کلیدواژه‌ها = زوال بلوط
مطالعه زوال بلوط Quercus brantii Lindl.)) در ارتباط با خصوصیات خاک و پاسخ‌های اکوفیزیولوژیک آن

دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 221-236

10.22034/ijf.2021.141074

زهرا عظیم نژاد؛ ضیاءالدین باده یان؛ عبدالحسین رضایی نژاد


تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-42

10.22034/ijf.2021.132135

ژینا خدامی؛ مهتاب پیر باوقار؛ هدایت غضنفری


بررسی رابطة خصوصیات میزبان با وقوع و شدت بیماری ذغالی در جنگل‌های بلوط بلندمازو استان گلستان

دوره 8، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 195-207

جلیل کرمی؛ محمدرضا کاوسی؛ منوچهر بابانژاد