اهداف و چشم انداز

مجله جنگل ایران با هدف انتشار بخشی از یافته‌های علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها، مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران مستقل و ارتقای کمی و کیفی دانش جنگلبانی و گسترش یافته‌های پژوهشی و آسان نمودن دستیابی مدیران، متخصصان و دانشجویان به نتایج پژوهش‌های بخش‌های مختلف پایه‌گذاری شده است. این هدف با انتشار نتایج یافته‌های پژوهشی و نقد و تحلیل نتایج پژوهش‌های دیگران ممکن می‌شود. از این رو یافته‌های پژوهشی تمامی صاحب‌نظران و محققان را به شرطی که بر اساس منشور اخلاقی و راهنمای نگارش مجله باشد، با آغوش باز می‌پذیرد.

حوزه موضوعی:

مجله جنگل ایران، مقالات اصیل در کلیه زمینه های های بنیادی و کاربردی جنگلداری را مورد بررسی قرار می دهد:

اکولوژی جنگل، جنگلشناسی و پرورش جنگل، تنوع زیستی، درختان و پوشش گیاهی جنگل، ژنتیک جنگل، اکولوژی سیمای سرزمین، تاریخ و دیرینه شناسی جنگل، جنگلکاری و احیای جنگل، بذر و نهال، زیست سنجی و اندازه گیری جنگل، پایش جنگل، مهندسی جنگل، بهره برداری جنگل، حمل و نقل چوب، جنگلداری شهری، مدیریت جنگل، حفاطت جنگل، سیاست جنگل، اقتصاد جنگل و مطالعات اقتصادی و اجتماعی جنگل