اولین جلسه هیات تحریریه جدید مجله جنگل ایران برگزار شد

اولین جلسه هیات تحریریه جدید مجله جنگل ایران سه شنبه بیست و دوم مهر به صورت برخط برگزار شد. در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات هیات تحریریه پیشین به ویژه تلاش های جناب آقای دکتر احسان عبدی و جناب آقای دکتر #محمد عواطفی، در رابطه با رویکرد آتی مجله در فرایند داوری مقالات و برنامه های آینده مجله بحث و تبادل نظر به عمل آمد.
 
حاضرین در جلسه:
دکتر  عطااله حسینی (سردبیر)
 دکتر هومن وانبخش (مدیر داخلی)
 دکتر حسن پور بابایی (عضو هیات تحریریه)
دکتر محمدرضا پورمجیدیان (عضو هیات تحریریه)
دکتر شعبان شتایی (عضو هیات تحریریه)
دکتر مسعود طبری (عضو هیات تحریریه)
دکتر جهانگیر فقهی (عضو هیات تحریریه)
دکتر اصغر فلاح (عضو هیات تحریریه)
دکتر ویلما بایرام‌زاده (عضو هیات تحریریه)
دکتر مهدی پورهاشمی (عضو هیات تحریریه)
دکتر سیدمهدی حشمت الواعظین (عضو هیات تحریریه)
دکتر احسان عبدی (عضو هیات تحریریه)
دکتر علی صالحی (عضو هیات تحریریه)