ارتقای ضریب تاثیر و درجه کیفی مجله جنگل ایران

ارتقای ضریب تاثیر و درجه کیفی مجله جنگل ایران

برمبنای آخرین به روز رسانی سایت ISC، مجله جنگل ایران با بیشترین مقدار ضریب تاثیر در میان مجلات با موضوع جنگل، رتبه Q1 را کسب کرد.

https://jcr.isc.ac/main.aspx