وبینار "رویکردهـا و برنامه های ارزیابی و رتبه بنـدی نشـریات علمی"

وبینار "رویکردهـا و برنامه های ارزیابی و رتبه بنـدی نشـریات علمی" با خضور بیش از 800 نفر از سـردبیران و مدیران نشـریات علمی کشور توسط کمیسیون نشریات علمی و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری در روز چهارشنبه مورخ 99/08/28 از ساعت 13-10 برگزار شد.

در این وبینار با سخنرانی جناب آقای دکتر شریفی، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی و جناب آقای دکتر دهقانی، رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، پیرامون محورهای زیر بررسی و تبادل نظر انجام شد:

◽سیاست های کلی و برنامه های وزارت عتف برای ارتقای کمی و کیفی نشریات علمی

◽ارائه گزارش و تحلیل وضعیت ارزیابی و رتبه بندی سال 1398 نشریات علمی

◽شاخص های ارزیابی و شیوه نامه اجرایی رتبه بندی نشریات علمی

◽برنامه و اقدامات ارزیابی و رتبه بندی سال 1399 نشریات علمی

◽جایگاه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در نظام های ارزیابی آموزش عالی شامل ارتقاء، ترفیع، تشویق مقالات و تحصیلات تکمیلی

◽پشتیبانی و حمایت های وزارت عتف از نشریات برتر بر اساس رتبه بندی نشریات علمی