نویسنده = یحیی کوچ
تعداد مقالات: 5
1. اثر شدت تخریب جنگل بر پویایی فعالیت‌های میکروبی و بیوشیمی خاک در بخش جلگه‌ای نوشهر

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 175-188

میلاد عزیزی مهر؛ یحیی کوچ؛ سیدمحسن حسینی


3. فراوانی و تنوع کرم‌ها در خاک سطحی رویشگاه‌های جنگلی تخریب و احیا‌شدۀ ناحیۀ خزری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 293-306

محمود توکلی؛ یحیی کوچ؛ مسلم اکبری نیا