دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 305-448 

مقاله پژوهشی

اثر تیمارهای خراش‌دهی بر جوانه‌زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf)

صفحه 305-315

ملیحه فضلی؛ مسلم اکبری نیا؛ مسعود طبری کوچکسرایی؛ حامد یوسف زاده؛ سید مصطفی مسلمی سید محله