بررسی امکان برآورد ترسیب کربن تنه درختان راش (Fagus orientalis Lipskey) در جنگل‌های هیرکانی با استفاده از روشهای غیرتخریبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تهران

2 دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

چکیده

با توجه به اینکه درختان در اکوسیستم‌های جنگلی به عنوان مخازن بزرگ کربن در رابطه با کاهش انتشار کربن اتمسفری به‌شمار می‌روند؛ چگونگی برآورد موجودی ذخایر کربن آنها از جمله مهمترین موضوعاتی است که امروزه محققین اکولوژی به دنبال آن می‌باشند. با توجه به سهم تنه در خصوص حداکثر وزن درختان، تحقیق حاضر به دنبال اینست که آیا استفاده از روش‌های غیر تخریبی برای برآورد مقادیر ترسیب کربن تنه درختان راش شرقی جنگل‌های هیرکانی در مطالعه موردی جنگل گلندرود نور، می‌تواند معرف مناسبی محسوب شود یا خیر. در این تحقیق ضریب کربن تبدیلی با استفاده از روش احتراق مستقیما محاسبه شد. با دسترسی به مشاهدات مربوط به اوزان خشک و چگالی تنه گونه مذکور در جنگل مورد مطالعه، از رابطه حجم و چگالی خشک تنه و مدل‌های معرفی شده زی‌توده گونه‌های مختلف درختان راش (Fagus spp.) در بیوم‌های مختلف به عنوان روش‌های غیر تخریبی برای برآورد زی‌توده تنه درختان راش شرقی استفاده شد. درصد کربن تبدیلی تنه درختان حاصل از تحقیق حاضر تقریبا 57 درصد معرفی شد. براساس حداقل میانگین باقی‌مانده‌ها و عدم معنی‌داری مقدار t جفتی بین تخمین حاصل از هر مدل آلومتریک و مقادیر واقعی زی‌توده (مشاهدات)، نتایج نشان داد که مدل آلومتریک [03/ 3- ln(d) 53/2] exp= Y مربوط به درختان راش غربی (F. sylvatica) رویشگاه‌های غرب آلمان و رابطه آلومتریک حجم و چگالی خشکD2×H)) 0239/0 = Y) در تحقیق حاضر با توجه به ضریب کربن محاسباتی بدست آمده، به ترتیب اولویت برای تخمین ترسیب کربن درختان راش شرقی در جنگل‌های هیرکانی کاربردی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculation of non-destructive estimations accuracy associated with estimation of bole carbon sequestration of beech (Fagus orientalis Lipskey) in the Hyrcanian forests

چکیده [English]

The trees in the forest ecosystem are considered huge carbon pool associated with C emission in the atmosphere. Therefore, how measuring and estimating the C stored in the trees in the forests is the main issue for ecologists. Pertaining to the majority of tree weight is related to the bole mass, we tested the non-destructive methods for estimating the C stock of oriental beech in the Hyrcanian forests as case study of Glandrood forests of Nour. C concentration was obtained by ignition. Associated with the obtained observations of dry weight and wood density, product of volume and wood density as well as introduced allometric models of beech (Fagus spp.) in the various biomes were used as non-destructive methods for bole mass C stock estimation. C concentration was 57 percent for estimating C sequestration of bole mass in this study. According to the mean residual and t values acquired by paired-t test between the estimated values and observations, allometric model of Y = exp (2.53 lnD – 3.03) with respect to the common beech (F. sylvatica) in the western forest sites of Germany and product of volume and density introduced in this study (Y = 0.0239 (D2H)) in case of multiplying by the C concentration were the application tools for estimating the C stock of oriental bole mass in the Hyrcanian forests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carbon cycle
  • Biomass
  • Non-destructive methods
  • Allometric equations
  • Oriental Beech