اثر ترکیب تاج‌پوشش اشکوب فوقانی بر محتوای عناصر غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک در جنگل کرکرود نوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جنگل‌شناسی و اکولوژی جنگل، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا.

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا.

3 استادیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ترکیب تاج‌پوشش درختان راش با گونه‌های همراه (راش- ممرز- پلت، راش- ممرز، راش- پلت و راش خالص) بر شاخص‌های میکروبی و انباشتگی عناصر غذایی خاک در استان مازندران انجام گرفت. نمونه‌های لاشبرگی با استفاده از تلۀ لاشبرگی و نمونه‌های خاک (با ابعاد 30×30×30 سانتی‌متر) در هر یک از توده‌ها با پنج تکرار از زیر تاج‌پوشش درختان راش برداشت شد. مشخصه‌های لاشبرگ (کربن آلی، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم)، مشخصه‌های فیزیکی، شیمیایی، بیوشیمیایی و میکروبی خاک (وزن مخصوص ظاهری، شن، سیلت، رس، pH، هدایت الکتریکی، کربن آلی، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن، زی‌تودۀ میکروبی کربن و نیتروژن، نسبت زی‌تودۀ میکروبی کربن به نیتروژن، تنفس میکروبی، ضریب میکروبی و متابولیکی، ذخیرۀ کربن، نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم و کلسیم، نیترات و آمونیوم) سنجیده شد. نتایج نشان داد که تودۀ راش-ممرز-پلت دارای بیشترین مقدار pH، ذخیرۀ نیتروژن، فسفر، پتاسیم، منیزیم، زی‌تودۀ میکروبی کربن و نیتروژن و تنفس میکروبی است. همچنین بیشترین مقدار کربن خاک، نسبت کربن به نیتروژن خاک، انباشتگی کربن، ضریب متابولیکی و میکروبی به تودۀ راش خالص اختصاص یافت.بیشترین مشخصۀ آمونیوم و نیترات نیز در توده‌های راش-پلت و راش-ممرز مشاهده شد. بر‌اساس پژوهش حاضر، تودۀ راش-ممرز-پلت، سبب بهبود مشخصه‌های لاشبرگ، انباشتگی مواد غذایی و شاخص‌های میکروبی خاک شد و توده‌های راش-ممرز، راش-پلت و راش خالص در رتبۀ بعدی قرار گرفتند. نتایج کاربردی این پژوهش نشان‌دهندۀ تأثیر مثبت ترکیب‌های مختلف درختی در بهبود مشخصه‌های کیفی و سلامت خاک است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of canopy combination in over story on nutrient Contentand microbial indices of soil in Korkoroud forests of Noshahr

نویسندگان [English]

  • Atefeh Karimiyan Bahnemiri 1
  • Kambiz Taheri Abkenar 2
  • Yahya Kooch 3
  • Ali Salehi 2
1 Ph.D. Student of Silviculture and Forest Ecology, Faculty of Natural Resources, Guilan University, Someh Sara, I.R. Iran
2 Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Guilan University, Someh Sara, I.R. Iran
3 Assist. Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Nour, I.R. Iran
چکیده [English]

The present study aimed to assess the effect of canopy combination of beech trees and mixed species (beech-hornbeam-maple, beech-hornbeam, beech-maple and pure beech) on microbial indices and soil nutrient stockscharacteristics in Mazandaran Province, north of  Iran. Leaf litter sampling was done by using litter traps and soil samples (30 × 30 × 30 cm) were taken in each of the stands with five replicaties under the canopy of beech trees. Characteristics of litter (organic carbon, total nitrogen, carbon to nitrogen ratio, phosphorus, potassium, calcium and magnesium) were measured. The physical, chemical, biochemical and microbial properties of soil (bulk density, Sand, silt, clay, pH, EC, organic carbon, total nitrogen, carbon to nitrogen ratio, sequestration of organic carbon, total nitrogen, phosphorus, potassium, calcium and magnesium, ammonium, nitrate, microbial respiration, metabolic and microbial quotient) were also investigated. The results showed that beech-hornbeam-maple stand had the highest pH, nitrogen sequestration, phosphorus, potassium, magnesium, microbial biomass of carbon and nitrogen, and microbial respiration. Also, the highest amount of soil carbon, carbon to nitrogen ratio, carbon sequestration, metabolic and microbial quotients were allocated to pur beech stands. In addition, the highest ammonium and nitrate levels were also observed in beech- maple and beech-hornbeam stands. According to the present study, beech-hornbeam- maple stand improved the litter quality, nutrient storageand microbial indicators of the soil, followed by beech-hornbeam, beech- maple and pure beech stands. The practical results of this research indicate the positive effects of tree species diversity on improvement of soil qualitaty and health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Characteristics of soil and litter
  • microbial biomass
  • microbial respiration
  • Tree composition