بررسی کارایی نهالستان‌های جنگلی شمال ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان

2 دانشیار دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی

3 استاد گروه ریاضی دانشگاه آزاد اسلامی رشت

چکیده

هدف از این تحقیق، اندازه‌گیری کارایی فنی و مقیاس نهالستان‌های جنگلی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها است. برای این بررسی داده‌های 12 نهالستان جنگلی درطی چهار سال (1392-1389) به صورت دو ورودی (هزینۀ ثابت و هزینۀ متغیر) و دو خروجی (درآمد و تعداد نهال تولیدی)، از اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، شرکت سهامی جنگل شفارود و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جمع آوری شد. به منظور بررسی کارایی فنی نهالستان‌ها از مدل‌های بازده به مقیاس ثابت و بازده به مقیاس متغیر و برای تعیین بازده به مقیاس آن-ها از مدل بازده به مقیاس کاهشی استفاده شد. نتایج نشان داد نهالستان‌های شاندرمن، جوکندان، پیسه سون و قرق کاملاً کارا (امتیاز کارایی یک یا 100درصد) بوده‌اند. نهالستان‌های کانی، صفرابسته، پیلمبرا، شهرپشت و لاکان به ترتیب کمترین کارایی را داشته اند. این امر را می‌توان باتوجه به ماهیت ورودی بودن مدل‌ ها و مدیریت بهینه نهالستان‌ها در ورودی و خروجی‌های آنها دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Efficiency evaluation of forest nurseries in north of Iran using Data Envelopment Analysis

نویسنده [English]

  • Najme Heidarian 1
1 M Sc University of Guilan
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is to measure the technical and scale efficiencyes of forest nursery in Guilan, Mazandaran and gorgan Provinces using data envelopment analysis. In this study, data of 12 forest nursery during of 4 years (2010-2013) with two inputs (fixed costs and variable costs) and two outputs (number of plant production and revenue) was collected from General Office of Guilan natural resources, Shafaroud forest Company as well as Forest Rangeland and Watershed Managements Organization. CCR and BCC models were used in order to investigate the technical efficiency. DRS model was used in order to investigate the rate of return scale in efficiency. Results indicated that Shanderman, Jokandan, Peseson and Ghrogh nurserys was completely efficient (efficiency score were 1 or 100%). Furthermore, nurseries such as Kani, Safrabaste, pelambara, Shahr posht and Lakans had the lowest efficiency, respectively. This can be due to the nature of the input models and optimal management of nurseries in the input and output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • returns to scale
  • Data Envelopment Analysis
  • Technical Efficiency
  • Scale Efficiency
  • forest nursery