واکاوی کارکرد تعاونی‌های منابع طبیعی در استان کرمانشاه (مورد مطالعه: شهرستان پاوه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز و پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج

4 دانشیار فقید گروه جنگلداری دانشکدۀ منابع طبیعی و مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

تحقیق حاضر با هدف واکاوی کارکرد تعاونی‌های فعال منابع طبیعی شهرستان پاوه به‌منظور ارزیابی موفقیت آنها انجام گرفت. جامعۀ آماری این تحقیق شامل اعضای تعاونی‌ها بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. جمع‌آوری اطلاعات با پرسشنامۀ ساختاریافته و نمونه‌گیری تصادفی انجام گرفت. روایی ابزار تحقیق با استفاده از دیدگاه کارشناسان و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ احراز شد. از تحلیل همبستگی و تجزیۀ رگرسیون برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده شد. براساس مقایسۀ زوجی معیارهای اندازه‌گیری موفقیت، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل محیطی به‌ترتیب مهم‌ترین عوامل سنجش موفقیت تعاونی‌ها ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که بیشتر متغیرهای مستقل با موفقیت تعاونی همبستگی معنی‌دار و مثبتی دارند. شرح وظایف سازمانی مشخص و اعتقاد به کار جمعی به‌ترتیب بیشترین و کمترین همبستگی را با موفقیت تعاونی نشان دادند. تحلیل رگرسیون بیانگر وجود رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار بین موفقیت با برخی از عوامل مؤثر بود. مدل موفقیت تعاونی‌ها با حضور پنج متغیر و ضریب تبیین تعدیل‌شدۀ مناسب ایجاد شد که در آن متغیر شرح وظایف سازمانی مشخص با ضریب بتای استاندارد 305/0 مهم‌ترین عامل در بیان کارکرد تعاونی‌ها شناخته شد. برپایۀ شاخص موفقیت نسبی، کارکرد همۀ تعاونی‌ها کمتر از 50 درصد محاسبه شد (کمینۀ 8/33 و بیشینۀ 6/44 درصد). از نتایج این پژوهش می‌توان برای شناسایی قوت‌ها و ضعف‌ها و برنامه‌ریزی اقدامات لازم برای بازسازی و فعال‌سازی مجدد تعاونی‌ها استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of natural resources cooperative performance in Kermanshah Province (The case of Paveh County)

نویسندگان [English]

  • A. Valipour 1
  • M. Abdollahi 2
  • M. Jalali 3
  • H. Ghazanfari 4
1 Asistant Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources & The Center for Research and Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran
2 MSc. Graduated of Forestry, Department of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran
3 Asistant Prof., Department of Agriculture Economics, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran
4 Deceased Associate Prof., Department of Forestry, Faculty of Natural Resources & The Center for Research and Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, Sanandaj, I. R. Iran
چکیده [English]

This study was carried out to analyze the performance of natural resources cooperatives in Paveh County, Iran. Cochran’s formula was used for determining the population sample size among members of active cooperatives in the study area. Data was collected using a fully structured questionnaire whose validity confirmed by both faculty members of university and cooperative organization experts. Cronbach’s alpha coefficient estimated through a pilot study was used for measuring the reliability level of questionnaires. Correlation analysis and stepwise multiple linear regression were used to analyze the data. Pairwise comparisons indicated that social, economic and environmental factors were respectively the most important criteria contributing to cooperative successful performance. According to results, all independent variables displayed significant positive correlation with success of cooperative, so that factors transparency of organizational duties and belief in teamwork were maximum and minimum correlated factors from cooperatives members’ viewpoint. Regression analysis revealed that some factors were significantly influenced the performance of cooperatives. Five independent variables were entered into performance model of cooperatives which transparency of organizational duties with a standardized beta coefficient of 0.305 was the most important variable influenced cooperative performance. Relative success index indicated that performance rate of all cooperatives was lower than 50% (minimum 33.8 and maximum 44.6%). The results of this study can be used to identify the strengths and weaknesses and planning actions needed to rebuild and reactivate the cooperatives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Natural resources cooperative
  • Local communities
  • Conservation and utilization of forests
  • People’s participation