برازش توابع توزیع احتمال برای مدلسازی توزیع قطری گونۀ بلوط ایرانی در جنگل‌های تنک (مطالعة موردی منطقة دالاب ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

متغیر قطر برابرسینه یکی از مهم‌ترین صفت‌ها در اندازه‌گیری جنگل است. ساختار قطری توده یا جنگل را می‌توان براساس توزیع قطر بررسی و تعیین کرد. پراکنش درختان در طبقات قطری، از مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری توده‏های جنگلی است. هدف این تحقیق بررسی توزیع احتمال قطر برابرسینة درختان بلوط ایرانی در جنگل‌های دالاب ایلام بود. بدین منظور 37 خط نمونه با طول ثابت 50 متر اندازه‌گیری شد و توزیع درختان در طبقات قطری برای 209 اصله درخت برازش یافت. توابع توزیع احتمال مورد بررسی شامل بتا، گاما، نرمال و لگ‌نرمال بودند. مشخصه‌های هر یک از توابع با استفاده از روش بیشینۀ درست‌نمایی برآورد شد. مقایسۀ توزیع احتمال مورد انتظار و توزیع احتمال به‌دست‌آمده از توابع، به‌وسیلۀ آزمون‌های کولموگروف- اسمیرنوف و کای‌دو انجام گرفت. نتایج آزمون‏های برازش توابع و همچنین نمودارهای P-P توزیع‌های بررسی‌شده برای درختان بلوط ایرانی نشان داد که توزیع‌های بتا و نرمال، بهترین توزیع‌های احتمال برای مدلسازی توزیع در طبقات قطری درختان بلوط در جنگل تنک هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Diameter distribution modeling of Quercus persica using probability distribution functions in open forests (Case study: Dalab of Ilam province)

چکیده [English]

The diameter at breast height of tree is one of the important characteristics in forest measurements. Diameter structure of forest stands can be determined based on diameter distribution. The distribution of diameter classes is the most important structural characteristics of forest stands. The aim of this study was to evaluate the DBH probability distribution of Quercus persica trees in Dalab open forests of Ilamprovince. For this purpose, 37 transects with fixed length (50 m) were measured and trees distribution in diameter classes for 209 trees were fitted. The probability distribution functions including: Beta, Gamma, Normal and Log-normal were fitted to the DBH distribution of oak trees. The maximum likelihood estimator was used to evaluate the distribution functions parameters. Expected probability and probability derived from functions were compared using Kolmogorov-Smirnov and Chi-square tests. Results of fitting tests and P-P plots showed that Beta and Normal distributions were the best probability for diameter distribution modeling in Dalab open forests of Ilamprovince.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diameter distribution
  • Dalab forests
  • Quercus persica
  • probability distribution