مجله جنگل ایران در پایگاه اسکوپوس نمایه شد


با افتخار به اطلاع می رساند بر اساس سوابق و امتیازات کسب شده، مجله جنگل ایران، نشریه علمی-پژوهشی انجمن علمی جنگلبانی ایران، موفق به دریافت  نمایه استنادی بین المللی Scopus شد و از این پس کلیه مقالات مجله جنگل ایران در Scopus نمایه خواهند شد. همچنین مقالات سه سال اخیر هم اکنون در این پایگاه نمایه شده اند. جهت دریافت فهرست مجلات اسکوپوس از این لینک استفاده نمایید (بخش مجلات پذیرش شده در ماه نوامر 2023).


جهت ارسال مقاله به زبان انگلیسی یا فارسی به سایت مجله مراجعه فرمایید.
https://www.ijf-isaforestry.ir/