دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 187-277