تأثیر تیمار برش بهداشتی بر تغییر الگوی رفتار طیفی جنگل‌های بلوط دچار خشکیدگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه کردستان، سنندج.

2 دانشیار گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و عضو مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان، سنندج.

3 دانشیار فقید گروه جنگلداری، دانشکدۀ منابع طبیعی و عضو مرکز پژوهش و توسعۀ جنگلداری زاگرس شمالی، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

از جمله مشکلات جنگل‌های زاگرس پدیدۀ زوال یا خشکیدگی درختان بلوط است که بررسی و کنترل آن از عوامل مهم جلوگیری از نابودی جنگل‌هاست. یکی از راهکارهای ارائه‌شده برای کنترل این پدیده، اجرای برش بهداشتی است. داده‌های سنجش از دور قابلیت پایش مناطق درگیر این پدیده را فراهم آورده است. هدف از این تحقیق بررسی رفتار طیفی جنگل‌های آلوده به زوال بلوط قبل و بعد از اجرای برش بهداشتی در جنگل‌های شهرستان گیلانغرب است. برای پایش الگوی رفتار طیفی پس از اجرای برش بهداشتی، از تصاویر ماهوارۀ لندست 8 یک سال قبل از اجرای برش بهداشتی (1392) تا سال 1397 استفاده شد. پس از تصحیح اتمسفری تصاویر، با استفاده از نسبت‌گیری طیفی شاخص‌های گیاهی NDVI، WDVI، SAVI و NDWI تهیه شدند. 30 نقطه به‌صورت تصادفی و پراکنده در سطح منطقه انتخاب و ارزش طیفی باند مادون قرمز نزدیک و شاخص‌های گیاهی در محل نقاط انتخابی استخراج شد. نتایج نشان‌دهندۀ روند صعودی نمودار رفتار طیفی بعد از اجرای برش بهداشتی تا آخرین سال پایش (1397) است. نتایج آزمون مقایسۀ میانگین‌ها نشان داد که تفاوت‌ها از نظر آماری معنی‌دار است (01/0 p <). رفتار طیفی شاخص‌های پوشش گیاهی تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و مقدار بارندگی نیز قرار می‌گیرد، اما با توجه به روند افزایشی مقادیر باند مادون قرمز نزدیک و شاخص‌ها در طول سال‌های پس از اجرای برش بهداشتی، می‌توان بخش زیادی از تغییرات را حاصل اجرای برش بهداشتی و بهبود وضعیت جنگل‌ها قلمداد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of sanitation cutting treatment on the spectral signature pattern of oak decline forests

نویسندگان [English]

  • Zh. Khodami 1
  • M. Pir Bavaghar 2
  • H. Ghazanfari 3
1 M.Sc. of Forestry, Faculty of Natural Resources, University of Kurdistan, I. R. Iran
2 2Associate Prof., Dept. of Forestry & the Center for Research & Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, I. R. Iran
3 The Late Associate Prof., Dept. of Forestry & the Center for Research & Development of Northern Zagros Forestry, University of Kurdistan, I. R. Iran
چکیده [English]

One of the problems of Zagros forests is the phenomenon of oak dieback, that its control is one of the important factors to prevent the destruction of forests. One of the proposed solutions to control this phenomenon is implementation of sanitary cutting. Remote sensing data has made it possible to monitor the areas involved in this phenomenon. The purpose of this study was to investigate the spectral behavior of exposed dieback forests before and after sanitary cutting in Guilan_e_Gharb forests. To monitor the pattern of spectral behavior, Landsat 8 satellite images were used from one year before sanitary cutting (2013) to 2018. After atmospheric correction of satellite images, NDVI, WDVI, SAVI and NDWI vegetation indices were prepared using spectral ratios of the main bands. A total of 30 points were selected scattered throughout the region and the spectral value of near-infrared band and vegetation indices were extracted at the selected points. The results showed that the spectral behavior had an upward trend until the last year of monitoring. The results of comparison of means test on the data of 2013-2018 showed that the differences between the means of all bands were statistically significant. Although the spectral behavior of vegetation indices is also affected by climate change and rainfall, but due to the increasing trend of near-infrared and vegetation indices during the years after sanitation cutting, a large part of the changes can be contributed tothe result of sanitary cutting and improvement of the forest conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sanitary cutting
  • Oak dieback
  • Landsat