تعیین مهم‌ترین عوامل فیزیوگرافی تأثیرگذار بر پراکنش گونۀ ارغوان افغانی (Cercis griffithii) به منظور معرفی مدل پراکنش مکانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اعمال مدیریت صحیح و کارامد جنگل‌ها مستلزم داشتن اطلاعات کافی از عوامل محیطی و حد تأثیر آنها بر پوشش گیاهی است. هدف تحقیق حاضر، تعیین مهم‌ترین عوامل فیزیوگرافی (شیب، جهت دامنه، ارتفاع از سطح دریا و آبراهه‌ها) تأثیرگذار در پراکنش گونه ارغوان جهت تهیۀ نقشۀ گسترۀ پراکنش ارغوان و مدلسازی پراکنش مکانی این گونه است. به این منظور نقشه‌های طبقات شیب، طبقات جهت، طبقات ارتفاعی و نقشه فاصله از آبراهه با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی رقومی منطقۀ مورد پژوهش با مقیاس 25000/1 تهیه شد. برای بررسی تأثیرات هر متغیر در پراکنش این گونه و مدلسازی نقشۀ پراکنش، از روش آماری رگرسیون لجستیک استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای ارتفاع از سطح دریا و فاصله از آبراهه‌ها با پراکنش گونۀ ارغوان ارتباط معنی‌داری دارند. ارتفاع از سطح دریا مهم‌ترین عامل پراکنش گونۀ ارغوان در منطقۀ مورد پژوهش تشخیص داده شد. نتایج  بیانگر بیشترین حضور گونۀ ارغوان در ارتفاعات پایین‌تر از 1104 متر از سطح دریا و در فواصل کمتر از 100 متر از آبراهه‌ها است. مدل‌سازی بر اساس دو متغیری که ارتباط معنی‌داری با پراکنش گونۀ مورد پژوهش داشتند و ضرایب به‌دست‌آمده از روش رگرسیون لجستیک، انجام گرفت. نتایج اعتبارسنجی مدل با Nagelkerke R Square حدود 566/0 و ضریب منحنی راک 871/0 نشان از دقت، برازش و اعتبار خوب مدل به‌دست‌آمده داشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the most important physiographic factors influencing the distribution of love tree (Cercis griffithii) to model the spatial distribution

چکیده [English]

Proper and efficient management of forests requires adequate knowledge of environmental factors and their impact on vegetation. This study aimed to develop a model of the spatial distribution pattern of Cercis griffithii based on physiographic factors (slope, aspect, altitude, and distance from river and determine the most important factors influencing the distribution of physiographic love tree and prepare the spatial distribution map of this species. Therefore, the slope, altitude, and aspect maps and also waterways map in GIS environment using digital topographic maps of the study area were prepared by the scale 1/25000. To examine the effects of environmental variables and model the distribution map of the species, logistic regression was used. The results showed that altitude and the distance from waterways had significant relationship with the distribution of Cercis griffithii. Modeling was performed based on two variables that were significantly associated with the distribution of this species and coefficients obtained from the logistic regression analysis. Nagelkerke R squared and ROC of the model were 0.556 and 0.871, respectively, which demonstrate the proper accuracy and credibility of the logistic model in species distribution modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cercis griffithii
  • logistic regression
  • Modeling
  • spatial distribution