ارزیابی توان تولید رویشگاه راش شرقی (Fagus orientalis L.) با استفاده از مدل جمعی تعمیم‌یافته (مطالعه موردی: جنگل آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

توان تولید، شاخصی مهم از خدمات اکوسیستم جنگل و معیاری مهم برای مدیران جنگل در پیش‌بینی مقدار تولید، بهره برداری مجاز سالانه و رویش و همچنین انتخاب مناسب‌ترین گونه‌های درختی برای یک رویشگاه است. در مطالعة حاضر از شاخص فرم رویشگاه (ارتفاع درختان در یک توده در یک قطر استاندارد) که مطمئن‌ترین معیار برای ارزیابی کیفیت رویشگاه در توده‌های ناهمسال و آمیخته است، استفاده شد. به این منظور، در تیپ‌هایی که در آنها گونة راش غالب بود، به روش منظم - تصادفی 43 قطعة نمونه دایره‌ای به مساحت 1000 متر مربع پیاده و در هر یک از آنها ارتفاع و قطر تمام درختان گونة راش قطورتر از 5/7 سانتی‌‌متر علاوه بر ارتفاع از سطح دریا و درصد شیب و آزیموت اندازه‌گیری و ثبت شد. همچنین در مرکز هر قطعة نمونه، از عمق 10-0 سانتی‌متری، نمونه‌برداری خاک صورت گرفت و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی متعددی اندازه‌گیری شد. ارزیابی توان تولید رویشگاه راش با استفاده مدل جمعی تعمیم‌یافته در بستة GRASP در نرم‌افزار آماری R نشان داد ارتفاع از سطح دریا، وزن مخصوص ظاهری خاک، درصد شیب، درصد سیلت، نسبت کربن به نیتروژن و درصد رطوبت اشباع خاک ارتباط معنی‌داری با فرم رویشگاه دارد و بیش از 50 درصد تغییرات توان تولیدی می‌تواند با استفاده از این متغیرها تبیین شود. به‌کارگیری معیار اهمیت نسبی نشان داد ارتفاع از سطح دریا به تنهایی، و درصد شیب در ترکیب با سایر متغیرها مهم‌ترین عوامل در تغییرات توان تولید به‌شمار می‌روند. استفاده از معیارهای اطلاعاتی آکائیک، مجذور میانگین خطا، ضریب تبیین و ضریب تبیین تعدیل یافته، نشان می‏دهد که مدل جمعی تعمیم‌یافته نسبت به مدل خطی تعمیم‌یافته، عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of oriental beech (Fagus orientalis L.) site productivity using generalized additive model (Case study: Tarbiat Modares University Forest Research Station)

چکیده [English]

Site productivity is a key indicator of forest ecosystem; therefore it is an important criterion for forest manager for estimating the yield, annual exploitation and growth, and choosing the most suitable tree species for sites as well. In this study site form index which is the most reliable criterion for evaluating site productivity of mixed and uneven stands was used. A random-systematic sampling method was used to locate 43 0.1 ha circular sample plots in beech dominated forests. The height and diameter of Fagus orientalis Lipsky trees with DBH ≥ 7.5 cm within each plot was recorded along with elevation, azimuth and slope of the ground. Also, at the center of plot, soil samples from first layer (0-10 cm) were taken for analyzing several soil variables. Evaluation of site productivity by using generalized additive models in GRASP package in R 2.9.2 software showed that 53% of variability in oriental beech productivity could be justified using environmental variables.  Bulk density, altitude, percent of slope, percent of silt, carbon to nitrogen ratio and saturation are among the significant variables affecting the site form. By using relative importance criterion, the alone contribution showed altitude had the dominant role, but the overall contribution of the slope percent was the highest in relation to other variables. Using AIC, RMSE, R squared and adjusted R squared showed GAM performs better than GLM.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Generalized additive model
  • Generalized linear model
  • Oriental Beech
  • Site form
  • Site Productivity