بازسازی طبیعی ساختار توده‌های راش در جنگل‌های تحت مدیریت سنتی (مطالعۀ موردی: اشکورات رودسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی اهر، دانشگاه تبریز، اهر

2 دانشیار، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

بازسازی طبیعی ساختار از مهم‌ترین فرایندها در تحول توده‌های جنگلی است. به‌منظور بررسی فرایند بازسازی طبیعی ساختار توده‌های راش در منطقۀ اشکورات رودسر، سه قطعۀ یک هکتاری با سابقۀ متفاوت از حفاظت شامل کوتاه‌مدت، میان‌مدت و شاهد انتخاب و مهم‌ترین ویژگی‌های ساختاری آنها با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری فاصله‌ای و تعداد یازده شاخص کمّی‌سازی ساختار در 45 گروه ساختاری بررسی شد. روند تغییرات ساختار براساس سه گروه از ویژگی‌های ساختاری توده شامل الگوی مکانی ساختار، ناهمگنی در ابعاد درختان و سطح تنوع ترکیبی (پیچیدگی ساختار) تحلیل شد. براساس نتایج به‌‌دست‌آمده، شاخص‌های میانگین قطر، کلارک-ایوانز، برگر-پارکر و زاویۀ یکنواختی اختلاف معنی‌داری بین سه قطعه نشان دادند. روند افزایشی شاخص‌های ضریب جینی، تمایز قطری و ارتفاعی همراه با جابه‌جایی درختان به طبقات ارتفاعی و قطری بالاتر در قطعات حفاظت‌شده نشان‌دهندۀ افزایش ناهمگنی و شکل‌گیری ساختار عمودی در جنگل است. در نتیجه‌گیری کلی می‌توان بیان کرد که حفاظت از جنگل به‌شکل سنتی و روش قرق در این منطقه سبب بازسازی ساختار توده شده است. توصیه می‌شود که قرق بلندمدت (بیش از 60 سال) برای بازسازی طبیعی در منطقه همراه با دخالت‌های پرورشی همسو با طبیعت اعمال شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Natural Reconstruction of Beech Stands Structure under the Traditional Management (Case Study: Eshkevarat, Roodsar)

نویسندگان [English]

  • M. Esmaeilpour 1
  • K. Sefidi 2
1 1Assistant Prof., Ahar Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tabriz, Ahar, I.R. Iran
2 Associate Prof., Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, I.R. Iran
چکیده [English]

Natural reconstruction of forest structure is one of the most important processes in the evolution of forest stands. In order to investigate the process of natural reconstruction of the structure in beech stands in Eshkevarat Roodsar region, three one-hectare sample plots with different histories of conservation, including low-term, middle-term and reference forest area were selected, and the most important stand structural characteristic and eleven structural quantification indices in 45 structural groups were evaluated using the distance measurment methods. The analysis of the stand structural changes was performed based on three groups of stand structural characteristic including the spatial pattern of the structure, heterogeneity in the dimensions of the trees and structural complexity. The diameter mean, Clark Evans, Berger-Parker and uniformangle indexes showed a significant difference between in the three areas. The increasing trend for Gini coefficient, diameter and height differentiation indices, along with the transfer of trees to higher diameter and height layers in protected area, indicates an increase in heterogeneity and formation of vertical structure in the forest. In conclusion, forest conservation in the traditional way and exclosure method in this area has led to the reconstruction of the stand structure. It is recommended to create a long-term exclosure (more than 60 years) along with close to nature silvicultual interventions for natural reconstruction in this areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest conservation
  • Gini coefficient
  • Mingling index
  • Nearest neighbors
  • Spatial patern