران) [دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 1-15]
 • یوسف زاده، حامد اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) [دوره 12، شماره 3، 1399، صفحه 305-315]
 • یوسف زاده، حامد تنوع ریختی برگ و صفات جوانه‌زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی [دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 15-29]
 • یوسفوند، پروانه پاسخ مورفولوژیک و فیزیولوژیک نهال‌های یکسالۀ سروناز (.Cupressus sempervirens L) به افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن [دوره 8، شماره 2، 1395، صفحه 251-262]
 • یوسفی، بایزید بررسی ویژگی‌های کمی و کیفی درختان صنوبر (Populus spp.) در استان کردستان [دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 333-348]
 • یوسفی، حسین بهبود عملکرد بذرهای توس (Betula pendula Roth) با استفاده از نانوپرایم و مغناطیس [دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 425-436]