نشریه بوم شناسی جنگل­های ایران دارای اعتبار علمی-پژوهشی گردید


براساس نامه ارسالی آقای دکتر جلیلوند سردبیر محترم نشریه بوم شناسی جنگل‌های ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری نشریه فوق بر اساس جلسه موخ 3/3/96 کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم و با شماره 52021/18/3 دارای اعتبار علمی-پژوهشی  شد.