اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر رامین رحمانی

اکولوژی جنگل دانشگاه گرگان

rahmanigau.ac.ir

سردبیر

دکتر احسان عبدی

مهندسی جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

abdieut.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر محمد عواطفی همت

حقوق و سیاست جنگل، بیشه زراعی، مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

avatefiut.ac.ir
02632223044

مدیر اجرایی

مهندس افسانه خلیلی

دانشجوی دکتری دانشگاه علوم و تحقیقات

af_khalili_2006yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر رضا اخوان

بیومتری جنگل- زمین آمار- الگوهای مکانی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

akhavanrifr-ac.ir

دکتر امیر اسلام بنیاد

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان

bonyadut.ac.ir

دکتر قوام الدین زاهدی امیری

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

ghavamzaut.ac.ir

دکتر تقی شامخی

استاد بازنشسته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

tshamekhut.ac.ir

دکتر پدرام عطارد

ریز اقلیم شناسی جنگل دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

attarodut.ac.ir
02632223044

دکتر سودابه کروری

دانشیار بازنشسته موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

s.kororiyahoo.com

دکتر اسداله متاجی

استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

a_mataji2000yahoo.com

دکتر باریس مجنونیان

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

bmajnoniut.ac.ir

دکتر مجید مخدوم

استاد باز نشسته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

mmakhdomut.ac.ir

دکتر ولی الله مظفریان

استاد موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

mozaffarian89yahoo.com