تغییر شیوه نگارش چکیده به چکیده مبسوط

از دی ماه 1401 مقالات ارسالی به مجله جنگل ایران می بایست دارای چکیده مبسوط فارسی و انگلیسی باشند. چکیده به صورت مبسوط  شامل تمام اجزای مقاله (چهار بخش: مقدمه (با ذکر هدف)، مواد و روش‌ها، یافته‌ها و نتیجه گیری)، در حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ واژه می باشد که به تفکیک بخش های اشاره شده، در چهار پارگراف ارائه می شود. 

ساختار چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) به ترتیب زیر است:

Introduction and Objective

Material and Methods

Results

Conclusion