نویسنده = عاطفه محمدی
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رویشگاه بالقوۀ گونۀ ملج (Ulmus glabra Huds.) با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی در جنگل خیرود نوشهر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 475-486

عاطفه محمدی؛ سید جلیل علوی؛ سید محسن حسینی