فرایند پذیرش مقالات

در صورتی که ارسال مقاله به درستی انجام پذیرد، ایمیلی به آدرس نویسنده ارسال می‌گردد که در آن شماره‌ای به نویسنده اعلام شده است. چنین مقاله‌ای در اولین فرصت توسط دست‌اندرکاران مجله مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورتی که حداقل‌های لازم برای طرح در هیات تحریریه مجله را داشته باشد، در دستور کار مجله قرار خواهد گرفت. پس از آن نویسنده می‌تواند آخرین وضعیت مقاله خود را از طریق سامانه پیگیری نماید. 

جلسات هیات تحریریه مجله به طور متوسط هر دو ماه یک بار برگزار می‌گردد. مقالات در دستور کار مجله، در اولین جلسه هیات تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورتی که از طرف اعضای هیات تحریریه مناسب برای بررسی تشخیص داده شوند در فرآیند داوری قرار خواهند گرفت.

بر اساس تصمیم هیات تحریریه مجله، مقرر گردیده که به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مجله، نویسندگان مسوول مقاله هایی که از ابتدای سال 1394 به مجله ارسال و در جلسه های هیات تحریریه مناسب تشخیص داده شده و در فرایند داوری قرار می گیرند مبلغ 500 هزار ریال به شماره حساب 180808892 به نام انجمن جنگلبانی ایران نزد بانک تجارت شعبه فارابی کرج واریز نموده و تصویر رسید آن را به آدرس ijf@ut.ac.ir ‌ارسال نمایند. به همین منظور، پس از مشخص شدن داوران مقاله، ایمیلی از طرف مجله به نویسنده مسوول ارسال و تقاضای ارسال تصویر فیش واریزی می گردد. پس از آن هر زمانی که نویسنده تصویر فیش واریزی را به مجله ارسال نماید مقاله به داوران ارجاع داده خواهد شد.

داوری مقالات مجله جنگل ایران از هر دو طرف گمنام است و نویسندگان و داوران مقاله یکدیگر را نمی‌شناسند. هر گونه تلاشی از طرف نویسندگان برای شناسایی داوران مقاله، سعی در تحت تاثیر قرار دادن داور تلقی شده و باعث از دستور کار خارج شدن مقاله خواهد شد.

پس از ارسال نتایج همه داوری‌ها برای یک مقاله به مجله، در صورتی که مقاله رد نشده باشد، نتایج آن در اولین فرصت در اختیار نویسندگان قرار خواهد گرفت تا در صورت لزوم نسبت به اعمال نظرات داوران و ارتقای کیفی مقاله اقدام نمایند. نویسندگان برای اصلاح مقاله حداکثر یک ماه فرصت دارند و در صورتی که نسبت به ارسال دوباره مقاله اصلاح شده در موعد مقرر اقدام ننمایند، مقاله از دستور کار مجله خارج خواهد شد. نسخه اصلاح شده مقاله مجددا به داوران محترم ارسال می‌گردد تا نسبت به کنترل اصلاحات صورت گرفته و مطالعه دوباره مقاله اقدام نمایند و تا هنگامی که مطالب مقاله را تایید ننمایند، مقاله باید توسط نویسندگان اصلاح گردد. در صورتی که مقاله در هر مرحله­ای از فرآیند پذیرش توسط داوران رد گردد، تنها به نویسنده اطلاع داده خواهد شد. پس از تایید نهایی مقاله توسط داوران، مقاله مجددا توسط دست‌اندرکاران مجله مورد بررسی قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. قابل ذکر است که نویسندگان مقاله وظیفه دارند قبل از چاپ مقاله نسبت به ویرایش علمی و ادبی مقاله اقدام نمایند و در صورتی که پس از ویرایش ادبی مقاله توسط ویراستار مجله، مامور به انجام اصلاحات دیگری در مقاله شدند، آن را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند. همچنین نویسندگان باید نسخه قبل از چاپ مقاله را مورد بررسی دقیق قرار داده و تنها در صورت تایید آنان است که مقاله به چاپ می­رسد.

همچنین لازم است نویسنده مسئول مقاله، به منظور جبران بخشی از هزینه‌های انتشار مقاله و بر اساس مصوبه هیات تحریریه، برای چاپ کلیه مقالات از ابتدای سال 1392، بعد از پذیرش و قبل از چاپ، مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 180808892 بانک تجارت شعبه فارابی کرج با کد 483، به نام انجمن جنگلبانی ایران واریز نماید و تصویر فیش واریزی را از طریق ایمیل به مجله ارسال کند.