تقدیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مجله جنگل

مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، جناب آقای دکتر نژادابراهیمی طی نامه ای خطاب به سردبیر مجله جنگل ایران، آقای دکتر حسینی، ضمن تبریک نمایه شدن این مجله در پایگاه استنادی اسکوپوس، از دست اندرکاران نشریه تقدیر کرد. مشاهده تقدیرنامه