دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 147-303 
تأثیر جنگل بر معیشت خانوارهای روستایی و عشایری شهرستان کوهدشت

صفحه 189-202

زیبا پیرمحمدی؛ علی مهدوی؛ محمد عواطفی همت؛ محمد سلاورزی؛ آرزو سلطانی


تأثیر پدیدة زوال بلوط بر ویژگی‌های مکانیکی ریشة درختان برودار (Quercus brantii Lindl.)

صفحه 219-231

اسما محمدراد؛ احسان عبدی؛ مهدی پورهاشمی؛ باریس مجنونیان؛ آزاده دلجویی


تعیین فاصلۀ کاشت، الگوی کاشت و سن برداشت اقتصادی کلن‌های پرمحصول تبریزی (Populus nigra L.) در استان آذربایجان‌غربی

صفحه 233-256

سید مهدی حشمت الواعظین؛ بختیار خضریان؛ منوچهر نمیرانیان؛ مرضیه حجاریان؛ مصطفی جنت‌بابایی؛ فرهاد شیخ کانلوی میلان


خشکیدگی توده‌های خالص بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) در جنگل‌های زاگرس جنوبی، منطقۀ کوهمره‌سرخی استان فارس

صفحه 291-303

مهرداد زرافشار؛ محمدرضا نگهدارصابر؛ حسن جهانبازی گوجانی؛ مهدی پورهاشمی؛ سیدکاظم بردبار؛ محمد متینی زاده؛ علی رضا عباسی