اندازه‌گیری و برآورد شاخص سطح برگ، زی‌توده و سطح ویژۀ درختان چندل (Rhizophora mucronata Lam.) در جنگل‌های مانگروی سیریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.

2 دانشجوی دکتری آمایش و محیط زیست، گروه محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران

3 کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی محیط زیست، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

4 استادیار پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق، اندازه‌گیری و تعیین معادلۀ آلومتریک زی‌تودۀ برگ، سطح ویژۀ برگ و شاخص سطح برگ گونه‌های چندل در شهرستان سیریک استان هرمزگان است. در این تحقیق افزون‌بر تعیین واقعی زی‌تودۀ برگ، سطح ویژه و شاخص سطح برگ درختان چندل، با استفاده از اندازه‌گیری خصوصیات رویشی درخت و یافتن روابط همبستگی بین مؤلفه‌های مختلف، معادلات آلومتری آنها نیز محاسبه شد. تعیین شاخص سطح برگ به روش مستقیم با چیدن 88 برگ از 22 درخت انجام گرفت. با استفاده از وزن برگ‎ها، سطح متوسط برگ‌ها،  سطح تاج درخت و زی‌تودۀ خشک برگ (با جمع‌آوری یک‌هشتم تاج درخت و تعیین وزن تر و خشک آنها)، شاخص سطح برگ محاسبه شد. همبستگی و تعیین مدل با استفاده از رگرسیون گام‌به‌گام در سطح احتمال 99 درصد مشخص شد. براساس نتایج، میانگین زی‌تودۀ خشک، سطح ویژه و شاخص سطح برگ 33/3 کیلوگرم در هر درخت، 74/39 سانتی‌متر مربع بر گرم در هر درخت و 06/7 بود. شاخص سطح برگ، با دو عامل سطح برگ و ارتفاع درخت، با ضریب همبستگی 82/0، 65 درصد از واریانس تغییرات متغیر وابسته را پیش‌بینی کرد. در تعیین سطح ویژۀ برگ نیز تنها عامل سطح برگ به‌عنوان اثرگذارترین عامل در معادله وارد شد و 56 درصد تغییرات را پیش‌بینی کرد. نتایج تحقیق نشان داد که سه عامل سطح تاج، سطح برگ و ارتفاع درخت ممکن است اهمیت اساسی در تعیین سه شاخص اکولوژیک زی‌تودۀ برگ، شاخص سطح برگ و سطح ویژۀ برگ درختان چندل و همچنین ارزیابی تغییرات و سلامت توده‌های مانگرو داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and estimation of specific leaf area, leaf dry mass and leaf area index of Rhizophora mucronata Lam. in Sirik mangrove forests

نویسندگان [English]

  • M. Moslehi 1
  • M. Yaghoobzadeh 2
  • A. Bijani 3
  • A. Ahmadi 4
1 Assistant Prof, Research Division of Natural Resources, Hormozgan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Bandar Abbas, Iran,
2 Ph.D Student of Land Use Planning, Department of Environmental Sciences, Gorgan University of Agricultural and Natural Resources, Iran
3 M.Sc., Department of environmental management and planning, Natural Resources, Islamic Azad University, Bandarabbas Branch, Iran.
4 Assistant Prof. Research Division of Natural Resources, Golestan. Agriculture and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

The objective of this study was to measure and determine the allometric equation of leaf dry mass, specific leaf area and leaf area index of Rhizophora mucronata species located in Sirik city, Hormozgan province, Iran. In this study, in addition to the actual determination of the leaves, the specific leaf area and the leaf area index of Rhizophora mucronata trees were calculated using vegetative characteristics. Then, the correlation between different components, and their allometric equations were calculated. Determining the leaf area index was performed directly by collecting 88 leaves from 22 trees and weighing them and the mean leaf area, the canopy area ​​ and leaf dry mass were calculated through collecting one-eighth of the tree canopy and determining the fresh and dry weight. Correlation and model determination were determined using stepwise regression (P≤0.01). According to the results, the mean dry mass, specific leaf area and leaf area index were 3.33 kg/tree, 39.74 cm-2/g per tree and 0.76, respectively. The leaf area index, with two factors of leaf area and tree height, (correlation coefficient=0.82) explained 65% of the variations in the dependent variable. In determining the specific leaf area, only leaf area factor was introduced as the most effective factor in the equation and explained 56% of the variations. Results showed that tree factors, canopy area, leaf area and height can have key role in tree ecological indices (leaf dry mass, LAI and SLA) estimation and also in evaluation of mangrove stand changes and health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allometric
  • Leaf area
  • Leaf dry mass
  • Mangrove forests