اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر وحید اعتماد

دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

etemadnrf.ut.ac.ir

سردبیر

دکتر سید عطاء اله حسینی

مهندسی جنگل استاددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

publons.com/researcher/4847789
at.hosseiniut.ac.ir
0000-0002-5322-2905

مدیر داخلی

دکتر هومن روانبخش

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

publons.com/researcher/3158761
h.ravanbakhshrifr-ac.ir
0000-0003-0990-0112

مدیر اجرایی

دکتر افسانه خلیلی

اکولوژی جنگل کارمند سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدرس دانشگاه

af_khalili_2006yahoo.com
0000-0001-8817-7203

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا پورمجیدیان

جنگل شناسی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

m.pourmajidiansanru.ac.ir
0000-0003-1619-0286

دکتر مسعود طبری کوچکسرایی

اکولوژی جنگل استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

mtabarimodares.ac.ir
0000-0003-3267-1872

دکتر رامین رحمانی

اکولوژی جنگل دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

rahmanigau.ac.ir

دکترجهانگیر فقهی

برنامه ریزی و مدیریت جنگل و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

publons.com/researcher/1937250/jahangir-feghhi
jfeghhiut.ac.ir
0000-0003-2253-5789

دکتر شعبان شتایی

سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی در جنگل و منابع طبیعی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

publons.com/researcher/1816180/shaban-shataee/
shataeegau.ac.ir
0000-0002-3868-8475

دکتر حسن پوربابائی

اکولوژی جنگل استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

h_pourbabaeiguilan.ac.ir
0000-0002-7804-6477

دکتر اصغر فلاح

جنگل داری و بیومتری جنگل استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

publons.com/researcher/3157172/asghar-fallah/
fallaha2007yahoo.com
0000-0002-3300-3975

دکتر ویلما بایرام زاده

فیزیولوژی و گاه شناسی درختی دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی

publons.com/researcher/4235836/vilma-bayramzadeh/
vbayramzadehgmail.com
0000-0001-8562-4864

دکتر علی صالحی

علوم خاک جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

publons.com/researcher/4237890/ali-salehi
asalehiguilan.ac.ir
0000-0002-3416-5095

دکتر مهدی پورهاشمی

جنگل شناسی استاد موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور

publons.com/researcher/1359710/mehdi-pourhashemi/
pourhashemirifr-ac.ir
0000-0002-8918-6336

دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

اقتصاد و مدیریت جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mheshmatut.ac.ir
0000-0003-1512-0606

دکتر احسان عبدی

مهندسی جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

publons.com/researcher/1626740/ehsan-abdi/
abdieut.ac.ir
0000-0002-3416-5095