تاثیر گلازنی بر برخی وی‍ژگی‌های برگ بلوط وی‌ول (Quercus libani Oliv.) در جنگل‌های بانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف برآورد و مقایسۀ برخی صفات مورفولوژی برگ درخت وی‌ول از قبیل سطح برگ، وزن خشک و سطح ویژۀ برگ در سال‌های اول، دوم و سوم پس از گلازنی و همچنین در تودۀ‌ گلازنی‌نشده انجام گرفت. برای اجرای این تحقیق 35 اصله وی‌ول از طبقات ‌قطری 20-10، 30-20 و 40-30 سانتی‌متری با ابعاد تاج متوسط و همگن انتخاب شدند. از هر درخت 24 برگ بالغ (در مجموع تعداد 840 برگ) به‌صورت تصادفی از چهار جهت اصلی جغرافیایی و در میانۀ تاج برداشت شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده در قالب یک آزمایش آشیانه‌ای ساده تجزیه‌و‌تحلیل شدند. نتایج این بررسی نشان داد که به‌دلیل تنش واردشده در اثر گلازنی، برگ‌های درختان، به‌ویژه در سال اول پس از گلازنی، بزرگ‌تر (704/21 سانتی‌متر مربع)، سنگین‌تر (251/0 گرم) و دارای سطح ویژه بیشتری (482/104 سانتی‌متر مربع بر گرم) در مقایسه با برگ درختان گلازنی‌نشده هستند. در نتیجۀ افزایش سطح و زی‌تودۀ برگ در اثر گلازنی، سطح ویژۀ برگ نیز افزایش می‌یابد. برگ‌های تولیدشده توسط درختان کم‌قطر و در جهت شمالی تاج، سطح، زی‌توده و سطح ویژۀ برگ بیشتری نسبت به برگ درختان قطورتر و سایر جهت‌های جغرافیایی دارند؛ که این امر توانایی بیشتر درختان جوان را در تولید برگ نشان می‌دهد. نتایج این بررسی می‌تواند در تفسیر پیامدهای گلازنی بر درختان بلوط مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pollarding effects on Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) leaf properties in Baneh forests

چکیده [English]

To evaluate the morphological effects of pollarding on Lebanon oak (Quercus libani Oliv.) leaves, we selected 35 trees in untouched stands and stands which have trees with one, two and three years after pollarding. Trees selected from three diameter classes in which 24 mature leaves collected randomly from the middle of the crown on each cardinal points (840 leaves in total). Data was analyzed using simple nested experimental design. Results showed that, oak trees produce larger (21.704 cm2), and heavier leaves (0.251 gr) one year after pollarding in comparison with untouched trees. Trees in smaller diameter classes and on northern cardinal point, produce larger and heavier leaves with larger specific leaf area, which shows the ability of younger Lebanon oak trees and northern cardinal aspects to produce more fodder. These results can help us to interpret the pollarding consequences on oak trees in northern Zagros.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dry weight
  • Leaf area
  • Lebanon oak
  • Pollarding
  • Specific leaf area