پویایی ترکیبات شیمیایی تاج‌بارش توده‌های طبیعی راش شرقی و دست‌کاشت پیسه‌آ در دوره برگدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

این مطالعه به‌منظور مقایسة اسیدیته (pH)، هدایت الکتریکی ((EC و غلظت ترکیبات شیمیایی تاج‌بارش (نیترات، فسفر، پتاسیم، کلسیم و منیزیم) در توده‌های طبیعی راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky)و دست‌کاشت پیسه‌آ (Picea abies) در منطقه کلاردشت، استان مازندران صورت گرفت. جمع‌آوری نمونه‌های تاج‌بارش و باران به‌مدت سه ماه (مرداد، شهریور و مهر 1391) انجام گرفت. به‌منظور نمونه‌گیری از تاج‌بارش و باران، به‌ترتیب 20 عدد جمع‏آوری‏کننده در زیر هر توده و چهار در فضای باز نصب شد. نتایج آزمون دانکن نشان داد که مقدار متوسط pH در سطح 95 درصد در توده‌های مختلف دارای تفاوت نیست، درصورتی ‌که متوسط EC در توده‌های مورد مطالعه دارای تفاوت معنی‌داری است. متوسط غلظت نیترات در باران (50/6 میلی‌گرم در لیتر) به‌طور معنی‌داری بیشتر از تاج‌بارش تودة راش شرقی (10/3 میلی‌گرم در لیتر) و متوسط غلظت عنصر فسفر در تاج‌بارش تودة راش شرقی (08/11 میلی‌گرم در لیتر) به‌طور معنی‌داری بیشتر از باران (80/5 میلی‌گرم در لیتر) مشاهده شد. همچنین متوسط غلظت عناصر پتاسیم و کلسیم در توده پیسه‌آ (به‏ترتیب 43/13 و 94/0 میلی‌گرم در لیتر) بیشتر از تودة راش شرقی (به‌ترتیب 78/6 و 49/0میلی‌گرم در لیتر) و باران (به‌ترتیب 18/3 و 37/0 میلی‌گرم در لیتر) به‌دست آمد. متوسط ورود تمام مواد غذایی مورد مطالعه در هر رخداد باران به‌جز عنصر کلسیم در توده‌های مورد مطالعه و باران دارای تفاوت معنی‌داری در سطح 95 درصد بودند. متوسط غنای تمام یون‌های مورد بررسی به‌جز کلسیم در توده‌‌های مورد بررسی در سطح 95 درصد تفاوت معنی‌داری را نشان ندادند. آگاهی از مقدار ورود مواد غذایی که از طریق تاج‌بارش وارد اکوسیستم‌های جنگلی می‌شوند‏، در اتخاذ شیوه‌های صحیح مدیریتی و نیز انتخاب گونة مناسب در امر جنگلکاری توده‌های مخروبة ناحیة خزری، ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Dynamics of chemical compositions of throughfall in a natural forest of Fagus orientalis and a Picea abies plantation in the leafed period

چکیده [English]

The aim of this study was to compare pH, EC, and chemical concentrations of throughfall (TF) (NO3-, P, k+, Ca2+, and Mg2+) in a natural stand of Fagus orientalis Lipsky and a plantation of Picea abies in Kelardasht forest, Mazandaran province, Iran. Measurements were conducted from July-2012 to October-2013. Gross rainfall (GR) was measured using four manual collectors in a nearby clearing, and twenty manual collectors, similar to the GR collectors, were located in each stand. Duncan tests suggested that there was no significant difference betweenpH means; however, the EC values were significantly different among GR, TFofF. orientalis and TF ofP. abies. There was a significant difference between NO3- concentrations of GR (6.50 ppm) and TF of F. orientalis (3.10 ppm). The amount of P+ by F. orientalis (11.08 ppm) was significantly higher than cf. GR (5.80 ppm). The concentrations of K+ and Ca2+ were higher in the TF of P. abies stand, 13.43 and 0.94 ppm, respectively, cf. TF of F. orientalis, 6.78 and 0.49 ppm, respectively, and GR values, 3.18 and 0.37, respectively. The average inputs of all elements - except Ca2+- were significantly difference between TF and GR. The average enrichment of elements -except Ca2+- showed no significant changes in the TF of stands and GR. Knowledge of the inputs of nutrients to forest ecosystems is necessary for making a sound and reasonable decision in management and selecting a suitable species for reforestation in derelict areas of the Caspian forests of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fagus orientalis
  • Nutrient elements
  • Picea abies
  • Throughfall