بررسی جوانه‌زنی و رشد نهال‌های پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

2 استادیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه.

3 دانشیار، گروه جنگلداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه،‌ ارومیه.

چکیده

گونه پستۀ وحشی (Pistacia atlantica Desf.) از خانوادۀ Anacardiaceae از درختان مقاوم به خشکی و سرماست. به‌دلیل خواب ناشی از فرایندهای فیزیولوژیکی و پوشش سخت و روغنی بذر، تکثیر و تولید نهال‌های این گونه، با موانع عمده‌ای روبه‌روست. در این بررسی، تأثیر تیمارهای بستر کاشت، تاریخ کاشت و پیش‌تیمارهای مختلف بر بذرهای پستۀ وحشی در نهالستان ائل‌گلی تبریز بررسی شد. برای اجرای آزمایش از طرح فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تکرار و سه تیمار شامل بستر کاشت در سه سطح، تاریخ کاشت در دو سطح و پیش‌تیمار در چهار سطح استفاده شد. در طول فصل رویش، صفات قطر یقه و ارتفاع نهال به‌صورت ماهانه اندازه‌گیری شد. همچنین میانگین جوانه‌زنی روزانه، درصد و سرعت جوانه‌زنی بذور نیز محاسبه شد. در پایان فصل رویش، زی‌توده ریشه و بیوماس اندام هوایی اندازه‌گیری شد. استفاده از اسید جیبرلیک به‌عنوان پیش‌تیمار، درصد جوانه‌زنی بذرها را افزایش داد. افزون‌بر آن،‌ بهترین صفات رویشی بذرها متعلق به بستر 1 (مخلوط خاک زراعی، کود و ماسه با نسبت‌های 2،1،1) و پیش‌تیمار 3 (ترکیب سرما، خراش‌دهی و اسید جیبرلیک) بود که برای بهبود رشد و عملکرد تولید نهال پستۀ وحشی در نهالستان ائل‌گلی تبریز پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of germination and growth characteristics in wild pistachio (Pistacia atlantica Desf.) seedlings

نویسندگان [English]

  • Ali Zeynalzadeh 1
  • Nasrin Seyedi 2
  • َAbbas Banj Shafiei 3
1 M.Sc., Dept. of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
2 Assistant Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
3 Associate Prof., Dept. of Forestry, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Urmia University, Urmia, I. R. Iran
چکیده [English]

Wild Pistacia (Pistacia atlantica Desf.) from the Anacardiaceae family is drought and frost tolerant tree species. Due to the dormancy caused by physiological processes and hard and oily coating of the seeds, the reproduction and production of seedlings of this species are facing major obstacles. In this study, the effect of sowing bed, planting date and different pretreatments on wild pistachio seeds were studied in Tabriz's Elgolian nursery. In order to implement the experiment, a factorial design in a randomized complete block design with five replicates and three treatments including planting bed in three levels, planting date in two levels and pre-treatment in four levels were used. During the growing season, the diameter of the collar and seedling height were measured monthly. Also, the daily average germination, seed percentage and seed germination rate were also calculated. At the end of the growing season, biomass of the root and biomass of the stem were measured. Using gibberellic acid as a pretreatment increased seed germination percentage. In addition, the best vegetative traits were the planting bed 1 (1,1,1) and pretreatment 3 (cold, scraping and gibberellic acid) which are recommended for improving the growth and the rate of yield of wild pistachio seedlings in Elgoli nursery in Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biomass
  • Growth
  • Seed
  • Wild Pistachio