بر اساس نویسندگان

آ

 • آرمان، زهرا [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • آرمند، نگین [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • آرمند، نگین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • آزادفر، داوود [1] دانشیار، گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • آزادفر، داوود [1] گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکده علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
 • آزادی، پژمان [1] مسئول پزوهشکده گل و گیاهان زینتی محلات

ا

ب

پ

ت

 • تابنده ساروی، آفاق [1] دانشگاه یزد
 • ترکش، مصطفی [1] استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
 • ترکمن، جواد [1] دانشگاه گیلان
 • تشکری، مرتضی [1] استادیار، دانشگاه جامع علمی-کاربردی، واحد خراسان رضوی، مشهد
 • تقوی، فائزه [1] گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،
 • تقی زاده، عبدالرضا [1] کارشناس ارشد محیط زیست
 • تقی زاده مهرجردی، روح الله [1] استادیار گروه مدیریت و کنترل بیابان، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه اردکان
 • توانکار، فرزام [1] استادیار گروه جنگلداری، واحد خلخال، دانشگاه آزاد اسلامی، خلخال
 • توانکار، فرزام [1] عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال
 • توکلی، مجید [1] مربی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، لرستان
 • توکلی، محمود [1] دانشجوی‌ کارشناسی ‌ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع ‌طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • توکلی، محمود [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • توکلی، مهسا [1] کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران
 • تیموری، مریم [1] عضو هیأت علمی، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهشی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • تیموری، مریم [1] مربی پژوهشی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

ث

ج

چ

 • چاری پور، صدیقه [1] کارشناس ارشد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • چراغی، شهرام [1] دانش‌آموختۀ گروه کشاورزی‌، واحد ابهر، دانشگاه آزاد اسلامی‌، ابهر
 • چراغی، میلاد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی

ح

 • حبشی، هاشم [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • حجاریان، مرضیه [1] استادیار دانشگاه ارومیه
 • حجاریان، مرضیه [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.
 • حجتی، سید محمد [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران
 • حجتی، سید محمد [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری
 • حجتی، سید محمد [1] عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
 • حجتی، محمد [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • حسابی، عارف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جنگل، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • حسن زاد ناورودی، ایرج [1] استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • حسنی، مجید [1] کارشناس ارشد پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • حسین زاده، امید [1] استادیار/دانشگاه ارومیه
 • حسین زاده، امید [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • حسین زاده منفرد، سجاد [1] دانش آموخته مقطع دکتری، رشتۀ جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • حسینی، سید امین [1] کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حسینی، سید محسن [1] استاد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حسینی، سید محسن [1] استاد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • حسینی، سید محسن [1] دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] دانشگاه تربیت مدرس
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس،
 • حسینی، سید محسن [1] استاد گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • حسینی، وحید [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی دانشگاه کردستان، سنندج
 • حسینی، وحید [1] عضو هیئت علمی
 • حسینی جودکی، رامین [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد گروه خاک‌شناسی، دانشگاه تهران، کرج
 • حسینی یکانی، سید علی [1] دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • حشمت الواعظین، مهدی [1] دانشیار دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • حکیمی، لیلا [1] دانشگاه ازاد ساوه
 • حکیمی، لیلا [1] استادیار گروه باغبانی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، ساوه
 • حکیمی میبدی، محمد حسین [1] استادیار گروه مدیریت بیابان، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد
 • حمیدی، آیدین [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج
 • حمیدی، سیده کوثر [1] دانشجوی دکتری، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • حیدری، مازیار [1] بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج، ایران
 • حیدری، مازیار [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • حیدری، محمدجواد [1] دانشجوی کارشناسی‌ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • حیدری، محمود [1] استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکدۀ بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت
 • حیدریان، نجمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
 • حیدری صفری کوچی، ابوذر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان

خ

 • خادمی، امین [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
 • خالقی، باقر [1] دانشجوی دکتر رشته جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خبازی، فرهاد [1] گروه علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نور ایران
 • خداقلی، مرتضی [1] عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
 • خداکرمی، یحیی [1] کارشناس ارشد مرکز تحقیقات جنگل و مرتع استان کرمانشاه
 • خداکریمی، علی [1] کارشناس ارشد
 • خداوردیلو، حبیب [1] دانشگاه ارومیه-گروه علوم خاک
 • خسروپور، اسماعیل [2] دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • خسروپور، اسماعیل [1] دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • خسروی، الهه [1] کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • خلیقی، احمد [1] استاد، گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 • خلیقی، شهرام [1] دانشیار گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • خلیقی، شهرام [1] دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • خورنکه، سیف الله [1] کارشناس ارشد پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، ساری
 • خوشنویس، مصطفی [1] عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • خوشنویس، مصطفی [1] مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور،‌، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • خوشنویس، مصطفی [1] مربی پژوهش، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • خوشنویس، مصطفی [1] مربی پژوهشی، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • خیرخواه، دنیا [1] دانشگاه هرمزگان
 • خیرخواه، فهیمه [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری

د

ذ

 • ذوالفقاری، رقیه [1] دانشیار جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • ذوالفقاری، رقیه [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج

ر

 • راد، محمدهادی [1] استادیار پژوهشی بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • راهبری سی سخت، سعید [1] دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • راهبری سی سخت، سعید [1] دانشجوی دکتری علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • رحمانی، رامین [1] دانشیار گروه جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • رحمانی، رامین [1] عضو هیات علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • رحیمی، محمد [1] دانشیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان
 • رحیمی، محمّد [1] دانشیار گروه بیابان‌زدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان
 • رستمی، علی [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایلام
 • رستمی شاهراجی، تیمور [1] عضو هیئت علمی گروه جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه گیلان.
 • رستمی شاهراجی، تیمور [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
 • رستمی شاهراجی، تیمور [1] گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • رستمی کیا، یونس [1] استادیار پژوهش بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • رستمی کیا، یونس [1] استادیار پژوهش، بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اردبیل
 • رستمی نیا، محمود [1] استادیار گروه مهندسی آب و خاک، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • رسول زاده، علی [1] دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • رسولی صدقیانی، میرحسن [1] دانشگاه ارومیه
 • رضایی، کامبیز [1] کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • رمضانی، احمد [1] استاد دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف.
 • رنود، قاسم [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه تهران
 • رنود، قاسم [1] کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • روانبخش، هومن [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان
 • روانبخش، هومن [1] استادیار گروه جنگلداری مناطق خشک، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان
 • روانبخش، هومن [1] استادیار مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • روحی، اسماعیل [1] دانشگاه گیلان
 • رودگرمی، پژمان [1] بخش تحقیقات آبخیزداری و بهره وری از آب و خاک، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
 • ریزوندی، وحید [1] دانشجوی دکتری دانشکده منابع طبیعی

ز

س

 • ساداتی، سید احسان [1] استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 • ساداتی، سید احسان [1] عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
 • سپهوند، اصغر [1] دکتری، گروه جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران
 • ستاری، مهران [1] استادیار گروه مهندسی ژئوماتیک، دانشکدۀ مهندسی عمران و حمل‌ونقل، دانشگاه اصفهان، اصفهان
 • ستاریان، علی [1] گروه جنگلداری مجتمع آموزش عالی گنبد کاووس
 • ستاریان، علی [1] دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد.
 • سجادی نیا، صفی الله [1] دانش آموختة کارشناسی ارشد جنگل شناسی و اکولو‍‍ژی جنگل، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیای بهبهان
 • سعید، ارسطو [1] استاد بازنشستۀ گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سعیدی، حمیدرضا [1] دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • سفیدی، کیومرث [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • سفیدی، کیومرث [1] استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • سفیدی، کیومرث [1] دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.
 • سفیدی، کیومرث [1] عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه محقق اردیبیلی،اردبیل
 • سلطانپور، شکوه [1] گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • سلطانلو، حسن [1] عضور هیات علمی گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نبات، دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه‌ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • سلطانی، آرزو [1] استادیار، دانشگاه علوم زیستی نروژ، نروژ
 • سلطانی، علی [1] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • سلطانی، علی [1] دانشیار علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • سلطانی، مهدی [1] کارشناس پژوهش بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، یزد
 • سلطانی گردفرامرزی، سمیه [1] استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • سلیمی، آرمین [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر
 • سلیمی، مهاباد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • سهرابی، هادی [1] گروه جنگلداری دانشکده منابع طیبعی
 • سهرابی، هرمز [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • سهرابی سراج، بهاره [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جنگلداری، تهران، ایران.
 • سوسنی، جواد [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • سوسنی، جواد [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • سیدی، نسرین [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

ش

 • شاکری، زاهد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 • شاکری، زاهد [1] استادیار، گروه جنگلداری و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • شاکری، زاهد [1] عضو هیئت علمی
 • شاماری، عبدالرضا [1] دانشجوی دکتری اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ایلام، ایلام
 • شامحمدی، شهین [1] دانش‌اموخته‌کارشناسی‌ارشد دانشگاه کردستان
 • شامخی، تقی [1] استاد دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • شامخی، تقی [1] استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • شامخی، تقی [1] استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • شامخی، تقی [1] استاد گروه مسائل اقتصادی- اجتماعی جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شامخی، تقی [1] استاد بازنشته دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شاه مقصود، میترا [1] کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان
 • شرری، معراج [1] استادیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • شرزه ای، غلامعلی [1] دانشیار، گروه اقتصاد بین‌رشته‌ای، دانشکدۀ اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران
 • شریعت، آناهیتا [1] گروه تحقیقات زیست فناوری منابع طبیعی، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران
 • شعبانعلی فمی، حسین [1] دانشیار/دانشکده اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
 • شعبانی، سعید [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • شعبانیان، نقی [1] دانشیار جنگلکاری، اصلاح نژاد و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان
 • شمس آبادی، فرشته [1] فارغ التحصیل علوم گیاهی دانشگاه خوارزمی
 • شهرکی، محمدرضا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، گرگان، ایران
 • شهرکی، محمدرضا [1] محقق و مربی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ساعی گرگان
 • شیخ الاسلامی، نیره [1] کارشناس ارشد، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز
 • شیروانی، انوشیروان [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شیروانی، انوشیروان [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • شیروانی، انوشیروان [1] دانشگاه تهران
 • شیروانی، انوشیروان [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • شیروانی، انوشیروان [2] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • شیروانی، انوشیروان [1] عضو هیات علمی، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • شیروانی، انوشیروان [1] دانشگاه تهران
 • شیروانی، انوشیروان [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • شیروانی، زینب [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

ص

ض

ط

ع

 • عابدی، مهدی [1] هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • عابدی سروستانی، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران
 • عابدی سروستانی، احمد [1] عضو هیات علمی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عابدی سروستانی، احمد [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • عابدینی، رئوفه [1] استادیار، گروه مهندسی چوب و کاغذ، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • عادلی، کامران [1] استادیار گروه جنگلداری
 • عارفی، حسین [1] استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،
 • عازمی اردکانی، محمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اردکان
 • عباسپور، کریم [2] استاد موسسۀ علوم و فناوری آب، Eawag، دانشگاه ETH زوریخ، سوئیس
 • عباس نژاد، احمد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عباسی، احسان [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع نوشهر
 • عباسی، اردشیر [1] کارشناس ارشد، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • عباسی، سارا [1] دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز
 • عباسی، سعید [1] دانشیار، بخش گیاهپزشکی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 • عباسی، مژگان [1] دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبایی، منصور [1] استاد پژوهش، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • عبداله زاده، غلامحسین [1] دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشکدۀ مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • عبدی، احسان [1] پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • عبدی، احسان [1] دانشجوی دکتری رشتۀ جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدی، احسان [2] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عبدی، احسان [1] دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • عبدی، احسان [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عبدی، احسان [2] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عبدی، احسان [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عبدی، احسان [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عبدی، فاطمه [1] کارشناس ارشد جنگلداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • عرفانیان، مهدی [1] دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • عرفانی فرد، سید یوسف [1] دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • عرفانی مقدم، جواد [1] استادیار علوم باغبانی دانشگاه ایلام
 • عسکری، حسن [1] استاد بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران
 • عسکری، حسن [1] استاد پژوهش، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، مؤسسۀ تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • عسکری، یوسف [1] دکتری علوم جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
 • عسکری، یوسف [1] دانشجوی دکتری تخصصی جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد
 • عصاره، محمد حسن [1] استاد گروه زیست‌فناوری مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • عطارد، پدرام [2] دانشگاه تهران
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدة منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عطارد، پدرام [1] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • عطارد، پدرام [2] دانشیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • عطارد، پدرام [1] عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عطارد، پدرام [2] عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عطارد، پدرام [1] گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • علوی، سید جلیل [2] دانشگاه تربیت مدرس
 • علوی، سید جلیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • علوی، سیدجلیل [1] استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • علی پور، شیرین [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان
 • علیجانپور، احمد [1] دانشیار دانشگاه ارومیه
 • علی جانی، وحید [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل
 • علی زاده، طاهره [1] کارشناس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • علی زاده، طاهره [1] کارشناس پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • علی عرب، علیرضا [1] دانشجوی دکتری جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • علی نژادی، صادق [1] دانشجوی کارشناسی ارشد اکولوژی جنگل و جنگلشناسی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
 • عموزاده مهدیرجی، محمد تقی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه تهران -معاون سابق سازمان جنگلها و مراتع کشور
 • عواطفی همت، محمد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • عواطفی همت، محمد [1] استادیار گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • عواطفی همت، محمد [1] استادیار، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

غ

 • غریب، بیژن [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع نوشهر
 • غریب رضا، محمد رضا [1] استادیار پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.
 • غضنفری، هدایت [1] استادیار مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، گروه جنگلداری دانشگاه کردستان
 • غلامی، حمید [1] عضو هیات علمی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه هرمزگان
 • غلامی، وحید [1] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، رشت

ف

 • فاطمی، سمیرا سادات [1] دانشجوی دکتری بیابان‌زدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان، سمنان
 • فرجی پول، روشنعلی [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع نوشهر
 • فروزش سوتگوابری، رضا فروزش سوتگوابری [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • فقهی، جهانگیر [1] استاد گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فقهی، جهانگیر [1] دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • فقهی، جهانگیر [1] دانشیار/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • فلاح، اصغر [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • فلاح، اصغر [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • فلاح، اصغر [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • فلاح، اصغر [1] دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • فلاح، اصغر [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • فلاح چای، میر مظفر [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، لاهیجان
 • فلاح شمسی، سیدرشید [1] دانشیار، بخش منابع طبیعی و محیط زیست، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 • فیاض، پیام [1] دانشگاه یاسوج
 • فیاض، پیام [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • فیروزه، فائزه [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 • فیروزی، یوسف [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • فیضی کمره، توران [1] دانشجوی دکتری جنگلشناسی و اکولوژی جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ق

 • قادرزاده، سمیه قادرزاده [1] دانشجوی کارشناسی ارشد
 • قاسمی، اکبر [1] سازمان منطقۀ ویژۀ اقتصادی انرژی پارس جنوبی، عسلویه
 • قاسمی، رفعت اله [1] مربی پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • قاسمی آقباش، فرهاد [2] استادیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر
 • قبادنژاد، معصومه [1] گروه بیوتکنولوژی، پژوهشکده زیست فناوری، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، تهران
 • قجر، اسماعیل [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • قدوسی، جمال [1] دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس
 • قربان زاده، ندا [1] دانش آموخته دکتری جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، گیلان
 • قربانی، سمیه [1] استادیار پژوهش، جهاد دانشگاهی، تهران
 • قربانی، شجاع [1] استاد گروه ‌علوم و مهندسی خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • قره چاهی، جواد [1] استادیار ژنتیک، مرکز تحقیقات ژنتیک انسانیدانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)، تهران، ایران
 • قطعی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم ریاضی دانشگاه امیرکبیر، تهران
 • قلندرزاده، عباس [1] دانشیار دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران
 • قلندرزاده، عباس [1] دانشیار دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
 • قنبری، سجاد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، اهر
 • قندهاری، وجیهه [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان
 • قهاری، حسن [1] گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری
 • قهرمانی، لقمان [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی دانشگاه کردستان، سنندج

ک

 • کاظمی طالکویی، عادل [1] دانشجوی دکتری مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کامرانی، احسان [1] دانشگاه هرمزگان
 • کامکار روحانی، ابوالقاسم [1] دانشیار گروه نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود.
 • کاوسی، محمدرضا [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کردرستمی، فرشته [1] دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کرمدوست مریان، بهروز [1] مدیر تحقیقات و نوآوری، شرکت سهامی جنگل شفارود، رضوانشهر
 • کرمی، امید [1] دانشجوی دکتری جنگل‌داری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.
 • کرمی، جلیل [1] دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • کرمی، طاهر [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری،‌ گروه علوم جنگل، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایلام
 • کرمی، محمود [1] گروه محیط زیست دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 • کریمی، صبری [1] دانشگاه ارومیه-دانشکده کشاورزی گروه علوم خاک
 • کریمی، مهناز [1] استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • کریمیان بهنمیری، عاطفه [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا.
 • کلاته جاری، سپیده [1] استادیار، گروه علوم باغبانی و زراعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
 • کلاگری، محسن [1] دانشیار پژوهش، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران
 • کلاگری، محسن [1] عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
 • کنشلو، هاشم [1] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران،
 • کنعانی، نرگس [1] کارشناس ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • کوچ، یحیی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • کوچ، یحیی [1] استادیار گروه مرتعداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور
 • کوچ، یحیی [2] دانشگاه تربیت مدرس
 • کوچ، یحیی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس، نور، مازندران
 • کوچ، یحیی [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور.
 • کوسه غراوی، یازمراد [1] رئیس اداره ترویج و مشارکت‌های مردمی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان، گرگان، ایران
 • کیادلیری، شهرام [1] مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع نوشهر
 • کیادلیری، هادی [1] استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کیادلیری، هادی [1] دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه جنگلداری، تهران، ایران.
 • کیانی، بهمن [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد
 • کیوان بهجو، فرشاد [1] دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

گ

ل

م

ن

 • نادری خوراسگانی، مهدی [1] دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
 • ناصری، بهرام [1] دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
 • نانکو، کازوکی [1] Forestry and Forest Products Research Institute
 • نجفی، اکبر [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس
 • نجفی، اکبر [1] گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • نجفی، اکبر [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس
 • نجفی، محمد رسول [1] کارشناس‌ارشد آسیب‌شناسی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه ارومیه، ارومیه
 • نجفی هرسینی، فاطمه [1] دانشجوی دکتری بیولوژی و آناتومی چوب، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران ،کرج
 • نصیری، وحید [1] دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران- گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل. کرج
 • نظام دوست، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 • نظرپورفرد، کورش [1] دانشجوی دکترا دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا
 • نعیمی، بابک [1] پژوهشگر، گروه علوم سیستم‌های محیطی، دانشگاه ETH زوریخ، سوئیس ، پژوهشگر، گروه مهاجرت و ایمنواکولوژی، مؤسسۀ پرنده‌شناسی ماکس پلانک، رادولفزل، آلمان
 • نقدی، رامین [1] استاد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • نقدی، رامین [1] استاد گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، گیلان
 • نقدی، رامین [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • نقدی، رامین [1] گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه گیلان
 • نقدی، رامین [1] 2- استاد گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه سرا، ایران.
 • نقوی، حامد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 • نقوی، فریور [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، پردیس دانشگاهی دانشگاه گیلان، رشت، ایران
 • نقیها، رضا [1] استادیار علوم دام، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج
 • نمیرانیان، منوچهر [1] استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 • نمیرانیان، منوچهر [1] استاد دانشگاه تهران
 • نمیرانیان، منوچهر [1] استاد، گروه جنگلداری و اقتصاد جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 • نمیرانیان، منوچهر [1] استاد/دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نورایی، سیده اعظم [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران
 • نورزاد مقدم، محسن [1] دانشجوی دکتری جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری
 • نوروزی هارونی، ناصر [1] دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
 • نوروزی هارونی، ناصر [1] دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل دانشکدة کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد
 • نوری، زهرا [1] دانش آموخته دکتری - گروه جنگلداری - دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 • نوری، زهرا [1] دانش‌آموختۀ دکتری جنگلداری، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران.
 • نوری، عادل [1] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه یزد، یزد
 • نیکخواه، هدایت الله [1] دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه هرمزگان
 • نیکوی، مهرداد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
 • نیکوی، مهرداد [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • نیکوی، مهرداد [1] دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا
 • نیموری، مجید اسحق [1] دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

و

 • واحدی، علی اصغر [2] مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران
 • وحیدی، جواد [1] دانشیار گروه ریاضیات، دانشگاه علم و صنعت، تهران
 • وفایی، ساسان [1] دانشگاه لرستان
 • وکیلی تجره، سارا [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • ولی‌پور، احمد [1] استادیار مرکر پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان
 • ولی پور، احمد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعه جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان
 • ولی پور، احمد [1] استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی دانشگاه کردستان، سنندج
 • ولی پور، احمد [1] استادیار، گروه جنگلداری و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج
 • ون استان، جان [1] دانشیار گروه زمین‌شناسی و جغرافیا، دانشگاه جورجیای جنوبی، استاتسبرو

ه

ی

D

 • Dormann، Carsten [1] گروه تحلیل سیستم های محیطی و بیومتری، دانشگاه فرایبورگ، آلمان

P

 • Phartyal، Shyam [1] Department of Forestry and natural Resources, HNB Garhwal Universiy, Sprinagar-Garhwal (UK) 246174, India