اثر آبیاری با شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

2 استاد گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

4 دانشیار گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران.

5 استاد دانشکدۀ مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف.

چکیده

در این تحقیق تأثیر آبیاری با شیرابۀ زبالۀ شهری بر مقدار عناصر شیمیایی بافت اندام هوایی درختان صنوبر و زبان‌گنجشک بررسی شد. تیمارها شامل غلظت‌های مختلف شیرابه (صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد) بود. نتایج بررسی اثر متقابل گونه و غلظت شیرابۀ زباله بر مقدار عناصر شیمیایی در بافت اندام هوایی درختان نشان داد که با افزایش غلظت شیرابۀ زباله مقدار عناصر غذایی میکرو به‌جز عنصر روی، همچنین مقدار عناصر غذایی ماکرو و فلز سنگین سرب افزایش یافت. از طرفی مقدار آهن، روی و کلسیم در بافت اندام هوایی درختان صنوبر به‌طور معنی‌داری از زبان‌گنجشک بیشتر بود که علت آن تندرشد بودن و میزان جذب بیشتر صنوبر نسبت به زبان‌گنجشک است. نتایج آنالیز خاک نشان داد که با افزایش غلظت شیرابۀ زباله، مقدار عناصر فسفر، روی، نیتروژن، آهن و منگنز در خاک بستر رشد، به‌طور معنی‌داری یافت. در مجموع، کاربرد شیرابه در آبیاری درختان سبب افزایش مقدار برخی از عناصر غذایی در خاک و در اندام هوایی درختان شد، اما تا غلظت 75 درصد شیرابه اثری از مسمومیت در درختان مشاهده نشد، بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که شیرابه دارای پتانسیل زیادی به‌عنوان کود مایع است و مقدار فلزات سنگین آن در حد قابل تحمل برای درختان صنوبر و زبان‌گنجشک بوده است و از این‌رو در صورت مدیریت صحیح و پایش مداوم، می‌توان از آن به‌عنوان نوعی کود برای تقویت خاک و برخی گونه‌های درختی به‌خصوص در شرایط محدودیت منابع آبی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of irrigation with municipal landfill leachate on the chemicals content of the tree shoots of Populous (Populus deltoides) and Fraxinus (Fraxinus excelsior)

نویسندگان [English]

  • Aida Moezzipour 1
  • Kambiz Pourtahmasi 2
  • Babak Motesharezadeh 3
  • Reza Oladi 4
  • Ahmad Ramezani 5
1 Ph.D., Graduate Student of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
2 Professor. Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
3 Associate Prof., Department of Soil Science, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran, Iran
4 Associate Prof., Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Iran
5 Professor. Faculty of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

In this study, the effect of irrigation with landfill leachate on the chemicals concept of the tree branches of Populous and Fraxinus was investigated. The treatments included different concentrations of landfill leachate (0, 25, 50, 75 and 100%). The results of the interaction effect of kind of species and concentration of landfill leachate on the chemicals concept of tree branches showed that increased concentration of landfill leachate leads to increasing of the micro nutrient amounts except zinc, the amount of macro nutrients and also heavy metal of plumbum. On the other hand, the amount of iron, zinc and calcium in shoot of Populous was significantly higher than that of Fraxinus trees which was resulted from being fasting growth and high level of absorbance of populous as compared to Fraxinus. According to the results of soil analysis, it can be said that increased concentration of landfill leachate resulted in the significant increasing of the amount of phosphorus, zinc, nitrogen, ferrus and manganese in the soil. Overall, the results confirmed that utilization of landfill leachate for irrigation of trees leads to increased amount of some nutrients in the soil and shoot trees but there have been no sign of toxicity in trees until concentration of 75% of landfill leachate. So, it can be concluded that landfill leachate has potential to be used as liquid fertilizer and its heavy metal concept is tolerable for populous and fraxinus trees. With proper management it can be utilized as fertilizer for reinforcement of soil and some of tree species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soil pollution
  • Nutrient element
  • Urban green space
  • Heavy metal