ارزیابی توان نهال‌های آکاسیا ویکتوریا (Acacia victoriae) در جذب فلزهای سنگین سرب و روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

به‌منظور بررسی اثر جذب فلزهای سنگین سرب و روی بر نهال‌های سه‌‌ماهة Acacia victoriae در یک طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار با پنج غلظت از محلول نیترات‌ سرب 0، 50، 250، 500 و 1000 میلی‌گرم بر لیتر و چهار غلظت از محلول سولفات‌ روی 0، 50، 250 و 500 میلی‌گرم بر لیتر نهال‌ها تحت تیمار قرار گرفتند. سپس نمونه‏ها برداشت و برخی از صفت‌های مورفولوژی و مقدار تجمع سرب و روی در اندام‌های مختلف قرائت شد. نتایج کاربرد سطوح سرب نشان داد که برخی از صفت‌های مورد بررسی تحت تأثیر سرب قرار گرفتند. علائم مورفولوژی اثر سرب در نهال‌ها با زرد شدن برگ‌ها، تغییر رنگ ریشه‌ها، کاهش شادابی و زنده‌مانی در غلظت 1000 میلی‌گرم بر لیتر همراه بود و بیش از 70 درصد (2518 میلی‌گرم بر کیلوگرم) از مجموع سرب جذب‌شده در ریشه‌های این‌گونه تجمع یافت. نتایج کاربرد روی نشان داد که بیشتر صفت‌های بررسی‌شده تحت تأثیر روی قرار گرفتند. علائم مورفولوژی اثر روی در این‌نهال‌ها با کاهش قطر ریشه، ارتفاع و زی‌توده گیاه در غلظت 500 میلی‌گرم بر لیتر ملاحظه شد و حدود80 درصد روی (2/3046 میلی‌گرم بر کیلوگرم) جذب‌شده در ریشه‌های این‌گونه تجمع یافت. با توجه به‌ضریب تجمع زیستی، عامل انتقال و سیستم ریشه‌ای قوی، A. victoriae به‌عنوان گونۀ تثبیت‌کنندة سرب و روی و براساس مقدار تجمع سرب در اندام‌ هوایی گیاه در غلظت 1000 میلی‌گرم بر لیتر می‌توان بیان کرد که این‌گیاه خصوصیت بیش‌اندوزی دارد و پس از بررسی‌های تکمیلی می‌توان در فناوری گیاه‌پالایی از آن استفاده کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of the potential of Acacia victoriae seedlings in uptake of lead and zinc heavy metals

چکیده [English]

In order to investigate the tolerance and impacts of lead and zinc absorption on Acacia victoria  three months old seedlings were exposed to Pb(NO3)2 (in five different concentrations: 0, 50, 250, 500 and 1000 (mg/ L) and ZnSO4 (in 4 different concentrations: 0, 50, 250 and 500 (mg/L) for 45 days.Then, the samples were harvested and some morphological attributes and bioaccumulations of Pb2+ and Zn2+ in different plant tissues were assessed. Results for lead showed that some attributes were affected by lead. Morphological symptoms of lead effects on the leaves were appeared with thin, yellow and brown spots on the leaves in high concentration (1000 mg/L) and more than 70% of total accumulated lead (2518 mg/kg) were accumulated root tissues. Results for zinc indicated that most of attributes were affected by zinc. Morphological symptoms of zinc effects were observed with decreasing in root diameter, height and biomass in high concentration (500 mg/L) and almost 80% of zinc (3046/2mg/kg) was accumulated in root tissues. With respect to bioaccumulation factor, transfer factor and a strong root system, A. victoriae can be suggested as lead and zinc stabilizing and according amount of accumulated lead in above ground parts in high concentration (1000 mg/L) can be considered as lead hyperaccumulators species. Therefore, A. victoriae can be used as a suitable species for remediation of lead and zinc contaminated areas after complementary studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioconcentration factor
  • Hyper accumulator
  • Morphological traits
  • hytoremediation
  • Translocation factor