تاثیر مواد پلیمری در تثبیت جاده‌های جنگلی و کاهش تخریب محیط زیست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

چکیده

به‌طور کلی مصالح روسازی عمدتا از بستر رودخانه‌ها یا معادن داخل جنگل برداشت می‌شود که باعث تخریب محیط زیست و تاثیر منفی بر زیستگاه آبزیان و جانوران و از دست رفتن رویشگاه‌ها می‌شود. امروزه استفاده از روش‌های جایگزین برای تثبیت و تامین مصالح مناسب و در عین حال کاهش هزینه اقتصادی و زیست محیطی، به عنوان مسئله‌ای مهم مطرح شده است. در این پژوهش ماده Road Packer Plus به عنوان تیمار برای بهبود خواص مکانیکی و فیزیکی خاک و به‌عنوان روشی جایگزین به‌منظور کاهش خسارات زیست محیطی، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور آزمایش‌های مختلف شامل حدود آتربرگ، تراکم وCBR روی نمونه خاک شاهد و نمونه خاک تیمار شده با درصد پیشنهاد شده سازنده ماده (019/0 %) صورت گرفت. نتایج آزمایش‌ حدود آتربرگ نشان داد، افزودن این ماده به خاک باعث کاهش حد روانی، افزایش حد خمیری و در نهایت کاهش شاخص خمیری خاک می‌شود. نتایج آزمایش تراکم نشان داد افزودن ماده RPP به خاک باعث افزایش حداکثر دانسیته خشک خاک و ثابت ‌ماندن میزان رطوبت بهینه خاک می‌شود و نتایج آزمایش CBR نیز نشان داد این ماده باعث افزایش ظرفیت باربری خاک می‌گردد. البته میزان بهبود در خاک منطقه کمتر از مقدار ادعا شده توسط شرکت سازنده می‌باشد و بنابراین تثبیت خاک مورد نظر با نرخ پیشنهادی ماده RPP تاثیر زیادی در بهبود خصوصیات خاک مورد نظر ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The influence of polymer on forest road soil stabilization and reduce environmental degradation

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Mousavi
  • Ehsan Abdi
چکیده [English]

The pavement material always supplied from riverbed or mine which located inside the forest. This lead to the animal and aquatic environments damages and habitat destruction. Finding of efficient and low cost alternative pavement material supplying methods by environmental consideration discussed as an important issue. In this study, the effect of Road Packer Plus to improve physical and mechanical properties of soil, as a as a superseded method to reduce the environmental damage is assessed. Various laboratory tests, including identify, Atterberg limit, compaction and California Bearing Ratio (CBR), were performed on control and treated samples with recommended percentage of producer (0.019%). The results of these Atterberg limit tests indicated that adding this material to soil decreased liquid limit, increased plasticity limit and finally decreased plasticity index. The result of compaction test showed that the adding of RPP mater lead to increased maximum dry density but the optimum water of soil remain constant. The result of CBR test showed that the adding of RPP mater lead to increased bearing capacity. But the amount of improvement was less than the producer company claim and was not significant from technical point of view. Therefore, this matter with proposed dose has no significant effect on improvement of soil properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Atterberg limit
  • Bearing Capacity
  • compaction
  • Maximum dry density