اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رامین رحمانی

اکولوژی جنگل دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

rahmanigau.ac.ir

سردبیر

دکتر سید عطاء اله حسینی

مهندسی جنگل استاددانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

at.hosseiniut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر هومن روانبخش

جنگل شناسی و اکولوژی جنگل استادیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

h.ravanbakhshrifr-ac.ir
0000-0003-0990-0112

مدیر اجرایی

دکتر افسانه خلیلی

اکولوژی جنگل سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور

af_khalili_2006yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر حسن پوربابائی

اکولوژی جنگل استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

h_pourbabaeiguilan.ac.ir

دکتر محمدرضا پورمجیدیان

جنگل شناسی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

m.pourmajidiansanru.ac.ir

دکتر شعبان شتایی

سنجش از دور و سامانه اطلاعات مکانی در جنگل و منابع طبیعی استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

shataeegau.ac.ir

دکتر مسعود طبری کوچکسرایی

اکولوژی جنگل استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

mtabarimodares.ac.ir

دکترجهانگیر فقهی

برنامه ریزی و مدیریت جنگل و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

jfeghhiut.ac.ir

دکتر اصغر فلاح

جنگل داری و بیومتری جنگل استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

fallaha2007yahoo.com

دکتر ویلما بایرام زاده

فیزیولوژی و گاه شناسی درختی دانشیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی

vbayramzadehgmail.com

دکتر مهدی پورهاشمی

جنگل شناسی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها، مراتع کشور

pourhashemirifr-ac.ir

دکتر سید مهدی حشمت الواعظین

اقتصاد و مدیریت جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mheshmatut.ac.ir

دکتر احسان عبدی

مهندسی جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

abdieut.ac.ir

دکتر علی صالحی

علوم خاک جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

asalehiguilan.ac.ir