برگزاری چهارمین همایش ملی جنگل، انجمن علمی جنگلبانی

به استحضار می رساند انجمن علمی جنگلبانی ایران در نظر دارد چهارمین همایش ملی جنگل را در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه
تهران و به صورت حضوری/ مجازی با محورهای ذیل برگزار نماید. پایگاه اینترنتی همایش و چگونگی ارسال مقالات متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.


1 - مدیریت منابع جنگلی_ موازنه میان معیارهای اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی
2 - حفاظت، احیا و بازسازی اکوسیستم های جنگلی ایران
3 - راهکارهای حفاظت فنی، قانونی، بیولوژیک و فیزیکی در جنگل های ایران
4 - اثرات تغییر اقلیم در اکوسیستم های جنگلی ایران
5 - حفظ و نگهداری زیر ساخت های طرح های جنگلداری ایران
6 - نقش حفاظت زیستگاه و حیات وحش در پایداری اکوسیستم های جنگلی
7 - کاربرد سنجش از دور نوین در بخش حفاظت و پایش جنگل
8 - مسایل و چالشهای حقوقی سیاست گذاری و برنامه ریزی جنگل
9 - گردشگری، آموزش و توسعه روستاها و نقش تفرج و گردشگری در اقتصاد جنگل
10 - راهکارهای بخش صنعت در راستای پایداری از جنگلها و حفظ منابع جنگلی موجود، ارتباط بهینه جنگل با صنعت و معرفی صنایع
چوبی پایدار دوستدار محیط زیست