اصول اخلاقی انتشار مقاله

سردبیر، اعضای هیات تحریریه، و سایر کادر مجله، نویسندگان، داوران محترم مجله و همه جنگلبانانی که با مجله جنگل ایران سروکار دارند اصول زیر را که بخشی از اصول اخلاقی پژوهش و تهیه و انتشار گزارش آن است همواره مورد توجه خود قرار می دهند.

سردبیر، اعضای هیات تحریریه، و سایر کادر مجله

سردبیر و اعضای هیات تحریریه، مدیر داخلی و سایر کادر مجله متعهد هستند که:

-اصول محرمانگی در مورد مقالات و نویسندگان و داوران را رعایت نمایند.

-تنها معیار پذیرش یا رد مقالات رسیده به مجله، نظرات داوران باشد.

-در اولین فرصت نسبت به در دستورکار قرار دادن مقالات در هر مرحله‌ای از فرآیند داوری تا پذیرش و چاپ مقالات اقدام نمایند.

 

نویسندگان

نویسندگان مقاله متعهد می‌شوند که در جریان تحقیق آنان، از مرحله شروع تا گزارش نهایی، هیچ یک از رفتارهای پژوهشی سوء زیر رخ نداده است و نخواهد داد:

-آلودگی غیرقابل جبران محیط زیست یا آسیب به انسان‌ها

-آسیب به اموال منقول و غیرمنقول عمومی و دولتی

-از بین بردن تجهیزات، مواد، داده‌ها یا اطلاعات پژوهشی به صورت کلی یا جزیی

-داده‌سازی به صورتی که نتایج مورد گزارش به صورت کلی یا جزیی در دنیای واقعی رخ نداده یا بر اساس رویدادهای دنیای واقعی ثبت نشده باشند.

-تحریف یا تغییر نتایج حاصل از پژوهش

-کپی‌برداری از کار دیگران بدون اینکه در متن و فهرست منابع مقاله به آن اشاره شود.

-ارجاع کذب به منابعی که توسط نویسنده(گان) مطالعه نشده باشد.

-گزارش دوباره مطالب تمام یا بخشی از مقاله منتشر شده دیگر از هر یک از نویسندگان مقاله یا نویسنده دیگر بدون اینکه به این موضوع در متن مقاله اشاره شده باشد.

-اجبار دیگران به افزودن نام شخص ثالث به عنوان نویسنده بدون آنکه نقشی رسمی در تحقیق داشته باشد.

-افزودن نام دیگران به منظور موجه نشان دادن مقاله یا استفاده از اعتبار آنان

-حذف نام نویسنده(گانی) که در انجام پژوهش به صورت رسمی یا عملیاتی مشارکت داشته‌اند.

-افزودن نام دیگران به صورت بده - بستان

-عدم رعایت حقوق مادی و معنوی شخص حقیقی یا حقوقی در تنظیم مقاله یا اعلام نتیجه تحقیقات

-عدم گزارش داده‌های از دست رفته یا حذف داده‌های پرت

-عدم رعایت تقدم و تاخر مشارکت‌کنندگان در مقاله بر اساس معیارهای مورد پذیرش جامعه محققان

-ارسال همزمان مقاله به چندین مجله مرتبط یا نامرتبط دیگر داخلی یا خارجی (مقالات ارایه شده به صورت خلاصه مقاله در همایش‌ها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشند، می‌توانند در قالب مقاله کامل ارایه شوند).

همچنین نویسندگان مقاله به صورت اخلاقی متعهد می شوند که:

-مسئولیت صحت و سقم مطالب نوشته شده خود را به لحاظ علمی و حقوقی می‌پذیرند.

-مقاله‌های ارسالی از پایان نامه، رساله یا طرح تحقیقاتی مصوب آنان و نوشته شده توسط آنان است.

-همه آنان مطالب مقاله را مطالعه نموده و با تمامی دیدگاه‌های مطرح شده در آن موافق هستند.

-هر زمانی که متوجه اشتباهی عمدی یا سهوی در مقاله خود شوند، خواه از طرف آنان رخ داده باشد یا از طرف کادر مجله، مراتب را به صورت کتبی به مجله گزارش نمایند.

-مقاله‌های ارسالی در زمینه تخصصی مجله و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده‌(گان) است.

-مقاله‌های برگرفته از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تایید استاد راهنما و مسئولیت وی است.

-نظرات داوران را تا جایی که علمی می‌دانند اعمال نموده و در پاسخ به نظرات آنان جانب ادب و احترام را رعایت نمایند.

 

داوران

داوران محترم مجله که زحمت داوری مقالات ارسالی به عهده آنان است متعهد هستند:

-تنها بر اساس معیارهای علمی مقالات را مورد داوری قرار دهند.

-اصول امانت‌داری و محرمانگی را در مورد کلیه مطالب مقاله و در کلیه مراحل داوری رعایت نمایند.

-در صورتی که تمایل به داوری مقالات نداشته، مقاله در تخصص ایشان نیست یا به دلیل کمبود وقت، مراتب را در اولین فرصت ممکن به مجله اعلام نمایند.

-مقالات را به موقع داوری و برای مجله ارسال نمایند و آن را به مدت طولانی بدون داوری نگه ندارند.

-در صورتی که به هر یک از مظاهر داده‌سازی، عدم شفافیت در گزارش نتایج و منابع، یا با هر گونه عمل خلاف اخلاق پژوهش و انتشار نتایج پژوهش‌های علمی دیگری در مقاله مواجه شوند، سردبیر مجله را در جریان قرار دهند.

-ارجاعات مقاله در متن و فهرست را مورد بررسی قرار دهند و در صورتی که مغایرتی بین آنچه نقل شده و رای اصلی نوشته مورد ارجاع تشخیص دادند، آن را در داوری اثر مورد توجه قرار دهند.

-اگر مقاله‌ای را قابل انتشار و اصلاح تشخیص می‌دهند تا حد ممکن نسبت به مطالعه و نقد و تحلیل آن اقدام نموده و در حد ممکن با پیشنهادات سازنده خود موجب ارتقای سطح کیفی مقاله گردند.

-در بیان اشکالات مقاله، ادب و احترام نویسندگان را رعایت نمایند.