نویسنده = کامبیز اسپهبدی پاردکلایی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی نواقص فنی در صنوبرکاری های مازندران

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 401-414

فرهاد اسدی؛ کامبیز اسپهبدی پاردکلایی؛ سید احسان ساداتی