ریخت‌شناسی دانۀ گردۀ برخی از گونه‌های بومی و غیربومی جنس افرا در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.

2 دانشیار، دانشکدۀ علوم جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان.

3 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس، گنبد.

چکیده

در این پژوهش، مورفولوژی و تنوع دانۀ گردۀ هشت گونه از جنس افرا شاملA. negundo, Acer palmatum A.monsspesulanum, A.velutinum, A,cappadocicum, A.campestre,,  A.platanoide L, A.hyrcanumو یک کولتیوار از افرا(A.negundovariegatum) با هدف بررسی تأثیر آن در آرایه‌بندی این جنس و یافتن صفات تشخیصی بررسی شد. نتایج نشان داد که دانه‌های گرده در این جنس سه‌شیاری و از نظر اندازه جزء گروه متوسط و اغلب ناجو‌رقطب هستند و تقارن شعاعی ندارند و از نظر طبقه‌بندی در طبقۀ plicate قرار می‌گیرند. در بررسی صفات کمّی و با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفهو تجزیۀ خوشه‌ای، تنوع بین‌گونه‌ای زیادی بین صفات مشاهده شد. در تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، فاصلۀ دو شیار گرده از یکدیگر، طول قطر استوایی دانۀ گرده و مساحت گرده صفات مهم برای تفکیک گونه‌های موجود تشخیص داده شد. به‌منظور آزمون صحت تحلیل از آنالیز تشخیص استفاده شد که تا 80 درصد نتایج گروه‌بندی هر گونه براساس صفت گرده را به اثبات رساند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pollen grain morphology of some indigenous and non- native species of genus Acer L. in Iran

نویسندگان [English]

  • Farzane Moghbel esfahani 1
  • Vahide Payamnoor 2
  • Ali Sattarian 3
1 Msc graduated, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran,
2 Associate prof, Faculty of Forest Sciences, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, I. R. Iran,
3 Associate Prof, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Gonbad-e-Kavus, Gonbad, I. R. Iran,
چکیده [English]

In this study, morphology and pollen grain diversity of eight maple species including Acer negundo, A.palmatum, A.monsspesulanum, A.velutinum, A.cappadocicum, A.campestre, A.tanoide L, A.hyrcanum and a cultivar of A.negundo (A.negundo variegatum‌) were studied to examine their roles in this genus and to find the diagnostic attributes. The results showed that pollen grains of this genus are tricolpateand are of medium size, often heteropolar with no radial symmetry, and are classified in plicate class. Studying the quantitative traits by using one-way analysis of variance and cluster analysis showed a high inter-specific variations among the traits. In the principal component analysis, the distance of two pollen lengths from each another, the length of the equatorial diameter of the pollen grain, the window environment, and the window area were determined to separate the existing species. In order to test the accuracy of the analysis, the detection analysis was used, which confirmed up to 80% of the results of grouping of each species is based on the pollen attributes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maple Pollen grain
  • taxonomy
  • Detection traits
  • diversity