برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط و روش هزینۀ سفر فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل

2 استادیار گروه محیط زیست

3 استادیار گروه جنگلداری

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق، برآورد ارزش تفرجی منطقۀ جنگلی حسن‏گاویار شهرستان نورآباد با استفاده از دو روش ارزش‏گذاری مشروط و روش هزینۀ ‏سفر ‏فردی است. در روش ارزش‏گذاری مشروط، بهمنظور برآورد تمایل به پرداخت افراد، از مدل لوجیت برمبنای روش حداکثر درست‏نمایی استفاده شد. در روش هزینۀ ‏سفر، تابع تولید سفر با فرم‏های تابعی خطی، لگاریتمی، خطی- لگاریتمی، و لگاریتمی- لگاریتمی برآورد و از بین آنها براساس معیارهای اقتصادسنجی، فرم تابعی خطی انتخاب شد. نتایج روش ارزش‏گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این پارک 17919 ریال و ارزش تفریحی هر هکتار از تفرجگاه 5/53553 ریال در سال است. نتایج روش هزینۀ سفر نیز نشان داد که مازاد مصرفکننده برای هر فرد به‌ازای هر بازدید 76/39309 ریال و ارزش تفرجی سالانه هر هکتار از تفرجگاه، 117343 ریال در هکتار در سال است. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که تفاوت معناداری (5 درصد خطا) بین دو روش استفاده‌شده در این بررسی وجود دارد. از نتایج این تحقیق می‏توان در تعیین قیمت‏های ورودی مناسب استفاده کرد. ازآنجا که ارزش تفریحی فوق، مقدار چشمگیری است، لزوم حفاظت، توسعه و بهبود کیفیت و امکانات پارک آشکار می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of Hassan Gavyar Forest Park using contingent valuation method and individual travel cost

چکیده [English]

This study aims at estimating the recreation value of Hassan Gavyar Forest Park, using contingent valuation and iindividual travel cost method. The contingent valuation method uses maximum likelihood logit model for estimating the willingness to pay, based on was used. Also, in the travel cost method, the functional forms of travel, with linear, logarithmic, linear-logarithmic, logarithmic-linear estimated based on econometric criteria and linear functional form were chosen. The results showed that the average WTP for a person to visit the park is 17919 RLS and recreation values ​​per acre was 53553.5 RLS ha/year. The results of travel cost method also showed that the consumer surplus per person for every visit was 39309.76 RLS and recreation values ​​per acre was 117343 RLS ha/year. The result also showed that there was a significant difference (P<0.05) between the two methods in this study. The management of the park can use these estimates to consider the entrance fees. In addition, these figures showed the necessity of allocating the resources for maintaining the park and upgrading its facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conditional valuation method
  • Hassan Gavyar Forest Park
  • Individual travel cost method