دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 1-90 

مقاله پژوهشی

اثر حفاظت بر تنوع زیستی گونه های چوبی در منطقۀ اشترانکوه لرستان

صفحه 1-10

سارا عباسی؛ سید محسن حسینی؛ بابک پیله ور؛ حبیب زارع


بررسی پراکنش و آمیختگی اجتماعات جنگلی مانگرو در رویشگاه سیریک ـ استان هرمزگان

صفحه 25-34

عبدالرضا تقی زاده؛ افشین دانه کار؛ احسان کامرانی؛ بیت الله محمودی


اثر تنک کردن بر رشد و تولید چوب در جنگل دست کاشت توسکای ییلاقی در منطقۀ نوشهر

صفحه 43-55

یوسف گرجی بحری؛ روشنعلی فرجی پول؛ شهرام کیادلیری؛ احسان عباسی؛ بیژن غریب


ارزش گذاری اقتصادی کارکرد حفظ و نگهداشت عناصر غذایی خاک در جنگل های منطقۀ سبزکوه

صفحه 69-81

فاطمه بختیاری؛ مصطفی پناهی؛ محمود کرمی؛ جمال قدوسی؛ زهرا مشایخی؛ مونا پورزادی