دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 187-263