موضوعات = بیولوژی و تکنولوژی خاک
مطالعه و شناسایی قارچ‌های آگاریک جنگل‌های بلوط استان کرمانشاه

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 487-500

فاطمه امیدعلی؛ صمد جمالی؛ سعید عباسی


رابطة همزیستی میکوریزی با عناصر غذایی نیتروژن، فسفر و پتاسیم و آنزیم‌های خاک ریزوسفر شن (Lonicera nummulariifolia) در رویشگاه چهارطاق اردل

دوره 7، شماره 3، آذر 1394، صفحه 329-340

محمد متینی زاده؛ مصطفی خوشنویس؛ نگین آرمند؛ طاهره علی زاده؛ فرشته شمس آبادی